Zawody

Nazwa zawodów I Bieg Mikołajkowy i Zajączka
Organizator CHOSOS-SPORT OLSZYNA
Miejsce Olszyna
Data zawodów 2022-04-11
Opis

 

!!! Z POWODU KORONAWIRUSA BIEG ZOSTANIE PRZESUNIĘTY NA INNY TERMIN !!!

R E G U L A M I N

I BIEGU MIKOŁAJKOWEGO i ZAJĄCZKA

11.04.2022 OLSZYNA                                                                      

 

 I.  CELE I ZADANIA:

a) uczczenie wizyty Świętego Mikołaja w Polsce.

b) wyłonienie najlepszych zawodnicze i zawodników ,

c) wspieranie inicjatyw  pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;                                                          

d) inicjowanie i realizowanie kampanii  oraz  programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości  nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;                                                                                                              

  f ) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;

g)  zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;

h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;

i)  promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;                                                                                        

j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego; 

 k)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;                                                         

 l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów. 

m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych  możliwości każdego człowieka,

n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy

o) promocja Olszyny i jej walorów krajoznawczych i turystycznych.

  II. ORGANIZATORZY

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie

- Urząd Miejski Olszyna

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

-  SL GKS Olsza Olszyna

- Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynie

- Dar Serca Olszyna

- OKS Olsza Olszyna

IV. SPONSORZY :

-

-

 

 V. TERMIN  I  MIEJSCE

Biegi odbędą się w Olszynie – start i meta – obok Domu Strażaka,ul. 3 - go Maja, w dniu  21.12.2021 (wtorek) , początek godzina 12.00.

* Termin może ulec zmianie

 

 VI. WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 Prawo startu w biegach mają wszyscy zgłoszeni przez  kluby sportowe, szkoły, rodziców i  inne stowarzyszenia sportowe.  Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania lub oświadczenia  będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, przynależność do szkoły lub klubu i  dystans.  

 

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. na adres mailowy pawelnasz@wp.pl

 Przemek Chorzępa tel. 501225162.

 

 VIII. PROGRAM   BIEGÓW: 

12.00 – rozpoczęcie biegów 

ok. 14:30 - uroczyste zakończenie 

DYSTANSE:

ROCZNIK

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

2015 i młodsi

100 m

100 m

2014

200 m

200 m

2013

200 m

200 m

2012

300 m

300 m

2011

300 m

600 m

2010

600m

600 m

2009

 600 m

600 m

2008- 2007

600 m

1300 m

2006-2005

1300m

1300m

2004-2003

1300m

1300m

2002 i starsi

5000m

5000m

 

Uwaga:  trasa przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt ), starty odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY:  Za zajęcie miejsc I - III medale, za I -VI dyplomy.

W biegu na 5000m w klasyfikacji open za I miejsca ufundowany będzie puchar wśród kobiet i mężczyzn Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Olszynie.

Kategorie wiekowe : kobiety i mężczyźni od 35 lat , co 5 lat.

X. SPRAWY FINANSOWE:  Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, czapki mikołajowe oraz nagrody. Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Olszyna.

UWAGA : wpisowe w Biegu 2002 i starsi wynosi 30zł ( w tej opłacie medal i koszulka ), płatność na konto SL GKS Olsza Olszyna: 02 2490 0005 0000 4500 5269 6368  do dnia 30 listopada 2021 roku.  Zapisy w tym biegu na www.gepard.eu

XI. UWAGI KOŃCOWE

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą   rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów. 

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator - SL GKS Olsza Olszyna. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)  oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału  w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

XIII. DODATKOWE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

- Przy wejściu na obiekty w Olszynie obowiązuje dezynfekcja rąk (ustawione będą stanowiska),

- wszyscy uczestnicy zakrywają usta i nos (maseczka, podczas pobytu na terenie obiektów),  osłonę zdejmujemy podczas biegu i posiłku,

Organizatorzy

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
I Bieg Mikołajkowy -- 2021-12-20 2021-12-15 12:00 0 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: