Zawody

Nazwa zawodów Bolków Run - Bieg z zamkiem w tle
Organizator Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków
Miejsce Bolków
Data zawodów 2023-05-06
Opis

                                    REGULAMIN „BOLKÓW RUN – BIEG Z ZAMKIEM W TLE”.

 

Nieopodal Bolkowa, obok malowniczo położonego zamku Świny znajduje się sporej wielkości kompleks leśny, przez który przebiega duża ilość dróg i ścieżek. Ich przebieg, połączony z mocno pofałdowaną konfiguracją terenu stanowi dogodną bazę do uprawiania biegów terenowych oraz takich form aktywności fizycznej jak nordic walking czy kolarstwo górskie. Organizując „BOLKÓW RUN – BIEG Z ZAMKIEM W TLE.” pragniemy przybliżyć całej aktywnie spędzającej wolny czas społeczności walory naszego miasta i jego okolicy.

 

ORGANIZATOR

 Organizatorem zawodów jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bolkowie.

ADRES: 59-420 Bolków, ul. Szpitalna 16.

 

 TERMIN I MIEJSCE

„BOLKÓW RUN BIEG Z ZAMKIEM W TLE” odbędzie się w dniu 06 maja 2023 roku. Start  biegów na 7 km i na 13 km zostanie rozegrany o godzinie 11.00. Start i meta umiejscowione zostaną w bezpośredniej bliskości głównego wejścia do zamku Świny. W pobliżu usytuowane zostaną biuro zawodów, depozyt, toalety, miejsce rozgrzewkowe oraz miejsce dekoracji zwycięzców. Proponowany miejsce postojowe dla samochodów osobowych znajduje się w miejscowości Świny przy przystani  „Na trasie wygasłych wulkanów”.

 

„ BOLKÓW RUN BIEG Z ZAMKIEM W TLE” - będzie składał się z biegów rozgrywanych na dystansach zbliżonych do7 i 13 kilometrów.

 

HARMONOGRAM   ZAWODÓW .

06 maja 2023

–        godzina 8.30 – otwarcie biura zawodów znajdującego się przy starcie (Świny), pobieranie pakietów i numerów startowych do biegów na dystansach 7 i 13 kilometrów, zapisy do biegów tylko w miarę wolnych miejsc z puli 150.

 

–         godzina 10.45 – koniec pracy biura zawodów – godzina 10.50 zajęcie miejsca przez zawodników startujących w biegu na 7 km i 13 km w polu startowym

 

–        godzina 11.00 – start do biegu na 7  i 13 km

 

–         godzina 13.00 – dekoracja zwycięzców kategorii open oraz kategorii wiekowych. O tej godzinie zostaną zamknięte trasy biegowe.

 

OPIS I PRZEBIEG i CHARAKTER TRAS BIEGOWYCH.

–         Wszystkie trasy biegów przebiegają po leśnych i polnych drogach i ścieżkach. Ich konfiguracja jest urozmaicona i obfituje w liczne podbiegi i zbiegi o różnej długości i różnym kącie nachylenia. Na trasach znajdują się liczne zakręty oraz zmieniające się miejscami kamieniste podłoże.  Trasy posiadają pośredni charakter między terenowym crossem a biegiem górskim rozgrywanym w stylu anglosaskim. Na pewno zadowolą zarówno wymagających i doświadczonych „ścigaczy” jak i biegaczy wolących cieszyć się walorami krajobrazu. Są i dla tych którzy całość zamierzają pokonać biegiem i z naciskiem na wynik jak i dla amatorów marszobiegów. Wielkim walorem naszych tras jest widok na malowniczy zamek Świny oraz położony w niedalekiej bliskości zamek w Bolkowie. 

–        Trasa krótka na 7 km - przebiega od startu położonego bezpośrednio w okolicach zamku Świny i składa się z ok 800 metrowego odcinka dobiegu do pętli o długości około 5,4 km oraz prowadzonego po tym samym co dobieg śladzie powrotu do mety. Meta znajduje się w miejscu startu. Na tej trasie punkt nawadniania przewidziano na mecie.

–        Trasa biegu głównego na 13 km – składa się z 800 m dobiegu do pętli o długości 5,4 km, którą podczas biegu należy pokonać 2 razy. Następnie biegacze pokonują 800 metrów dobiegu do mety.  Po zakończeniu pierwszej pętli na trasie znajdować się będzie punkt nawadniania.

–        W przypadku niezawinionych z winy organizatora nieprzewidzianych utrudnień na trasie w postaci na przykład prac leśnych, przebieg trasy zostanie zmieniony jednak jej charakter i konfiguracja będzie zachowany.

 

–        OZNAKOWANIE TRASY – trasy biegowe będą oznakowane taśmami zawieszonymi na, zakrętach oraz miejsca szczególnie zdradliwe, dodatkowo  będą oznakowane umieszczonymi na ziemi strzałkami kierunkowymi. Na trasie będą znajdywały się oznaczenia pokonanych kilometrów oraz punkty kontrolne.

 

–        POMIAR CZASU – organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu. Wyniki zawodów będą dostępne wkrótce po zakończeniu biegu.

 

–        KLASYFIKACJA - na mecie sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy pokonają wyznaczone trasy zawodów biegowych i zostaną odnotowani na punktach kontrolnych. Klasyfikacja prowadzona będzie na 7 km i na 13 km w następujących kategoriach:

 

OPEN kobiet i mężczyzn

K 20 i M 20 – roczniki 2007 – 1994

K 30 i M 30 – roczniki 1993 – 1984

K 40 i M 40 – roczniki 1983 – 1974

K 50 i M 50 – roczniki 1973 – 1964

 K60+ i M 60+ – roczniki 1963 i wcześniejsze.

 

–        ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: Zgłoszenia przyjmowane będą od zawodników poprzez formularz zgłoszenia drogą elektroniczną lub w Biurze Zawodów osobiście. Link do elektronicznych zapisów............................ …....... jest  aktywny do 30 kwietnia 2023 r.

–        Dla zawodników, którzy zgłoszą się przez Internet i dokonają wpłaty do dnia 30 kwietnia 2023 r., na n/w konto - opłata startowa wynosi  70 złotych. Wpłata dokonana po tym terminie i w dniu startu wynosi 90 złotych.

–        Organizator ogranicza ogólną liczbę zawodników do 150 osób, tj po 75 osób na każdym dystansie i zapewnia dla nich medale oraz pakiety startowe.

–         Wpłata płatna na konto

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bolkowie:

59-420 Bolków ul. Szpitalna 16

Nr. konta 73 8647 0007 0420 9087 2000 0001

Tytułem : BOLKÓW RUN BIEG Z ZAMKIEM W TLE

 

–        ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zawodnik biorący udział w biegu głównym na 13 km, biegu krótkim na dystansie 7 km otrzymuje, w ramach opłaty startowej:

1. Okolicznościowy, niepowtarzalny medal.

2. Pakiet startowy zawierający worek, baton energetyczny i numer.

3. Oznakowaną i zabezpieczoną trasę.

4. Zabezpieczenie i opiekę medyczną.

5. Punkty nawadniania na trasie i na mecie.

6. Posiłek na mecie.

 

 

 

–        WYNIKI ZAWODÓW.

 

Wyniki zawodów będą wywieszane na tablicy wyników bezpośrednio po sklasyfikowaniu wszystkich kończących biegi zawodników. Po zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne na stronie internetowej – www.maratonypolskie.pl.

 

–         NAGRODY

Dla zwycięzców biegów na dystansach 13 km i 7 km organizator przewiduje

 

–        za miejsca 1-3 finansowe nagrody w kategoriach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn

–         nagrody rzeczowe w przewidywanych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3

–        zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacjach OPEN mężczyzn i kobiet nie są wyróżniani w kategoriach wiekowych – nagrody przechodzą na kolejnych zawodników sklasyfikowanych  w kategoriach wiekowych.

 

–        WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

–        1. Przewidziana suma startujących zawodników w biegach na 13 km i 7 km, wynosi łącznie 150 osób. Zawody BOLKÓW RUN Bieg z Zamkiem w tle składają się z biegu głównego rozgrywanego na dystansie 13 km i biegu krótkiego rozgrywanego na dystansie 7 km.

–        2. W zawodach mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby, które co najmniej w dniu 05 maja 2023 ukończyły 18 rok życia oraz zaakceptowały pisemnie powyższy regulamin.

–        3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą wziąć udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Osoby te będą klasyfikowane w kategorii OPPEN oraz M20 i K20.

–        4. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez każdego z zawodników wszyscy  startujący zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz zasad fair play

–        5. Zawodnicy startują indywidualnie.

–        6. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają pisemnie, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że zgodnie z ich wiedzą nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.

–        7. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swojego wizerunku przez organizatora zawodów w mediach i materiałach promocyjnych związanych z zawodami.

–        8. Udział zawodników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jakichkolwiek środków zwiększających wydolność fizyczną jest niedozwolony.

–        9. Każdy z zawodników podpisuje własnoręcznie stosowną deklarację dotyczącą znajomości swojego stanu zdrowia.

–        10. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia dodatkowo składają podpisaną przez  rodziców lub prawnych opiekunów zgodę na udział w zawodach.

–        11. Wszyscy zawodnicy muszą zostać przed startem zweryfikowani w biurze zawodów.

–         12. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać i  w przypadku niejasności okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.

–         13. Podczas weryfikacji zawodnicy składają podpisane a przygotowane przez organizatora oświadczenia, które będą dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej biegu

–        14. W biurze zawodów należy również odebrać pakiet startowy wraz z numerem startowym.

–        15. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, która wynosi 70  złotych przy dokonaniu wpłaty na konto do dnia 30 kwietnia 2023, lub 90 złotych podczas dokonania jej w  dniu zawodów.

–        16. Zawodnicy stawiają się na co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem swojego biegu na linii startu wybranego dystansu.

–        17. Udział w biegach odbywa się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu (z przodu).

–        18. Zawodnicy, którzy nie wnieśli opłaty startowej i nie posiadający numeru na starcie nie będą  dopuszczani do biegu.

–        19. Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika na starcie oraz na punktach kontrolnych.

–        20. Każdy zawodnik przystępujący do udziału w zawodach powinien posiadać odpowiednie obuwie ( raczej do biegu w terenie niż na ulicy) oraz strój sportowy.

–        21. Zabroniony jest udział w biegu ze zwierzętami.

–        22. Ubezpieczenie NW leży wyłącznie w gestii zawodnika, organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.

–        23. Podczas trwania biegu prowadzony będzie depozyt.

–         24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione na trasie oraz pozostawione po za depozytem.

–        25. W przypadku wystąpienia, niedających się przewidzieć i niezawinionych przez organizatora nowych obostrzeń związanych z Covid 19 organizator może wyznaczyć nowy termin zawodów, zmienić sposób ich rozgrywania lub w przypadku całkowitej niemożliwości ich rozegrania, odwołać zawody.

–        26. W przypadku zmiany terminu zawodów i niemożliwości udziału w nich zawodnika organizator, na żądanie zawodnika, prześle opłacony pakiet startowy pocztą.

–        27. W przypadku całkowitego odwołania zawodów z przyczyn opisanych w punkcie 25 organizator prześle uczestnikom biegów pakiety startowe na podany adres.

–        28. W przypadku rezygnacji uczestnika zawodów z udziału w biegu oraz w przypadku odwołania zawodów z przyczyn wskazanych w punkcie 25, organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków.

–        29. W przypadku odwołania biegu nagrody przewidziane dla zwycięzców kategorii open i kategorii wiekowych przejdą do puli nagród w biegach rozgrywanych w kolejnych edycjach.

–        30. Wiadomości dotyczące biegu będą w miarę możliwości aktualizowane na internetowej stronie organizatora www.ckb-bolkow.ploraz fb//centrumkulturalno-biblioteczne gminy bolków

–        31. Wszelkie sprawy sporne nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga przedstawiciel organizatora.

–        32. Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

–        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

–        1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420) przy ulicy Szpitalnej 16. Z administratorem można skontaktować się mailowo: poczta@ckb-bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

–         2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bolkow.pl.

–        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.

–         4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów związanych z organizowanym biegiem.

–        5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

–        6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

–        7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

–         8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.

 

 

Uczestnik zobowiązany jest do pobrania, wydrikowania i podpisania oświadczenia.

 

Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do pobrania, wydrukowania i podpisania przez rodzica / opiekuna zgody na udział w biegu.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bolków Run - Bieg z zamkiem w tle - 7km 75 2023-04-30 2023-04-30 11:00 24 Zapisy zakończone
Bolków Run - Bieg z zamkiem w tle - 13km 75 2023-04-30 2023-04-30 11:00 31 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: