Zawody

Nazwa zawodów 7. Bieg Forsycji
Organizator OSiR Stargard
Miejsce Rynek Staromiejski - Park Chrobrego Stargard
Data zawodów 2023-05-12
Opis

 

REGULAMIN 7. BIEGU FORSYCJI 12.05.2023

TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW

12.05.2023 (piątek)

• 12.00 Otwarcie biura zawodów – weryfikacja zawodników, dodatkowe zapisy

• 16.15 Rozgrzewka dla dzieci • 16.30 BIEG MAŁEJ FORSYCJI

• 16.45 Rozgrzewka przed biegiem głównym

• 17.00 BIEG GŁÓWNY (5 KM)

• 18.00 Dekoracje, wręczenie nagród

BIURO ZAWODÓW, START/META

Rynek Staromiejski, Stargard

CEL

• działania prorodzinne i wspierające rodzinny wypoczynek i sport

• popularyzacja biegania

• promocja miasta Stargard

• uczczenie Dnia Pionierów Stargardu

DYSTANS I TRASA BIEGU

Dystans biegu głównego – 5 km,

Dystans Biegu Małej Forsycji – 200-1000 m.

Trasy biegów przebiegać będą ul. Mieszka I oraz alejkami Parku Chrobrego, ze startem i metą na Rynku Staromiejskim. Dokładny dystans i przebieg tras zostanie podany w odrębnym komunikacie.

UCZESTNICTWO

1. Obowiązują zgłoszenia w formie elektronicznej na stronie www.osir.stargard.pl/strefa-zapisow w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2023 oraz – w przypadku wolnych miejsc – w biurze zawodów (12.05.2023). Informacja o dostępności pakietów będzie podana w odrębnym komunikacie.

2. Limit uczestników wynosi 150 osób:

• 75 osób w biegu głównym

• 75 osób w Biegu Małej Forsycji

3. Impreza ma charakter otwarty i dedykowana jest osobom dorosłym, jak i dzieciom. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność i/lub pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W Biegu Małej Forsycji mogą startować osoby do 13. roku życia. 5. W ramach biegu głównego równolegle odbywać się będzie marsz nordic walking.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH / DODATKOWE ZAPISY

1. Odbiór pakietów startowych oraz dodatkowe zapisy (w przypadku wolnych miejsc) w dn. 12.05.2023 r. w godz. 12.00-16.15.

2. Zawodnicy podczas weryfikacji w dniu zawodów zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez zawodnika postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz zapoznanie się z postanowieniami związanymi z RODO.

PŁATNOŚCI

1. Opłata startowa w zawodach wynosi (decyduje data wpływu pieniędzy na konto):

wpłata do 30.04.2023: - 30 zł (bieg główny) - 20 zł (Bieg Małej Forsycji)

• wpłata w dn. 01-10.05.2023: - 40 zł (bieg główny) - 25 zł (Bieg Małej Forsycji)

• wpłata w dniu zawodów (12.05.2023): - 50 zł (bieg główny) - 30 zł (Bieg Małej Forsycji)

2. Opłatę startową należy uiścić płatnością w formie eCard (szybki przelew, po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego).

3. Dopuszcza się zapłatę w formie zwykłego przelewu bankowego na następujące dane: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 z dopiskiem: Bieg Forsycji + imię i nazwisko uczestnika (uczestników).

4. Osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową proszone są o wskazanie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym, z podaniem szczegółowych danych, oraz mailowo: sport@osir.stargard.pl Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.

5. Dopuszczalne są płatności za kilka osób – w formie zwykłego przelewu bankowego (w tytule należy wskazać imiona i nazwiska osób, za start których dokonywana jest opłata).

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wpisowe nie podlega zwrotowi.

7. Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2023 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres sport@osir.stargard.pl

8. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

NAGRODY I ŚWIADCZENIA

• pamiątkowy numer startowy – dla wszystkich 150 startujących

• okolicznościowy gadżet – dla wszystkich 150 startujących

• pamiątkowe medale – dla wszystkich 150 startujących

• statuetki, nagrody i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w biegu głównym na 5 km

• statuetki, nagrody i dyplomy za miejsca I-III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w marszu nordic walking na 5 km

• dyplomy dla uczestników Biegu Małej Forsycji

• nagrody-niespodzianki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika

• zupa regeneracyjna

• woda

• obsługa fotograficzna

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Zawodnicy startują z numerem startowym, widocznym na przedniej części ciała.

3. W ramach zawodów przewidywany jest pomiar czasu uczestników.

4. Podczas zawodów zapewnione będzie zabezpieczenie medyczne.

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanymi zawodami. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę, we własnym imieniu i na własny koszt.

6. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

7. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

10. O wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator i tylko on ma prawo do jego ostatecznej interpretacji.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres e-mail: rodo@osir.stargard.pl

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji imprezy.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników są:

• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na publikację wizerunku;

• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu uczestnictwa w imprezie, w tym na utrwalanie jej przebiegu, publikowania list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych, obsługi zgłoszeń i korespondencji;

• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie podatkowym i rachunkowym;

• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

6. Dane uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

7. Administrator nie będzie stosował wobec uczestników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Uczestnik ma prawo:

• żądania dostępu do swoich danych, a także żądanie ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek uczestnika;

• wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w imprezie.

ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. ul. Szczecińska 35 / ul. Pierwszej Brygady 1, Stargard e-mail: sport@osir.stargard.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY ZAWODÓW

Sławomir Stańczyk, tel. 882 632 839, e-mail: s.stanczyk@osir.stargard.pl

Przemysław Gruca, tel. 516 037 257, e-mail: p.gruca@osir.stargard.pl

Regulamin biegu

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bieg Małej Forsycji 75 2023-05-10 2023-05-10 16:30 33 Zapisy zakończone
Bieg Główny 5 km 75 2023-05-10 2023-05-10 17:00 35 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: