Zawody

Nazwa zawodów VII BIEG ULICZNY oraz IV ZAWODY NORDIC WALKING
Organizator PifSport
Miejsce w Czeluśnicy , gmina Tarnowiec
Data zawodów 2019-09-22
Opis

Szczegółowy regulamin imprezy

VII BIEG ULICZNY ORAZ IV ZAWODY NORDIC WALKING  6km

określający wszczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

   ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 • Gmina Tarnowiec
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec
 • CELE
 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
 • Promocja Gminy Tarnowiec
 • TERMIN MIEJSCE TRASA
 • Bieg odbędzie się w dniu 22 września 2019r. w Czeluśnicy
 • Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie10:00
 • Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 13:00 spod Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czeluśnicy
 • Start uczestników Zawodów Nordic Walking – 13:15
 • Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
 • Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 22 września br. (niedz.) w godz. 10:00 – 13:00.
 • Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 60 minut,
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Czeluśnicy
 • ZASADY UCZESTNICTWA
 • W zawodach może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2003r..)
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do zawodów będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
 • Zawodników do biegów grupy młodszej zgłaszają opiekunowie. Obowiązkowa jest obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy
 • gadżet promocyjny
 • butelka wody mineralnej
 • wodę na trasie zawodów
 • ciepły posiłek na mecie
 • Podczas zawodów uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
 • Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami, przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza lotu jest zabroniona.
 • Podczas marszu NW nie dozwolone jest:
 • - nadmierne pochylanie ciała w przód,
 • - wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała),
 • - obniżanie środka ciężkości,
 • - podbieganie,
 • - używanie wulgaryzmów

Zasady zachowania uczestników zawodów istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni.
 • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora,
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń

wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym,

 • zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy,
 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za zawody,
 • Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować szczególną ostrożność
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowej :http://www.pifsport.pl/ do dnia 21 września 2019r.
  oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej. Zawodnik ma dwie możliwości:
 • zapłacić przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody)kwota 15 zł; do 19 września 2019r. lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 • Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym oraz Zawodach Nordic Walking
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 22 września 2019r nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 10:30 – 12:30),
  a także dowód przelewu.
 • KLASYFIKACJE, DYSTANSE
 • Grupy młodsze:
 • Dzieci do 4 lat (rocznik 2015 i młodsi)       dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci      5 – 6 lat (rocznik 2014-2013       dystans       200 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci      7 – 9 lat (rocznik 2012-2010)     dystans       400 m (osobno dz. i chł.)
 • Dzieci  10 – 12 lat (rocznik 2009-2007)     dystans       600 m (osobno dz. i chł.)
 • Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2006-2004) dystans      1000 m (osobno dz. i chł.)
 • Podczas biegu głównego oraz zwodów Nordic Walking  na dystansie 6km będą prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa
  kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

 • K1 16-29 lat           (rocznik 2003-1990)
 • K2 30 – 39 lat        (rocznik 1989-1980)
 • K3 40 lat i starsze (rocznik 1979 i starsze)

Mężczyźni:

 • M1 16 – 19 lat         (rocznik 2003-2000)
 • M2 20 – 29 lat         (rocznik 1999-1990)
 • M3 30 – 39 lat         (rocznik 1989-1980)
 • M4 40 – 49 lat         (rocznik 1979-1970)
 • M5 50 lat i starsi    (rocznik 1969 i starsi)

NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu głównego oraz Zawodów Nordic walking zdobywcy miejsc I – IV otrzymują pamiątkowe puchary
  oraz dyplomy.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe  puchary i dyplomy (nie wlicza się zawodników,
  którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej).
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i pucharu dla najlepszego mieszkańca Gminy Tarnowiec - w kategorii kobiet i mężczyzn.
 • Dyplom oraz puchar otrzyma także najlepszy strażak OSP z Gminy Tarnowiec.
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i pucharu dla najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów oraz dla zawodnika
  z najlepszą techniką marszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med”
  w Tarnowcu, AS- Medical Sp. z o o.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Wyniki oraz relacja z biegów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Bartłomiej Smyka 885555205, Magdalena Kopczak 885555206

 

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
VII BIEG ULICZNY - 6km -- 2019-09-21 2019-09-19 13:00 21 Zapisy zakończone
IV ZAWODY NORDIC WALKING - 6km -- 2019-09-21 2019-09-19 13:15 14 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: