Zawody

Nazwa zawodów V Lubeński Cross
Organizator Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji gminy Lubenia - Aktywni Razem
Miejsce Lubenia
Data zawodów 2021-06-26
Opis

Regulamin
V Lubeński Cross
1. Postanowienia ogólne
1. Celem zawodów jest:
a) propagowanie aktywnego stylu życia
b) promocja gminy Lubenia
c) popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najzdrowszej formy aktywności
ruchowej
d) promowanie zdrowego stylu życia jako drogi do zapobiegania uzależnieniom wśród
młodzieży i dorosłych
2. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy
Lubenia ,,Aktywni Razem" (zwane dalej organizatorem).
2. Partnerzy
1. Partnerami są:
a) Urząd Gminy Lubenia
b) Starostwo Powiatu Rzeszowskiego
3. Termin i miejsce
1. Zawody odbędą się 26 czerwca 2021 roku (sobota) na terenie Gminy Lubenia.
2. Biegi będą miały swój start i metę na stadionie sportowym w Lubeni.
4. Program Zawodów
1. W dniu biegu, o godzinie 11:30 nastąpi otwarcie Biura Zawodów, które będzie się mieścić
na stadionie w Lubeni.
2. W godzinach 11:30 – 14:00, w biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe.
3. O godzinie 13:00 odbędzie się start biegu na dystansie około 22,5 km (zwany dalej
biegiem długim).
4. O godzinie 14:00 odbędzie się start biegu na dystansie około 13,8 km (zwany dalej
biegiem krótkim).
5. W godzinach 14:00 – 16:00 na stadionie w Lubeni odbędą się wydarzenia towarzyszące
biegowi, oraz biegi dzieci.
6. O godzinie 14:45 planowane jest przybycie pierwszego zawodnika.
7. O godzinie 16:30 odbędzie się dekoracja najszybszych zawodników i zawodniczek z obu
dystansów w kategoriach OPEN, w kategoriach wiekowych, oraz najszybszego mieszkańca i
mieszkanki gminy Lubenia.
8. Kategorie najszybszy mieszkaniec i najszybsza mieszkanka gminy Lubenia zostaną
wyłonieni na krótszej trasie.
9. O godzinie 16:00 nastąpi zamknięcie Biura Zawodów
5. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy biegu (zwani dalej zawodnikami) startują wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
2. Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby zawodników.
3. Zawodnicy muszą dokonać zgłoszenia do biegu za pośrednictwem formularza
elektronicznego, który zostanie podany na stronie biegu i na facebooku
4. Zgłoszenia do biegu jak i uiszczenia opłaty startowej należy dokonać do dnia
18.06.2021
5. Zgłoszenia do biegu będzie można również dokonać w dniu zawodów w godzinach
11:30 – 13:30, tylko wtedy, jeśli organizator będzie dysponował wolnymi pakietami
startowymi.
6. W przypadku zgłoszenia do biegu na podstawie pkt. 5.5 niniejszego regulaminu, zawodnik
musi spełnić wszystkie formalności obowiązujące innych zawodników.
7. W przypadku zgłoszenia do biegu na podstawie pkt. 5.5 niniejszego regulaminu, zawodnik
składa zgłoszenie na formularzu pisemnym, który będzie dostępny w dniu biegu w biurze
zawodów.
8. Warunkiem udziału w biegu jest wniesienie opłaty startowej w wysokości:
a) bieg krótki – 40zł
b) bieg długi – 50zł
9. W przypadku zgłoszenia do biegu na podstawie pkt. 5.5 niniejszego regulaminu, zawodnik
przekazuje pisemny formularz zgłoszeniowy wraz w opłatą wpisową bezpośrednio do Biura
Zawodów, wynoszącą:
a) bieg krótki - 60zł
b) bieg długi - 70zł
10. Opłatę startową należy wnieść w terminie do siedmiu dni od dnia dokonania zgłoszenia za
pośrednictwem formularza elektronicznego.
11. Opłatę startową należy wnieść na rachunek bankowy o numerze: ING 13 1050 1562 1000
0090 3066 1517
12. W tytule przelewu należy wpisać „Lubeński Cross – [dystans], [Imię i Nazwisko]”
13. Zawodnik zostanie dopuszczony do udziału w biegu po weryfikacji danych osobowych
podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, po wniesieniu opłaty w
wyznaczonym terminie oraz po złożeniu oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich do
udziału w biegu. Oświadczenie będzie dostępne w biurze zawodów w dniu biegu.
14. Odebranie pakietu startowego przez zawodnika jest równoznaczne z zapoznaniem się z
regulaminem oraz zaakceptowaniem go.
15. Weryfikacja zawodników dopuszczonych do biegu odbędzie się w chwili wydawania
pakietów startowych, w biurze zawodów.
16. Limit zawodników, którzy mogą wziąć udział w biegu wynosi po 100 osób na
poszczególny dystans.
17. O kolejności zgłoszenia zawodników do biegu decyduje termin wpłynięcia opłaty
wpisowej.
18. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
19. Dopuszczone do udziału w biegu będą tylko te osoby, które prawidłowo wypełniły
elektroniczny formularz zgłoszeniowy, w wyznaczonym terminie wniosły opłatę wpisową na
wskazany rachunek bankowy oraz najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat.
20. Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem
dowodu osobistego opiekuna.
6. Organizacja biegu
1. Trasy biegów przebiegają w zróżnicowanym terenie.
2. Większa część tras wiedzie nieutwardzonymi drogami leśnymi i polnymi, terenami
wykarczowanymi, występują też nieliczne odcinki asfaltowe i kamieniste.
3. Mapka i profil trasy zostanie umieszczona pod adresem internetowym:
lubeniabiega.pl/#track
4. Trasa biegu będzie oznaczona przy pomocy taśm i słupków.
5. Odbiór pakietów startowych jest możliwy za okazaniem dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika.
6. Po zakończeniu biegu nie ma możliwości odebrania pakietów startowych, pakiet startowy
należy odebrać przed rozpoczęciem biegu.
7. Organizator zapewnia punkty odżywcze na trasie biegu.
a) bieg krótki – 2 punkty
b) bieg długi - 3 punkty
8. Limity czasowe biegów to:
a) bieg krótki – 150 minut
b) bieg długi – 210 minut
9. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasów.
10. Organizator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie medyczne.
11. Organizatora w przeprowadzeniu biegu będą wspierać jego służby porządkowe.
7. Obowiązki zawodników
1. Każdy zawodnik ma obowiązek wystartować z numerem startowym umieszczonym w
miejscu umożliwiającym jego odczytanie oraz z chipem zwrotnym, przydzielonym przez
organizatora.
2. Każdy z uczestników ma obowiązek posiadania działającego telefonu komórkowego z
wpisanym numerem kontaktowym do organizatora przez cały czas trwania biegu.
3. W przypadku wycofania się zawodnika z rywalizacji, zawodnik jest zobowiązany do
natychmiastowego powiadomienia organizatora dzwoniąc na numer 782664616 lub
zgłaszając fakt rezygnacji najbliższym członkom służb porządkowych organizatora.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i
pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów
fizycznych, w tym śmierci.
5. Zawodnik na żądanie organizatora lub służb porządkowych organizatora ma obowiązek
przedstawić dokument potwierdzający jego tożsamość.
6. Osoba przed wysłaniem zgłoszenia jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem.
7. Zawodnicy są zobowiązani do zachowania zasad uczciwej sportowej rywalizacji.
8. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się tylko wyznaczoną trasą zawodów.
9. Zawodnicy mają zakaz ingerowania w oznaczenie trasy.
10. Zawodnicy mają zakaz śmiecenia i niszczenia w jakikolwiek inny sposób środowiska
przyrodniczego przez, które przebiegają trasy.
11. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń organizatora oraz jego służb
porządkowych, a także Policji, Straży Pożarnej, pozostałych państwowych służb
ratowniczych lub innych osób upoważnionych przez organizatora.
8. Uprawnienia organizatora
1. Organizator może żądać okazania dokumentów tożsamości przez rozdaniem nagród aby
potwierdzić tożsamość zwycięzcy.
2. Organizator może w każdej chwili wykluczyć (zdyskwalifikować) zawodników z udziału w
biegu, jeśli na jego żądanie nie okażą dokumentów tożsamości, złamią regulamin biegu lub
ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu biegu albo uczestników biegu, organizatora
lub osób postronnych.
3. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
4. Organizator ma prawo dodać zawodników po zamknięciu list startowych i przekroczeniu
limitu uczestników.
9. Świadczenia startowe
1. Pakiet startowy obejmuje:
a) numer startowy
b) chip do pomiaru czasu
c) obsługę sędziowską
d) posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany po biegu
e) pomoc udzieloną przez wolontariuszy na trasie biegu
f) pamiątkowy medal z biegu
2. Dodatkowe świadczenia są uzależnione od hojności sponsorów.
10. Kontakt
1. Dyrektor zawodów:
Łukasz Wilk – 782664616
2. Zastępca dyrektora zawodów:
Wojciech Pszonka - 886433778
3. Sekretarz zawodów:
Sylwia Grzebyk - 788877522
Przedstawiciele organizatora:
Zbigniew Wilk - 783176487
Marcin Szpond - 664141653
Biuro zawodów:
tel: 782664616
e-mail: kontakt@lubeniabiega.pl
strona internetowa: lubeniabiega.pl/
11. Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe dla trzech pierwszych
zawodników i zawodniczek w kategorii OPEN obu biegów.
2. Wysokości nagród pieniężnych oraz rzeczowych zależą od hojności sponsorów.
3. Prowadzone będą kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
a) do 35 lat
b) 36 – 50 lat
c) powyżej 50 lat
4. Nagrody w kategoriach wiekowych i OPEN nie dublują się.
5. Nagrody należy odebrać do 7 dni od zakończenia zawodów.
6. Przewiduje się również nagrody dla najszybszego mieszkańca i mieszkanki gminy Lubenia.
7. Zwycięzcy kategorii dla najszybszego mieszkańca i mieszkanki gminy Lubenia będą
wyłaniani na krótszym dystansie (13,8 km).
12. Postanowienia końcowe
1. W przypadku dyskwalifikacji lub nieukończenia biegu z powodu nie zmieszczenia się w
limicie czasowym, zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego.
2. W przypadku nieodebrania pakietu startowego w dniu biegu, rezygnacji z udziału w biegu,
zawodnikowi który dokonał prawidłowego zgłoszenia, a także zawodnikowi, który został już
dopuszczony do biegu nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.
3. Nagrody pieniężne dla zawodników podlegają opodatkowaniu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe należące do zawodników oraz za rzeczy
zagubione w czasie trwania biegu.
5. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe jednak organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów w przypadku
wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, które mogłyby zagrozić
bezpieczeństwu zawodników.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania
biegu jeśli z jakichkolwiek przyczyn życie, zdrowie lub bezpieczeństwo zawodników byłoby
zagrożone.
7. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
8. Zawodnicy są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie.
9. Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w
formularzu zgłoszeniowym .
10. Uczestnik biegu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację jego danych podanych w
formularzu zgłoszeniowym jak również jego wizerunku w środkach masowego przekazu.
11. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku, utrwalonego za
pomocą nagrania wideo lub fotografii, w celu promocji i reklamy biegów oraz Gminy
Lubenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń sanitarnoepidemiologicznych
organizatora oraz ogólnych nakazów sanitarnych panujących na terenie
Polski.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Lubeński Cross - 22,5 km 100 2021-06-23 2021-06-23 13:00 Zapisy zakończone
Lubeński Cross - 13,8 km 100 2021-06-23 2021-06-23 14:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: