Regulamin strony – www.e-gepard.eu i płatności elektronicznych (zwany dalej "Regulaminem")

I. Informacje o witrynie www.e-gepard.eu

Serwis internetowy działa pod adresem www.e-gepard.eu i prowadzony jest przez RFID Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siennie, ul. Iłżecka 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330088; o numerze NIP 5090051333; o kapitale zakładowym 600.000 PLN w całości wpłaconym.

Adres do korespondencji: RFID Solutions sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 28/56.

II. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu RFID Solutions Sp. z o.o. zwana jest dalej "RFID Solutions".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu serwis internetowy www.e-gepard.eu zwany jest dalej Portalem.

Użytkownik - osoba fizyczna, zakładająca konto na Portalu i korzystająca z jego funkcjonalności.

Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która na Portalu rejestruje organizowaną imprezę sportową.

III. Postanowienia ogólne.

Portal umożliwia rejestrację Użytkownika – utworzenie konta, zapisywanie się Użytkownika do określonej konkurencji sportowej w ramach zarejestrowanych na Portalu imprez sportowych, dokonywanie płatności elektronicznej za uczestnictwo w konkurencji sportowej, przeglądanie list uczestników konkurencji sportowych, przeglądanie wyników konkurencji sportowych.

Użytkownik rejestrując się na Portalu tworzy konto, z którego dane takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres mailowy są wykorzystywane przy zapisywaniu się na poszczególne konkurencje sportowe.

Użytkownik ma dostęp do wyników wszystkich konkurencji sportowych.

Zapisując się do danej konkurencji sportowej Użytkownik akceptuje jej warunki określone w regulaminie danej imprezy przez jej Organizatora.

IV. Płatności

1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej jest określona przez Organizatora w Regulaminie imprezy.

2. Sposoby płatności za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej określa Organizator imprezy.

3. Portal umożliwia Organizatorowi włączenie do danej imprezy płatności online jako jednego ze sposobów płatności za uczestnictwo w danej konkurencji sportowej.

4. Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
 • Płacę z Idea-Cloud
 • R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
 • SkyCash
 • mPay
 • Getin Noble Bank S.A.
  • Płać z Getin Bank
  • Płać z Noble Bank
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS)

5. Płatności online obsługiwane przez eCard są dokonywane na rzecz RFID Solutions. RFID Solutions zobowiązuje się przekazać płatność Organizatorowi danej imprezy.

6. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie płatności online obsługiwanych przez eCard należy zgłaszać do RFID Solutions, pod adres mailowy: info@e-gepard.eu

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej płatności online kartą płatniczą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

8. Nieprawidłowości w zakresie pozostałych dostępnych form płatności należy zgłaszać do Organizatora danej imprezy.

V. Ochrona danych osobowych

Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania Konta Użytkownika na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy RFID Solutions Sp. z o. o., oraz na ich przetwarzanie dla celów zapisu do danej konkurencji sportowej, pomiarów czasu i prezentowania wyników.

Dokonując zapisu do danej konkurencji sportowej Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie dostępu i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora danej imprezy sportowej.

Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922, obwieszenie Marszałka Sejmu z 13 czerwca 2016 r.). Użytkownik, który założy Konto ma możliwość dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do rejestracji Konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

VI. Warunki korzystania z treści udostępnionych na Portalu

Treści zawarte na Portalu są chronione prawem, w tym prawem autorskim obowiązującym na terenie Polski.

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania, pobierania, zamieszczania na innych stronach lub przekazywania jakiejkolwiek z części w/wym. treści w jakikolwiek sposób, tj. technologią cyfrową, mechaniczną, fotokopii, nagrania lub inną bez uzyskania pisemnej zgody od RFID Solutions sp. z o.o. Nieprzestrzeganie powyższych warunków i zakazów skutkuje pociągnięciem do odpowiedzialności prawnej w maksymalnym jej zakresie.

Dozwolone jest wykorzystanie wyników danej konkurencji sportowej prezentowanych na Portalu, na innej stronie internetowej, pod warunkiem umieszczenia na tej stronie informacji skąd zostały pobranej wyniki wraz z linkiem do oryginalnej strony Portalu.

VII. Postanowienia końcowe

Zapisy w regulaminie imprezy organizowanej przez Organizatora, który korzysta z Portalu nie mogą stać w sprzeczności z zapisami niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych.

Właściciel Portalu uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość RFID Solutions, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych RFID Solutions lub znaczącej zmiany w strukturze spółki RFID Solutions. Użytkownik będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Portal.