Zawody

Nazwa zawodów Biegniemy dalej dla Eli!
Organizator Parafia Niepokalanego Serca NMP - Łochowska Grupa Biegowa
Miejsce Łochów
Data zawodów 2019-03-10
Opis

 

ORGANIZATOR:
Parafia Niepokalanego Serca N.M.P w Łochowie
Łochowska Grupa Biegowa

kiedy: 10 marca 2019
co: bieg na 2 i 7 km

TRASA:
Pierwsza trasa na 2 km:
ul. Wyspiańskiego, Szkolna, Dolna, Folwarczna i powrót Wyspiańskiego.

Trasa 7 km dwa okrążenia
ul. Wyspiańskiego, Folwarczna, Dolna, Żeromskiego x2

PLAN:
od 12.00 - biuro zawodów przy LO ul. Wyspiańskiego 18 – (dostajesz numer, ofiara na rehabilitację jest dobrowolna, ile uważasz)
14.00 – BIEG na 2 kilometry
15.00 – BIEG na 7 kilometrów

CO PRZYGOTOWAĆ:
każdy uczestnik biegu – oświadczenie, które daje przy odbiorze numeru (przy wejściu do LO)

PARKING:
Wjazd na parking od strony hali będzie zamknięty od 14.00
-przygotowanie i zabezpieczenie trasy.

WPISOWE:
ile kto uważa, ma i chce się podzielić, całość przeznaczona jest na rehabilitację Eli

KATEGORIE:
1. OPEN – dla wszystkich powyżej 18 roku życia
2. MŁODZIEŻ – chłopcy i dziewczyny – między 13 a 18 lat
3. DZIECI – do 13 roku życia

NAGRODY:
- w każdej kategorii puchary dla pierwszych 3 osób, i na 2 km i na 7 km puchary za 1,2 i 3 miejsce zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
- ponadto NAGRODY: pierwsze 50 osób w każdej kategorii i na każdym dystansie - pierwsze 50 osób na mecie otrzymuje medal.


Zapisy do 5 marca (chcemy przygotować numery startowe, dyplomy, medale):
BIEG na 2 km - KLIK !
BIEG na 7 km - KLIK !

Informacje:
P. Teresa Węgrzyn – 600 316 408
P. Jolanta Wyszogrodzka – 662 264 584
ks. Piotr – 518 345 040

Sponsorzy:
- Robson – pączki.
- Pałac i folwark Łochów
- Restauracja Borowianka – grochówka.
- Piekarnia Bratis
- Sklep Duet

 

REGULAMIN IMPREZY

 

 ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Parafia Łochów oraz Łochowska Grupa Biegowa

 I. CEL                                      

 1.           Kultywowanie pomocy

 2.           Rozwój postawy ofiarności

 3.           Popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia.

  II. TERMIN I MIEJSCE

 1.     Impreza odbędzie się w dniu 10 marca 2019r. w Łochowie

 2.     W czasie imprezy odbędą się dwa połączone ze sobą biegi: 

 1)      2 km

 2)      7 km

 3.     Start biegu o godz. 14.00 i 15.00.

 4.     Limit biegaczy:

 - zostanie podany później

 5.     Szczegółowe trasy biegów będą dostępne na stronie internetowej: https://www.facebook.com/lochowskagrupabiegowa/

 III. OGÓLNE ZASADY BIEGU

 1. Impreza rozpoczyna się biegiem o godz. 14.00. Uczestniczą w nim zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

 2. Po przebiegnięciu trasy biegu uczestnicy tego biegu kończą swój udział, natomiast zawodnicy biegu 7 km ze startu rozpoczynają swój bieg. Od tego momentu mierzony jest ich czas.

 IV. CHARAKTER BIEGU HONOROWEGO

 1.     Bieg ma charakter charytatywny. W jego idei nie chodzi o rywalizację między uczestnikami biegu, ale, poprzez wspólne bieganie, chcemy pomagać Eli.

 2.     Zawodnikom jest mierzony czas.

 3.     Jest sporządzona  klasyfikacja.

 4.     Są przewidziane nagrody - w każdej kategorii pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone pucharami, a pierwszych 50 osób z każdego biegu dostanie medale.

 V. ZASADY BIEGU 7 KM

 1.     W czasie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.

 2.     W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające: materiały edukacyjne, oraz numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu.

 3.     Elektroniczny chip będzie przekazany uczestnikom Biegu w pakiecie startowym. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji.

4.     Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.

5.     Pierwszych 50 zawodników, których ukończy Bieg, otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

6.     Prowadzone będą dwie kategorie: OPEN MĘŹCZYŹNI I OPEN KOBIETY.

7.     Nagrodzone będą trzy pierwsze miejsca w obu kategoriach.

8.     Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

  VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1.     Zgłoszenia:

 a.  do biegu 7 km i 2 km można dokonać on-line (e-zgłoszenia) - formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/show-contest/699. Formularze będą dostępne do dnia 1 marca 2019 r. do godziny 23:55. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu biegu w godz. 12.00-14.00 i tylko w przypadku wolnych miejsc.

 2.     Koszty organizacyjne biegu na jednego uczestnika wynoszą wpłatę dobrowolną na rzecz rehabilitacji Eli.

 3.     W biegu zawodnik nie ponosi żadnych opłat.

 4.     Koszty organizacyjne należy uiścić przy odbieraniu pakietu startowego przy szkole.

 5.     Zgłaszający się zostaje umieszczony na liście uczestników imprezy

 6.     Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest: wypełnienie formularza zgłoszeniowego, uiszczenie opłaty organizacyjnej, zgłoszenie się w Biurze Zawodów w dniu  10 marca 2019r: w godz. 12.00-14.40 i podpisanie oświadczenia biegacza.

 7.     Warunkiem uczestnictwa w Biegu osób poniżej 18 roku życia jest złożenie w Biurze zawodów:

 a.      pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Biegu,

 b.     oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu

 Druki powyższych oświadczeń dostępne będą w Biurze zawodów oraz na stronie ……?

 8.     Każdy uczestnik Biegu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem biegu i go przestrzegać.

 9.     Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do: przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

 10.  Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz w mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie i tym samym udziela nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

 11.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Bieg będzie odbywał się przy ruchu zamkniętym.

 2.     Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora.

 3.     Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

 4.     Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają związek z uczestnictwem w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

 5.     Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

 6.     Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

 7.     Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Rejestracja w Biurze zawodów oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 8.     Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 9.     Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

 10.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 11.  . Administratorem danych osobowych jest

 a. Administrator

 12.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

teskt opracowany przez Organizatora