Nazwa konkurencji Kiczura 10km
Liczba osób zapisanych 51
Liczba osób opłaconych 0
Nazwa zawodów Kiczura TRAIL
Organizator OSP Głębokie
Dopuszczalny wiek uczestników 0 - 99
Data zawodów 2019-05-19
Zapis do 2019-05-15
Płatność do 2019-05-15
Godzina konkurencji 11:10
Status zamknięte
Opis

I BIEG GÓRSKI „KICZURA TRAIL”

Dokładne informacje na stronie: www.kiczuratrail.pl

Regulaminy biegow oraz Nordic Walking na stronie: 

 http://www.kiczuratrail.pl/o-biegu/

1. CEL ZAWODÓW

 • Promocja regionu Beskidu Niskiego w Polsce.
 • Promocja miasta i gminy Rymanów.
 • Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania czasu.
 • Popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.
 • Integracja środowiska biegaczy.

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

 • OSP Głębokie, Rada Sołecka i Sołtys, Koło Gospodyń, Klub Sportowy w Głębokiem
 • Współorganizator: Urząd Gminy Rymanów
 • Kontakt: tel. 692 094 224
 • e-mail: j.dabek@op.pl
 • Strona internetowa zawodów: www.kiczuratrail.pl

 

3. TERMIN I MIEJSCE

 • Miejsce startu i mety dystansów: Głębokie, stadion sportowy
 • Termin startu: 19 maja 2019 r.
 • Godziny startów poszczególnych dystansów:
  10km – 11:10
  5 km – 11:00
  NW – 11:30
 • Biuro zawodów (czynne od godz. 9.00): Głębokie, stadion sportowy

 

4. TRASY

Mapy, profile oraz opisy wszystkich tras wraz z przybliżonym procentowym określeniem rodzaju nawierzchni zostaną podane na stronie internetowej Zawodów w odrębnym komunikacie. Całość trasy będzie wyraźnie oznaczona pionowo za pomocą zawieszonych taśm oraz poziomo za pomocą sprayu.

Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z wpisowym obowiązującym na dzień zgłoszenia zmiany Organizatorowi.

 

5. LIMIT UCZESTNIKÓW

 • Przewiduje się następujące limity startujących:
  • 5 km = 150 osób
  • 10 km = 150 osób
  • NW = 100 osób
 • Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę na udział w zawodach podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie przez niego podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich dokonane w momencie odbierania pakietu startowego, oraz poprawna weryfikacja danych osobowych.

 

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Zawodów: www.kiczuratrail.pl
Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz uiszczenie opłaty startowej.
W momencie kiedy na którejkolwiek z tras limit zapisów zostanie wyczerpany, zapisy na ten bieg zostaną automatycznie zatrzymane, a osoby, które zapisały się na dany bieg zostaną poproszone o dokonanie opłat startowych. W trakcie zapisów przyjmowane będzie 10% więcej zgłoszeń niż zakłada limit. Zgłoszenia te będą znajdowały się na liście rezerwowej.
Wszystkie osoby które wypełniły formularz zgłoszeniowy i znalazły się na liście podstawowej, otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wraz z informacją o sposobie wniesienia opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.
Po upływie wskazanego terminu, lista startujących zostanie zweryfikowana. Osoby bez potwierdzonej wpłaty zostaną usunięte z listy, a  osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane drogą mailową o możliwości startu pod warunkiem wniesienia opłaty startowej w terminie 7 dni.
Jeśli opłata startowa wpłynie po terminie nie będzie ona uznana i zostanie zwrócona na konto osoby wpłacającej.
Po weryfikacji wpłat, jeśli zostaną wolne miejsca, Organizator dokona przesunięcia osób z listy rezerwowej na listę główną. Procedura zostanie powtórzona w przypadku ponownego wyczerpania limitu, aż do zapełnienia listy startowej. Lista zgłoszonych zawodników będzie zamieszczona i uaktualniana na stronie internetowej Zawodów.

 

8. WPISOWE

Zgłoszenia przyjmowane są do 04.05.2019 r.

Wysokość wpłat:

 • 5 km
  • 30 zł do 14.05.2019r.
  • 40 zł w dniu zawodów
 • 10 km
  • 30 zł do 14.05.2019r.
  • 50 zł w dniu zawodów
 • NW
  • 30 zł do 14.05.2019r.
  • 50 zł w dniu zawodów

Opłata zostaje uznana za wniesioną w momencie zaksięgowania na koncie Organizatora.
Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe Organizatora (Rada Sołecka Wsi Głębokiem)
Nr konta: 61863600053001000453750001 
Tytuł wpłaty: opłata startowa, imię i nazwisko, dystans 5km lub 10 km lub NW.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami istnieje możliwość przekazania pakietu startowego innej osobie. Po dniu 05.05.2019 r. takiej możliwości nie będzie.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłaty prosimy wnosić w przeciągu 4 dni roboczych od dnia zapisania. W przypadku braku opłaty w w/w terminie uczestnik będzie wykreślany z listy startowej.

 

9. ŚWIADCZENIA STARTOWE

W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom:

 • obsługę sędziowską i elektroniczny pomiar czasu,
 • oznakowaną trasę,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończą zawody,
 • zabezpieczenie medyczne na trasie,
 • ubezpieczenie NNW

Organizator dopuszcza rozszerzenie pakietu startowego oraz przyznanie nagród dla najlepszych w zależności od hojności sponsorów. Warunkiem otrzymania ewentualnych nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji zawodników.

 

10. WYPOSAŻENIE

W trakcie trwania Zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to może zostać skontrolowane na trasie, a jego brak będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

W skład wyposażenia obowiązkowego wchodzi:

 • numer startowy (umieszczony z przodu, widoczny i możliwy do odczytania),
 • telefon komórkowy z baterią działającą na czas biegu (zaleca się wpisanie numerów do Organizatorów),

 

11. KLASYFIKACJA

Na wszystkich dystansach będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji wiekowych.

 

12. ZASADY RYWALIZACJI

 • zasady fair-play,
 • zasada samowystarczalności – niedopuszczalna jest pomoc osób trzecich,
 • zakaz ingerowania w oznakowanie tras,
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych,
 • obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę zawodów z ramienia Organizatora,
 • zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
 • zakaz zaśmiecania trasy,
 • zakaz niszczenia przyrody.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika lub nałożeniem kar czasowych.
W przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów będą publikowane na stronie internetowej Zawodów oraz ogłoszone w osobnym komunikacie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub poszczególnych dystansów w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników ustalonej na 20% limitu maksymalnego na danym dystansie bądź z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji jest on zobowiązany poinformować organizatora. Organizator nie zapewnia transportu z trasy do biura zawodów.
Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą, oprócz sędziów w wyznaczonych  punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.

 

14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest OSP Głębokie 38-480 Rymanów (zwany dalej „Administratorem”).
Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez OSP Głębokie, 38-480 Rymanów, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez OSP Głębokie 38-480 Rymanów. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.kiczuratrail.pl