Zawody

Nazwa zawodów Speed Ski JURGÓW 2019
Organizator PifSport
Miejsce Stacja Narc. JURGÓW pow. tatrzański
Data zawodów 2019-03-03
Opis

SPEED SKI JURGÓW 2019

Ambasadorem imprezy jest Michal  Bekeṧ                     Jurgów, 03.03.2019

Regulamin Zawodów

           1. CEL IMPREZY

 1. Promocja Stacji narciarskiej Jurgów Ski.
 2. Popularyzacja i upowszechnienie narciarstwa alpejskiego.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 4. ORGANIZATOR
 5. Szkoła Ski- plus
 6. Zoma- promo
 7. Pro roof
 8. TERMIN I MIEJSCE - 03.03.2019 –Stacja Narciarska Jurgów Ski

        4.  TRASY  trasa nr 1 (wzdłuż orczyka )

 1.    PROGRAM ZAWODÓW
 2. 8:00-Otwarcie biura zawodów (Restauracja na parkingu stacji narciarskiej Jurgów Ski- piętro I).
 3. 9:30 – Zapoznanie zawodników Speed Ski z trasą zawodów.
 4. 10:30 -Rozpoczęcie zawodów (dwa przejazdy, uwzględniany jest czas lepszego przejazdu a nie suma)
 5. 15:00 - Zakończenie zawodów oraz wręczenie nagród

      6.    BIURO ZAWODÓW / SZATNIE / DEPOZYT
Biuro zawodów zlokalizowane jest na 1 piętrze restauracji pod Stacją Jurgów Ski, szatnie oraz depozyt brak.

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się mailowo:
biuro@ski-plus.pl, oraz pod numerami telefonów:
0048 665187920- Piotr Gajdzis
0048 505303623- Krzysztof Butas

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawodnicy startują indywidualnie. Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 03.03.2019r. ukończy 15 lat, osoby niepełnoletnie wyłącznie po dostarczeniu do biura zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy zgłaszając się do zawodów własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w zawodach  na własną odpowiedzialność, posiadają ubezpieczenie, brak przeciwwskazań od lekarza do brania udziału w ekstremalnych zawodach narciarskich oraz nie są pod wpływem alkoholu lub innych używek.
Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start w kombinezonie narciarskim, Zabrania się startu w kombinezonie oraz w przeznaczonym dla tej konkurencji opływowych stateczników SPEED SKI. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

  Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów.

  Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku:

 1. nieodnotowania obecności Zawodnika,
 2. jeśli zawodnik będzie ubrany w kombinezon SPEED SKI .

Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności nie będą stosować się do regulaminu zawodów będą wycofywane z dalszego uczestnictwa. Organizator podkreśla że nie są to zawody FIS SPEED SKI. Maksymalna dł. nart dla kat. Junior 205cm. dla dorosłego maksymalna długość tj. 218cm

9.    ZGŁOSZENIA I ZAPISY

                
Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Facebooku Szkoła Ski-plus

Zakończenie rejestracji przez internet nastąpi w dniu 27.02.2019 roku. o godzinie 24:00.

  Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłacenia wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów. O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin rejestracji opłaty startowej. Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.

 1. WPISOWE

Opłata pokrywa koszty startu w zawodach w dniu 03.03.2019r. i wynosi: 90 zł do dnia 27.02.2019, w dniu zawodów (rejestracja w biurze zawodów) - 110 zł. Opłatę należy uiścić przelewem zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 22.02.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po tym terminie organizator nie zwraca opłat startowych. Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe (kask, kijki, ochraniacze na plecy), które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 1. numer startowy przyklejany na kask
 2. karnet 4h (ważny od momentu pierwszego przejścia przez bramkę)
 3. ciepły posiłek (kawa lub herbata)
 4. zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 5. profesjonalny pomiar czasu
 6. oznakowaną trasę
 7. puchary i nagrody dla zwycięzców
 8. obsługę techniczną
 9. dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na Facebooku
  Szkoły narciarskiej Ski- plus)
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach (kobiety i mężczyźni)

 - Kat. JUNIOR Od 15 do 18 lat (obowiązkowe oświadczenie rodzica lub opiekuna)

 - Kat OPEN

 1. NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

Dla osób znajdujących się na podium: medale, dyplomy oraz siatka słodyczy Vobro o wartości 100 zł

Kategoria Open (kobiety, mężczyźni)

 1. Miejsce I – 500 zł
 2. Miejsce II - 300 zł
 3. Miejsce III - 150 zł

Kategoria Junior nagrody rzeczowe o wartości:

 1. Miejsce I – 300 zł
 2. Miejsce II – 200 zł
 3. Miejsce III – 100 zł

MIEJSCE I

  Dodatkowo zawodnik, który pojedzie najszybciej otrzyma puchar przechodni, który po zwycięstwie będzie umieszczony w gablocie pucharów na terenie restauracji Jurgów- ski z adnotacją kto jest zwycięzcą pucharu oraz jaką miał prędkość. Puchar ten przechodzi na własność zwycięzcy dopiero po wygraniu 3 z rzędu zawodów Speed ski w Jurgowie. Na Pamiątkę zawodnik otrzymuje mniejszą replikę tegoż pucharu

 1. ZABEZPIECZENIE

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z OSP Jurgów.
Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm na słupkach z włókna szklanego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów nawet w dniu w którym zawody mają się odbyć bez wcześniejszego informowania w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czego następstwem może być uszkodzenie na mieniu lub zdrowiu zawodników bez prawa zwrotu wpisowego.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na Facebooku Szkoły Ski-plus, ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów. Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play .
Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania śmieci w miejscach do tego niewyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami usunięcia śmieci.

 Zabrania się wchodzenia na trasę zawodów Speed-ski osobom do tego nieupoważnionym z wyłączeniem sędziów zawodów oraz służbom porządkowym i opiece medycznej.
Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych zawodów. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www.gluszecpolmaraton.pl - uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

Z WYRAZAMI SZACUNKU ORGANIZATORZY :)

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Speed Ski JURGÓW 2019 -- 2019-02-27 2019-02-27 10:30 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: