Zawody

Nazwa zawodów Druga Edycja Bełchatowskiego Biegu ,,Policz się z cukrzycą".
Organizator KB Spartakus
Miejsce Bełchatów
Data zawodów 2023-01-29
Opis
Zapraszamy na drugą edycję Bełchatowskiego biegu
,,Policz się z cukrzycą".
Startujemy 29 stycznia 2023r. o 13: 00 w Parku Olszewskich.
Biegniemy w ramach 31. Finału WOŚP w Bełchatowie,
Żyj Zdrowo w Zdrowym Świecie
Dołącz do nas !!!
Zostań bohaterem!!!
 
Do końca świata i o jeden dzień dłużej...
 

Regulamin – 2.  Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” BEŁCHATÓW

 

 I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem 2. Biegu WOŚP Bełchatów 2023 zwanym dalej „ Biegiem”  jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 4816 Fundacja Bezpieczni, z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 58. 

2. Partnerem Biegu jest Klub Biegacza Spartakus Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, os. Dolnośląskie 332/48, wpisanym do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 2/2009 

 

II. CEL 

1. Wsparcie 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 

3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2023 r. na terenie Paku Olszewskich w Bełchatowie.

2. Start Biegu WOŚP zaplanowany jest na godzinę 13:00. 

3. Start i meta biegu będą zlokalizowane w Paku Olszewskich w Bełchatowie.

4. Bieg odbywa się bez pomiaru czasu. 

5. Trasa Biegu wytyczona będzie po pętli o długości ok. 1 km. Długość trasy dowolna dla każdego uczestnika (ilość pokonanych pętli na trasie biegu zależy od uczestnika Biegu).

7. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca startu, mety oraz godziny Biegu WOŚP. 

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku. 

2. Każdy uczestnik Biegu WOŚP musi zgłosić się do Biura zawodów, celem zgłoszenia się do Biegu. 

3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika 

4. Wszyscy uczestnicy Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 

5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

1. Zgłoszenia do Biegu WOŚP będą przyjmowane na platformie e-gepard.eu oraz w dniu Biegu tj. 29.01.2023r. w Biurze Biegu. 

2. Limit uczestników w Biegu WOŚP wynosi 50 osób. 

3. Opłata startowa za udział w biegu jest obowiązkowa w dowolnej wysokości, jednak nie mniejszej niż 35 PLN. Opłatę będzie można uiścić przy okazji zapisu na Bieg w Biurze Zawodów. Opłatę startową należy przekazać bezpośrednio Wolontariuszowi WOŚP do Puszki WOŚP. Dochód z Biegu będzie w całości przeznaczony na cel 31. Finału WOŚP. 

4. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu darmowo otrzymuje: 

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,

- medal na mecie,

- słodki upominek.


VI. BIURO ZAWODÓW 

1. Biuro Biegu znajdować się będzie w  Namiocie KB Spartakus na terenie Parku Olszewskich w dniu 29 stycznia 2021 (niedziela) w godzinach 11:30 – 12:45.

2. W Biurze Zawodów będzie Wolontariusz z puszką WOŚP, do której będzie można uiścić opłatę startową. 

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń organizatorów, służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu. 

3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu, są ostateczne i niepodważalne. 

4. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, Wolontariuszy oraz Organizatorów bieg zostanie
zorganizowany z uwzględnieniem obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego. Każdy
Uczestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania stanu zagrożenia epidemicznego.

5. W trakcie całego wydarzenia wszystkich uczestników i kibiców obowiązuje przestrzeganie
aktualnych wytycznych stanu zagrożenia epidemicznego dostępnych na stronie www.gov.pl

6. W strefie startu uczestnicy zobowiązani są do zachowaniu dystansu społecznego. 

7. Podczas przebywania w miejscu biegu oraz przemieszczania się na terenie obiektu uczestnicy powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. 

8. Podczas przebywania w miejscu biegu oraz przemieszczania się na terenie obiektu uczestnicy
powinni zastosować się do obowiązujących przepisów, szczególnie poruszać się w sposób
zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości,
zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, WHO
oraz przepisami prawa. Wytyczne są dostępne na stornach:

– Głównego Inspektora Sanitarnego

– Ministerstwa Zdrowia

– Światowej Organizacji Zdrowia

9. Zakazany jest wstęp na bieg osób wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności)

10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas biegu i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

 VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 2. Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą” BEŁCHATÓW 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest  Klub Biegaczy Spartakus os. Dolnośląskie 332/48  97- 400 Bełchatów NIP: 769-21-86-242

3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów, przygotowania list startowych. 

4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. 

5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu. 

7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin. 

2. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej. 

4. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu oraz nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zgubione w trakcie imprezy. 

6. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. 

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.