Zawody

Nazwa zawodów 9 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II
Organizator PifSport
Miejsce LIMANOWA / STARA WIEŚ
Data zawodów 2021-08-01
Opis

REGULAMIN  IX Biegu Ziemi Limanowskiej  im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej  Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

Współorganizator

 • Powiat Limanowski,Gmina Limanowa, Miasto Limanowa, Parafia Stara Wieś, ZPO- MOS PL, Auto Moto Klub Limanowa
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I, ZS Nr 1 w Starej Wsi, OSP Stara Wieś

2. Patronat

 • Senator RP Jan Hamerski
 • Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk
 • Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska
 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
 • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Mariusz Nosol
 • Prezes Auto Moto Klub Limanowa Bogdan Pałka

3. Cel i założenia Biegu

 • Uczczenie 77 rocznicy Powstania Warszawskiego
 • Uczczenie św. Józefa Patrona Parafii w Starej Wsi okazji Roku Świętego Józefa
 • Uczenie Beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,
 • Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
  Miasta Limanowa.

4. Termin

Bieg odbędzie się 1sierpnia 2021 roku godz. 1410

5. Trasa Biegu

 • Młodzież, dorośli,
  Limanowa parking Karczma Matras- Stara Wieś stadion sportowy,
 • Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,
 • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś, dystans 50m,100m, 500m.

6. Imprezy towarzyszące

 • przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
 • konkurs wiedzy o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim

7. Program szczegółowy

 • 1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras
 • 1330zamknięcie listy startowej
 • 1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
 • 1420start wspólny grup biegowych - młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat, grupy biegowe dorośli- kobiety, start grupy biegowe- dorośli mężczyźni (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70)
 • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
 • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m   ( grupy,M1,K1)
 • 1340stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m (grupyM2,K2)
 • 1350stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m   (grupy M3,K3)
 • 1400 Gry i zabawy dla dzieci, konkurs wiedzy o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim
 • 1600 dekoracja zwycięzców 9 Biegu Ziemi Limanowskiej
 • 1700 Dźwięk syreny, hymn państwowy, Apel poległych w Powstaniu Warszawskim
 • Rozstrzygniecie konkursuwiedzy o Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie
trawiastym otwarte od godz. 1300

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:

              Rok urodzenia

 • M 1- do 2015
 • M 2 - 2014÷2011
 • M 3 - 2010÷2008
 • M 16 - 2007÷2005
 • M 20 - 2004÷2001
 • M 30 - 2000÷1991
 • M 40 - 1990÷1981
 • M 50 – 1980 ÷ 1971
 • M 60 -1970 ÷ 1961
 • M 70 - 1960 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

               Rok urodzenia

 • K 1- do 2015
 • K 2 - 2014÷2011
 • K 3 - 2010÷2008
 • K 16 - 2007÷2005
 • K 20 - 2004÷2001
 • K 30 - 2000÷1991
 • K 40 - 1990÷1981
 • K 50 – 1980 ÷ 1971
 • K 60 -1970 ÷ 1961
 • K 70 - 1960 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

9. Nagrody

 • Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie pamiątkowy medal oraz nr startowy
 • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe
 • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) nagrody pieniężne i medale za zajęcie 1miejsce- 300zł, 2miejsce - 250 zł, 3 miejsce 200zł.
 • Za ustanowienie rekordu trasy dodatkowa premia 300 zł

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Albrycht Katarzyna z czasem 13:21:28 min, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej

- mężczyźni: Adam Czerwiński z czasem 11: 05: 18, 8 Bieg Ziemi Limanowskiej

 • Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1 -3 w kategorii open nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych
 • Prowadzone będą dodatkowe klasyfikację np. najlepszy mieszkaniec danej jednostki samorządowej lub pracowników firmy sponsorskiej lub instytucji.
 • wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

10. Uczestnictwo

 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

11. Sprawy finansowe

 • Dobrowolna wpłata na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia.

Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001

11. Zgłoszenia

 • elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.com.pl
 • do dnia 30 lipca 2021 r.
 • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

12. Postanowienia końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
 • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
 • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
 • godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

13. Imprezy towarzyszące

 • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie
 • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje   

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

 • Dyrektor zawodów                     Stefan Hutek nr tel.604 569 276
 • Dyrektor sportowy zawodów       Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181
 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530

Informuję, że znam regulamin 9 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Podpis zawodnika

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych
(3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

                                                                       Data…………………….. Podpis…………………………

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 9 Biegu Ziemi Limanowskiej i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                      Podpis zawodnika

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)                                

Data…………………….. Podpis………………………

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział  w 9 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 9 Bieg Ziemi Limanowskiej 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………                                                                    .…………………….dnia…………. 2021

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)                                

Data…………………….. Podpis…………………………

* niewłaściwe zakreślić znakiem X

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska Stara Wieś 751 34-600 Limanowa NIP 7372201365 KRS 0000393785

2.        Telefoniczny kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 604 569 276  Adres e-mail:ziemialimanowska@o2.pl

3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska przetwarza Pani/Pana
          dane osobowe w następujących celach:

a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;

b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;

c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;

d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;

e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;

f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;

g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook,
        na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;

h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego
        pomiaru czasu poszczególnych biegów;

j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;

k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska
        umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje Stowarzyszenie w celu organizacji.

4.     Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez Stowarzyszenie przez który rozumieć należy
        organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom
       lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

6.    Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a)       współpracownicy Stowarzyszenia

b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;

c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;

d)      wolontariusze Stowarzyszenia

e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Stowarzyszeniem przy organizacji;

f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje ze Stowarzyszeniem w celu organizacji;

g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;

h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;

i)        użytkownicy strony internetowej, portalu  społecznościowego Ziemia Limanowska oraz Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego
          pomiaru czasu;

7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych
           w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach 
           wskazanych w pkt. 3 lit.do dnia 31.08.2021 r.

8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 

9.        W związku z przetwarzaniem prze Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska   Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a.       prawo dostępu do treści danych;

b.       prawo do sprostowania danych;

c.       prawo do usunięcia danych;

d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 31 maja 2019 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.

12.    Stowarzyszenie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 

13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FSG prosimy o    kontakt pod adresem mailowym  biegziemilimanowskiej@gmail.com