Zawody

Nazwa zawodów 6. Bieg "Stargard dla Niepodległej"
Organizator OSiR Stargard
Miejsce Park Chrobrego, Stargard
Data zawodów 2023-11-11
Opis

CEL
• uczczenie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
• współtworzenie i uatrakcyjnienie obchodów święta narodowego w Stargardzie
• popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej
• działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport
• promocja miasta Stargard

ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 35
73-110 Stargard

TERMIN I MIEJSCE
11.11.2023 (sobota)
Teatr Letni, Park Chrobrego, Stargard

HARMONOGRAM ZAWODÓW
11.45 Otwarcie biura zawodów – odbiór numerów, dodatkowe zapisy
12.45-13.00 Rozgrzewka dla dzieci
13.00-13.45 Biegi dzieci i młodzieży
13.00-13.05 Bieg dzieci 2-6 lat (roczniki 2021-2017) - 200 m
13.05-13.10 Bieg dzieci 7-9 lat (roczniki 2016-2014) - 400 m
13.10-13.20 Bieg dzieci 10-12 lat (roczniki 2013-2011) - 800 m
13.20-13.30 Bieg młodzieży 13-15 lat (roczniki 2010-2008) - 1200 m
13.30-13.45 Dekoracje za biegi dzieci i młodzieży
13.45-13.55 Rozgrzewka do biegu głównego
13.55-14.00 Otwarcie imprezy, odśpiewanie hymnu państwowego
14.00-15.15 Bieg OPEN + marsz nordic walking – 5 km
15.15-15.30 Dekoracja za bieg i marsz nordic walking

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. W biegu OPEN mogą startować osoby od 13. roku życia (rocznik 2010 i starsze). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W biegach dzieci startować mogą osoby urodzone w roku 2008 i później. Wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, a w przypadku ich braku – muszą podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich, oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
4. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę www.e-gepard.eu do dnia 07.11.2023 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc (200).
5. Za kompletne zgłoszenie uznaje się podanie danych wymaganych w procesie rejestracyjnym, kategorii biegu, w którym dany zawodnik bierze udział, a także opłacenie wpisowego.
6. Limit uczestników wynosi łącznie 200 osób (może ulec zmianie), w tym:
• bieg 5 km – 80 osób
• marsz nordic walking – 40 osób
• biegi dzieci młodzieży – 80 osób
7. W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane również w dniu zawodów.
8. Zgłoszenie uczestnictwa i opłacenie wpisowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Organizator zaleca, aby biegacze mieli na sobie koszulki i/lub elementy odzieży w barwach narodowych.

OPŁATY
1. Wpisowe:
• bieg OPEN – 50 zł (po 07.11.2023 r. oraz w dniu zawodów 80 zł)
• bieg dzieci – 30 zł (po 07.11.2023 r. oraz w dniu zawodów 50 zł)
2. Opłatę startową należy uiścić płatnością w formie eCard (szybki przelew, po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego).
3. Dopuszcza się zapłatę w formie zwykłego przelewu bankowego na następujące dane:
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687
z dopiskiem: Stargard dla Niepodległej + imię i nazwisko uczestnika (uczestników).
4. Osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową proszone są o wskazanie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym, z podaniem szczegółowych danych, oraz mailowo: sport@osir.stargard.pl Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
5. Dopuszczalne są płatności za kilka osób – w formie zwykłego przelewu bankowego (w tytule należy wskazać imiona i nazwiska osób, za start których dokonywana jest opłata).
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wpisowe nie podlega zwrotowi.
7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 07.11.2023 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres sport@osir.stargard.pl

ŚWIADCZENIA
• numer startowy + agrafki
• okolicznościowy gadżet – czapka
• flaga biało-czerwona
• pamiątkowy medal (na mecie)
• poczęstunek regeneracyjny, woda, ciepłe napoje
• relacja fotograficzna z imprezy

KLASYFIKACJE I NAGRODY
• bieg OPEN - miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn – statuetki, dyplomy, nagrody-niespodzianki
• marsz nordic walking - miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn - statuetki, dyplomy, nagrody-niespodzianki
• biegi dzieci i młodzieży - miejsca I-III w kat. dziewcząt i chłopców (w każdym biegu) – dyplomy, nagrody-niespodzianki

DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres e-mail: rodo@osir.stargard.pl
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji imprezy.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników są:
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na publikację wizerunku;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu uczestnictwa w imprezie, w tym na utrwalanie jej przebiegu, publikowania list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych, obsługi zgłoszeń i korespondencji;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym i rachunkowym;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
6. Dane uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).
7. Administrator nie będzie stosował wobec uczestników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
8. Uczestnik ma prawo:
• żądania dostępu do swoich danych, a także żądanie ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek uczestnika;
• wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w imprezie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Na miejscu obecny będzie sztab medyczny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do przedniej części koszulek startowych lub na pasie zapinanym na biodrach.
6. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
9. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator biegu i tylko on ma prawo do jego ostatecznej interpretacji.
10. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt.
11. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków losowych, istnieje możliwość odwołania biegu i zorganizowania wydarzenia wirtualnego. Ewentualna informacja w tym zakresie zostanie podana w odrębnym komunikacie.

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Nordic walking 5 km 40 2023-11-07 2023-11-07 14:00 22 Zapisy zakończone
Biegi dzieci i młodzieży 80 2023-11-07 2023-11-07 13:00 64 Zapisy zakończone
Bieg OPEN 5 km 80 2023-11-07 2023-11-07 14:00 39 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: