Zawody

Nazwa zawodów IV BIEG ULICZNY w TARNOWCU i MARSZ NW
Organizator PifSport
Miejsce TARNOWIEC woj. podkarpackie
Data zawodów 2016-06-05
Opis

Regulamin IV Biegu Ulicznego                   

       ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 • Gmina Tarnowiec
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  w Tarnowcu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec

 

 • CELE
 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
 • Promocja Gminy Tarnowiec

 

 • TERMIN MIEJSCE TRASA
 • Bieg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. w Tarnowcu.
 • Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie 12:00.
 • Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 14:30 ze stadionu sportowego           w Tarnowcu.

·        Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 5 czerwca 2016r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00.

 • Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 • Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 60 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego                  w Tarnowcu.

 

 • PROGRAM IMPREZY
 • 11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
 • 12:00 – start do biegu – grupy młodsze
 • 14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
 • 14:30 – start do biegu głównego – 8km
 • 14:45 – start uczestników Zawodów Nordic Walking – 8 km
 • 16:00 – rozdanie nagród Zawodnikom IV Biegu Ulicznego
 • 17:00 - rozdanie nagród uczestnikom Zawodów Nordic Walking, zakończenie imprezy.

 

 • ZASADY UCZESTNICTWA
 • W biegu głównym na dystansie 8 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2000r..)
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do biegu będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
 • Zawodników do biegów grupy młodszej zgłaszają opiekunowie. Obowiązkowa jest obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy

·        gadżet promocyjny

 • butelka wody mineralnej
 • wodę na trasie zawodów
 • ciepły posiłek na mecie
 • dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników przewidziano pamiątkowe medale.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 

 • ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowej :http://www.pifsport.pl/ do dnia 2 czerwca 2016r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.

Zawodnik ma dwie możliwości:

 • zapłacić przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody)kwota 10 zł; do2 czerwca 2016r.
 • lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 • Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym.
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 5 czerwca 2016 nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 11:30 – 14:00), a także dowód przelewu.

 

 • KLASYFIKACJE, DYSTANSE
 • Grupy młodsze:
 • Dzieci do 4 lat (rocznik 2012 i młodsi) dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 5 – 6 lat (rocznik 2011-2010 dystans 200 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 7 – 9 lat (rocznik 2009-2007) dystans 400 m (osobno dz. i chł.)
 • Dzieci 10 – 12 lat (rocznik 2006-2002) dystans 600 m (osobno dz. i chł.)
 • Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2003-2001) dystans 1000 m (osobno dz. i chł.)
 • Podczas biegu głównego – 8 km będą prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

 • K1 16-29 lat (rocznik 2000-1987)
 • K2 30 – 39 lat (rocznik 1986-1975)
 • K3 40 lat i starsze (rocznik 1976 i starsze)

Mężczyźni:

 • M1 16 – 19 lat (rocznik 2000-1997)
 • M2 20 – 29 lat (rocznik 1996-1987)
 • M3 30 – 39 lat (rocznik 1986-1977)
 • M4 40 – 49 lat (rocznik 1976-1967)
 • M5 50 lat i starsi (rocznik 1966 i starsi)

 

NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy biegu w kategorii grup młodszych otrzymają pamiątkowy dyplom.
 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – IV otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy, bon na zakupy w sklepie sportowym.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej).
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i statuetki dla najlepszego mieszkańca Gminy Tarnowiec - w kategorii kobiet i mężczyzn.
 • Dyplom oraz statuetkę otrzyma także najlepszy strażak OSP z Gminy Tarnowiec.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med”
  w Tarnowcu, „Emergencia” Pogotowie medyczne Krzysztof Górski).
 • Bieg główny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W załączeniu dostępna jest mapa biegu głównego.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Parking dla samochodów znajduje się przy kościele w Tarnowcu.
 • Wyniki oraz relacja z biegów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Bartłomiej Smyka 885555205, Katarzyna Piskorz 694166667.

 

Regulamin I Zawodów Nordic Walking                  

 

ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 • Gmina Tarnowiec
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  w Tarnowcu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec
 • Jasielskie Stowarzyszenie Nordic Walking „ NW - Team Jasło”

CELE

 • Popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej               i aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
 • Promocja Gminy Tarnowiec
 • Integracja środowiska lokalnego

TERMIN MIEJSCE TRASA

 • 5 czerwca 2016r., godz. 14: 45
 • Start – Stadion Sportowy w Tarnowcu
 • Trasa – Tarnowiec – Umieszcz – Wrocanka – Tarnowiec – 8 km.
 • Nawierzchnia: asfalt
 • Trasa oznaczona znakami poziomymi
 • Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 5 czerwca 2016r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00.

 

PROGRAM IMPREZY

 

 • 11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
 • 12:00 – start do biegu – grupy młodsze
 • 14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
 • 14:30 – start do biegu głównego – 8km
 • 14:45 – start uczestników Zawodów Nordic Walking
 • 16:00 – rozdanie nagród Zawodnikom IV Biegu Ulicznego.
 • 17:00 - rozdanie nagród uczestnikom Zawodów Nordic Walking, zakończenie imprezy.

 

ZASADY UCZESTNICTWA, TECHNIKA MARSZU

 • W Zawodach Nordic Walking może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 18.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Zawodów będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do Zawodów będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do uczestnictwa w Zawodach
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Zawodów otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy
 • gadżet promocyjny
 • butelka wody mineralnej
 • wodę na trasie zawodów
 • ciepły posiłek na mecie
 • dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników przewidziano pamiątkowe medale
 • Podczas marszu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami, przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza lotu jest zabroniona.

Podczas marszu NW nie dozwolone jest:

- nadmierne pochylanie ciała w przód,

- wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała),

- obniżanie środka ciężkości,

- podbieganie,

- używanie wulgaryzmów

 

KLASYFIKACJA

Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

Kobiety:

 • K1 16 – 29 lat (rocznik 2000-1987)
 • K2 30 – 39 lat (rocznik 1986-1975)
 • K3 40 lat i starsze (rocznik 1976 i starsze)

 

Mężczyźni:

 • M1 16 – 19 lat (rocznik 2000-1997)
 • M2 20 – 29 lat (rocznik 1996-1987)
 • M3 30 – 39 lat (rocznik 1986-1977)
 • M4 40 – 49 lat (rocznik 1976-1967)
 • M5 50 lat i starsi (rocznik 1966 i starsi)

 

 • Zawodników obowiązuje limit czasu 120 min. Meta zostanie zamknięta dla zawodników o godzinie 16:45. Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. Trzykrotne upomnienie zawodnika przez sędziego na trasie zawodów powoduje jego dyskwalifikację.
 • Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 11:00 – 14:00. Biuro znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Tarnowcu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący i obuwie sportowe)
 • Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu oraz udzielali upomnień za naruszenie regulaminu zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.

ZGŁOSZENIA , OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej : http://www.pifsport.pl/ do dnia 2 czerwca 2016r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.
 • przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu: opłata startowa na zawody Nordic Walking)kwota 10 zł; do dnia 02.06.2016r. lub gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

NAGRODY

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – IV otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy, bon na zakupy w sklepie sportowym.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej)
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i statuetki dla najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów oraz dla zawodnika z najlepszą techniką marszu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med”
  w Tarnowcu, „Emergencia” Pogotowie medyczne Krzysztof Górski).
 • Zawody Nordic Walking odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W załączeniu dostępna jest mapa trasy.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Parking dla samochodów znajduje się przy kościele w Tarnowcu.
 • Wyniki oraz relacja z Zawodów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
IV BIEG ULICZNY w TARNOWCU 200 2016-06-02 2016-06-02 14:30 0 Zapisy zakończone
I Zawody Nordic Walking w Tarnowcu 200 2016-06-02 2016-06-02 14:45 0 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: