Zawody

Nazwa zawodów IV Bieg Beskidnika
Organizator MDK Jasło
Miejsce Folusz
Data zawodów 2019-09-29
Opis

IV Bieg Beskidnika

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
Honorowy patronat: Starosta Jasielski

Partnerzy:
- Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Gmina Dębowiec
- Magurski Park Narodowy
- Kardach T.T.E.

Termin, miejsce i trasa:
Bieg Beskidnika na dwóch dystansach odbędzie się 29 września 2019 r.

Start biegu:
- dystans 6 km - godz. 11.00
- dystans 21 km - godz. 11.00
Umiejscowienie startu i mety biegu – Folusz, Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej
im. Stanisława Zająca, Senatora RP (w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Foluszu).

Dystanse:
Trasa krótka – ok. 6 km „Beskidniczek”
Trasa długa – ok. 21 km „Beskidnik”

Szczegółowy przebieg tras biegu dostępny jest na stronie www.biegbeskidnika.powiat.jaslo.pl

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Administrator Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A
38-200 Jasło
tel. (13) 446 59 25
mdkjaslo@o2.pl


Inspektor ochrony danych


W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu
w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy
nadzieję, że nie będzie takiej konieczności), możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez adres e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl lub osobiście w siedzibie Administratora
(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu).


Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych


Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:
1) organizacji IV Biegu Beskidnika i wyłonienia najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
ponieważ zgłoszenie udziału w imprezie stanowi zawarcie z jej organizatorem umowy o świadczenie
usługi polegającej na zapewnieniu uczestnictwa w zawodach;
2) popularyzacji biegania, popularyzacji aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, promocji powiatu
jasielskiego, promocji Magurskiego Parku Narodowego, promocji Beskidu Niskiego– na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na publikację danych,
która może skutkować umieszczaniem Pani/Pana zdjęć (wizerunek) i danych (imię i nazwisko,
kategoria, wynik) na stronie internetowej www.biegbeskidnika.powiat.jaslo.pl, stronach
organizatorów, sponsorów i partnerów Biegu, w mediach lokalnych i regionalnych oraz fanpage’ach
MDK w Jaśle i Biegu Beskidnika na Facebooku. Zgodę w dowolnym momencie można wycofać.
Odbiorcy danych
Dane przetwarzane będą przez Kardach Trade Travel Events (z siedzibą w Rzeszowie,
przy ul. Paderewskiego 190), RFiD Solutions Sp. z o.o. (z siedzibą ul. Iłżecka 34, 27-350 Sienno 2) - która
jest operatorem systemu e-gepard i Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów (ul. Ceramiczna 3, 38-200
Jasło), realizujące działania związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem zawodów. Odbiorcami
mogą być również partnerzy lub sponsorzy Biegu.
Dane publikowane będą w ogólnodostępnych stronach organizatorów i partnerów Biegu oraz lokalnych
i regionalnych portalach internetowych.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Dane publikowane na fanpage’u przechowywane
będą również na serwerach Facebooka.
Przewidywany termin usunięcia danych
Dane przetwarzane w celu organizacji Biegu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa tj. 10 lat (kategoria archiwalna BE10). Danych publikowanych nie planuje się usuwać.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 prawo dostępu do danych osobowych
Osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy faktycznie
przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, to jest uprawniona do wglądu do nich.
Na wniosek dostarczymy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.
 prawo zmiany danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą może dokonać zmiany swoich danych osobowych (aktualizacji,
sprostowania) osobiście w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle lub poprzez wysłanie wniosku
na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło
 prawo do wycofanie zgody
Osoba, której dane dotyczą w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Można to zrobić osobiście w Młodzieżowym Domu
Kultury w Jaśle lub poprzez wysłanie oświadczenia na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8A, 38-200 Jasło
bądź na adres e-mail: mdkjaslo@o2.pl
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w dowolnej chwili ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z zapisami art. 18 RODO.
 prawo żądania usunięcia danych
Z prawa do usunięcia danych można skorzystać m.in. gdy:
- dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- osoba, której dane dotyczą wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zgłosi sprzeciw
wobec przetwarzania jej danych,
- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
Dane mogą być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osoby, które uważają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza RODO, mają
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Przepisy prawa regulujące przetwarzanie danych osobowych:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
- Ustawa z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.