Zawody

Nazwa zawodów „VIII BIEG ULICZNY w Czeluśnicy” 6km
Organizator PifSport
Miejsce CZELUŚNICA gm. Tarnowiec
Data zawodów 2021-09-19
Opis

Szczegółowy regulamin imprezy    „VIII BIEG ULICZNY w Czeluśnicy” 6km

   ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,Gmina Tarnowiec,Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec.
 • CELE
 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic, Promocja Gminy Tarnowiec
 • TERMIN MIEJSCE TRASA
 • Bieg odbędzie się w dniu 19 września 2021r. w Czeluśnicy
 • Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 11:00ze stadionu sportowego w Czeluśnicy
 • Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie12:30

 

 

·       Pomiar czasu będzie prowadzony systemem elektronicznym. Brak numeru podczas zawodów      
           będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym
           w dniu 19 września br. (niedziela) w godz. 8:00 – 10:30

 • Trasa biegu głównego na 6km, będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 45 minut,
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Czeluśnicy
 • ZASADY UCZESTNICTWA
 • W zawodach może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2005r..)
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do zawodów będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
 • Zawodników do biegów grupy młodszej zgłaszają opiekunowie. Obowiązkowa jest obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
 • numer startowy
 • butelka wody mineralnej
 • wodę na trasie zawodów
 • ciepły posiłek na mecie
 • Podczas zawodów uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Zasady zachowania uczestników zawodów istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni.
 • Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez organizatora,
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym,
 • zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy,
 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za zawody,
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowej :https://pifsport.com.pl/ do dnia 18 września 2021r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.

Zawodnik ma dwie możliwości:

 • zapłacić przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody)kwota 15 zł; do 16 września 2021r.
 • lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 • Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 19 września 2021r nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 8:00 – 10:30),
  a także dowód przelewu.
 • KLASYFIKACJE, DYSTANSE
 • Grupy młodsze:
 • Dzieci do 4 lat (rocznik 2017 i młodsi) dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 5 – 6 lat (rocznik 2016-2015) dystans 200 m (razem dz. i chł.)
 • Dzieci 7 – 9 lat (rocznik 2014-2012) dystans 400 m (osobno dz. i chł.)
 • Dzieci 10 – 12 lat (rocznik 2011-2009) dystans 600 m (osobno dz. i chł.)
 • Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2008-2006) dystans 1000 m (osobno dz. i chł.)

Podczas biegu głównego na dystansie 6km, prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa kobiet i mężczyzn:

Kobiety:

 • K1 16-29 lat (rocznik 2003-1990)
 • K2 30 – 39 lat (rocznik 1989-1980)
 • K3 40 lat i starsze (rocznik 1979 i starsze)

Mężczyźni:

 • M1 16 – 19 lat (rocznik 2005-2002)
 • M2 20 – 29 lat (rocznik 2001-1992)
 • M3 30 – 39 lat (rocznik 1991-1982)
 • M4 40 – 49 lat (rocznik 1981-1972)
 • M5 50 lat i starsi (rocznik 1971 i starsi)

NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal.
 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu głównego zdobywcy miejsc
  I – IV otrzymują pamiątkowe puchary.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe puchary (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca
  I – IV w klasyfikacji generalnej).
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci pucharu dla najlepszego mieszkańca Gminy Tarnowiec - w kategorii kobiet i mężczyzn VIII Biegu Ulicznego
 • Puchar otrzyma także najlepszy strażak OSP z Gminy Tarnowiec w VIII Biegu Ulicznym
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci pucharu dla najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu
 • i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med” w Tarnowcu, AS- Medical Sp. z o o.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Wyniki oraz relacja z biegów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Bartłomiej Smyka 885555205, Magdalena Kopczak 885555206

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
VIII BIEG ULICZNY w Czeluśnicy 6km -- 2021-09-18 2021-09-18 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: