Zawody

Nazwa zawodów Bieg Wyzwolenia 2023
Organizator Biegi Dębno
Miejsce Dębno
Data zawodów 2023-03-05
Opis

Regulamin Biegu WYZWOLENIA Dębno 2023

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
2. Promocja miasta Dębna.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia.

II. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
Stowarzyszenie Maraton Dębno,
Kontakt biuro@maratondebno.pl tel. 0957602436 oraz 506461754

III. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 5 marca 2023 roku (niedziela) w Dębnie.
2. Start i meta zlokalizowane będą przy Hali Sportowej OSiR przy ul.Piłsudskiego 10
3. Star biegu godz.12.00
4. Bieg rozegrany zostanie na dystansie ok 8 km przy półotwartym ruchu drogowym. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz wykonywania poleceń służb i osób zabezpieczających trasę biegu.
5. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Hali Sportowej OSiR i czynne będzie w dniu 5 marca 2023 roku od godz.10.00 do godz.11.30

IV. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
1. W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 5 marca 2023 roku ukończą 16 lat, dokonają ważnego zgłoszenia oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu.
2. Za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza wraz z opłatą startową.
3. Wpisowe w wysokości 49 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Maraton Dębno
nr konta 03 1140 2004 0000 3102 7733 9362.
4. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie elektronicznie do dnia 2 marca 2023 roku.
5. Limit uczestników wynosi 250 osób.
6. Warunkiem udziału w Biegu Wyzwolenia jest: - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy i SMS-owy zawodników informacji dotyczących biegu, - wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych.
7. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Biegu Wyzwolenia i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).
8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9 . Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

10. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej.

V. Klasyfikacje
1. Klasyfikacja generalna w kategorii kobiet i mężczyzn.
2. Klasyfikacja wiekowa w kategorii kobiet i mężczyzn.
3.Bieg Wyzwolenia zaliczany jest do cyklu „Biegowe Grand Prix Dębna”

4.W klasyfikacji generalnej cyklu Biegowe Grand Prix Dębna klasyfikowani będą zawodnicy którzy ukończą min. dwa biegi wchodzące w skład cyklu.

VI. Nagrody
1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III puchary oraz nagrody rzeczowe.

2.W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III puchary.
3. Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
4. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do 7 dni od zakończenia biegu na adres mailowy biuro@maratondebno.pl

 

VII. WYŻYWIENIE
1. Wszyscy zawodnicy otrzymają po biegu posiłek regeneracyjny oraz napoje, a w pakiecie startowym między innymi napój izotoniczny i owoce.

XIII. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji biegu pokrywają:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie,
- Stowarzyszenie Maraton Dębno,.
- firmy i instytucje wspomagające Bieg Wyzwolenia – wykaz w komunikacie.
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy

3. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy oraz agrafki, ”pakiet startowy”, wyżywienie i napoje podane w rozdziale VII regulaminu a po ukończeniu biegu okolicznościowy medal.

 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Chipy będą przyklejone do numerów startowych, w związku z tym każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego do koszulki z przodu na klatce piersiowej. Nie wolno odklejać chipów z numeru startowego. Odklejenie chipa z numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
2. Na trasie biegu przebywać mogą jedynie zawodnicy zakwalifikowani do udziału w Biegu Wyzwolenia. Niedozwolone jest przebywanie na trasie biegu osób bez ważnego numeru startowego oraz osób towarzyszących. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu, na rowerach, rolkach z wózkami dziecięcymi, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.
5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga ze sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. Przekazanie numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

7. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dyrektor Biegu Paweł Osowski

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO BIEG Wyzwolenia.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuto@maratondebno.pl Dane osobowe przetwarzane są w celu: - świadczenia usług drogą elektroniczną, czyli zgłoszenia się do biegu po przez stronę www.maratondebno.pl i co jest z tym związane: przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp. • - publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, • - dostarczania usług płatniczych, • - przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, • - obsługi zgłoszeń i korespondencji, • - kontaktu, • - w celach podatkowych i rachunkowych, • - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, • - prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w biegu.
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.maratondebno.pl. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa, szczególnie przepisów podatkowych i rachunkowych a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń . Część danych a szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu, mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu. Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Bieg Wyzwolenia -- 2023-03-03 2023-03-02 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: