Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:

  1. RFID Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennie pod adresem ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno, biuro: ul. Wąwozowa 28/56, 02-796 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000330088, NIP 5090051333,REGON 14185248425, tel. +48 (22) 25 018 25, e-mail: biuro@rfidsolutions.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta na stronie https://www.e-gepard.eu/registration/biegacz, na podstawie Pai/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wystąpienia żądania usunięcia danych;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i zleceniobiorcy administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz współpracownicy i podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Odbiorcy będą przetwarzać dane osobowe jedynie przy realizacji celu;
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową utworzenia konta;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.