Zawody

Nazwa zawodów „AKTYWNA MOGIELICA NA NARTOROLKACH”
Organizator PifSport
Miejsce Zalesie
Data zawodów 2020-09-05
Opis

                                                                                                                                                             

„AKTYWNA MOGIELICA NA NARTOROLKACH” 

                                                          Grand Prix Amatorów,        Zalesie, 5 września 2020 roku

 1. Cel
 • Wyłonienie najlepszych biegaczy amatorów w biegu pod górę na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja regionu i Beskidu Wyspowego.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.
 1. Termin, miejsce:   Zawody odbędą się 5.09.2020 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Zalesiu – Słopnicach ( powiat limanowski) na trasie o długości 3,7 km.

           Dystans biegu kat OPEN 7,4 KM ( 3,7km FT + 3,7 km CT - bieg ze stratą z FT ) z przewyższeniem 240 m.

           Miejsce startu: Słopnice Górne przy Remizie OSP GPS: 49°39'32.4"N 20°20'37.6"E

           Meta: przy CORT w Zalesiu – Gmina Kamienica     GPS: 49°37'56.3"N 20°20'22.0"E

 1. Program

           Sobota 5 września 2020 roku

 • 7:30 - 9:00 – wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów ( CORT Zalesie)
                         weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 •  9:10 – wyjazd autokarem na linię start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 10.00 – start do biegu stylem dowolnym FT na dyst. 3,7km ( MASS start ). M i K
 • 10.05 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną z kategorii DZ/CH 1,2
 • ok. 10:15 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną z kategorii DZ/CH 3,4
 • 11:00 – wyjazd autokarem na linię start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 12.00 – start do biegu stylem klasycznym CT na dyst. 3,7km ( START ze stratą czasową z biegu FT ). M i K
 • ok. 12:15 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną z kategorii DZ/CH 5
 • 13:00 - rozpoczęcie dekoracji
 1. Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://pifsport.com.pl/do 3.09.2020r.
ZAPISY tylko drogą elektroniczną.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy - amatorzy ( nie zrzeszeniu jako zawodnicy w PZN, nieważna licencja zawodnika od 2 lat ), którzy
dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz
spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.
Dzieci i młodzież od 9 do 18 lat  muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

 1. Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu w dniu zawodów od 7:30 do 09:00. Istnieje możliwość
dokonania zgłoszenia, weryfikacji i odebrania numeru startowego także dzień wcześniej podczas pracy biura zawodów od 16.00 -19.00.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu
tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

 1. Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Biegów Amatorskich PZN w Konkurencjach:

 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami gumowymi o śr. do 100mm
 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami gumowymi o śr. do 80 mm i z łożyskiem wyposażonym
                   w antyrewers.- i szerokości min. 38mm

KATEGIRIE WIEKOWE I DYSTANSE :
Klasyfikacja : OPEN KOBIET oraz MĘŻCZYZN     - dystans 3,7km FT + 3,7 km CT
oraz wiekowe wg.* KATEGORII MP AMATORÓW:
K1/M1 – 18-29  (rocznik 1989-2002)
K2/M2- 30-39lat (1990-1981)
K3/M3- 40-49 (1980-1971)
K4/M4- 50-59 (1970-1961)
K5/M5- 60-69 (1960-1951)
K6/M6- 70-79 (1950 i starsi

KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY ( zarówno amatorzy jak i zawodnicy z licencją PZN)

1. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2003/2004 – dystans 3,7 km styl dowolny
2. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2005/2006 – dystans 3,7 km styl dowolny
3. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2007/2008 – dystans 2 km styl dowolny
4. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2009/2010 – dystans 2 km styl dowolny
5. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2011 i młodsi– dystans 300m styl dowolny

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn dla łącznego wyniku z dwóch stylów ( suma czasów uzyskanych w 2 biegach):
oraz analogicznie w kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem AMP na Nartorolkach. Start do zawodów będzie masowy
w obydwu stylach. Na wynik końcowy składają się czasy uzyskane w dwóch biegach tj. stylem dowolnym + stylem klasycznym.
Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów.
Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji
i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą udostępnia
Organizator w pakiecie startowym. Opaskę należy umieścić na nodze ponad kostką. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym
przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety. Ustala się limit czasu 40 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby
zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

 1. Trasa i ruch drogowy

Trasa na całej długości jest asfaltowa i oznakowana strzałkami namalowanymi na asfalcie lub tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi wskazującymi
kierunek biegu. Trasa jest zamknięta czasowo dla ruchu pojazdów samochodowych, jednak mogą się po niej poruszać różnych służb.
Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy
pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

 1. Sprzęt
 • Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z
           Regulaminem AMP PZN na Nartorolkach. Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym
           wyżej sprzęcie odpowiednim dla danej konkurencji, nie zostaną sklasyfikowani w zawodach.
           Nartorolki do stylu dowolnego z kołami gumowymi o śr. do 100mm
 • Nartorolki do stylu klasycznego z kołami gumowymi o sr. do 80 mm i szerokości od 38 do 45mm
           w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe.

Start w stylu klasycznym obowiązkowo na rolkach do stylu klasycznego w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane
jest łożysko jednokierunkowe.
W przypadku braku nartorolek do stylu dowolnego organizator dopuszcza możliwość startu w stylu dowolnym na nartorolkach do stylu klasycznegoUczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany.

 1. Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Opłata jest za dwa biegi stylem FT i CT. Pobierana tylko od osób pełnoletnich.

Termin zgłoszenia                                                  

Wysokość opłaty startowej

do 15.08.2020

60 zł

od 16.08.2020 do 01.09.2020

70 zł

w biurze zawodów w dniu 4-5.09.2020r.              

100 zł

Opłatę należy uiścić przelewem poprzez system e-card lub na konto organizatora podane w regulaminie zawodów. Gotówką w biurze zawodów przed
odebraniem numeru startowego. 

11. Rachunek bankowy Organizatora i opłaty.

Rachunek   BS o Limanowa nr konta: 83 88040000 0070 0020 3900 0001
Tytułem: NAZWA ZAWODÓW , daty biegu, imię i nazwisko, rok urodzenia.

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji. Dokonując opłaty startowej
w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy.
Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej
wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego
uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów.

 1. Nagrody :

W Zawodach Amatorów zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale (m-ca 1-3) i dyplomy (m-ca 1-6).

Zwycięzcy kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów
lub bony towarowe znacznej wartości.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę
możliwości sponsorów.
Losowanie nagród rzeczowych dla uczestników – Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych niezależnie od uzyskanego wyniku.
Liczba nagród w stosunku do liczby numerów startowych jest uzależniona od ilości środków uzyskanych od sponsorów (co najmniej 20 nagród rzeczowych)

 1. Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne oraz suche przekąski na mecie,
 • numer startowy ,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne ratownika GOPR,
 • przewiezienie zawodników i rzeczy uczestnika z mety na start i odwrotnie.
 • 2 krotne zwiezienie uczestników na start.

14. Organizator:

1.Powiat Limanowski

2.UKS WIERCHY ZALESIE

3.Beskidzko-Gorczańskie Stowarzyszenie Narciarskie w Limanowej

15. Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie
zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.
Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią
w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi
wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku
z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

16. Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia
zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów,
jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy
startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach.
Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.
Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach,
a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

17. Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin w/w Zawodów.
Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów
lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.
Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 lipca 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej
www.pifsport.com.pl.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

                                                                                                                                                    Organizator

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Aktywna Mogielica dla dzieci i młodzieży -- 2020-09-03 2020-09-03 10:15 2 Zapisy zakończone
"Aktywna Mogielica" GP Amatorów -- 2020-09-03 2020-09-03 10:00 10 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: