Zawody

Nazwa zawodów SPORT DAJE MOC - BIEGI DLA DZIECI
Organizator AGAWA SPORT
Miejsce Gidle
Data zawodów 2023-05-27
Opis

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN IMPREZY
„SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI”
GIDLE, 27.05.2023R

Regulamin określa zasady i warunki przebiegu wydarzenia
„SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI”
zwanej dalej „wydarzeniem”

CELE WYDARZENIA:
1. Uczczenie na sportowo Dnia Dziecka.
2. Upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Integracja mieszkańców Gminy Gidle i Powiatu Radomszczańskiego.
5. Promocja Gminy Gidle oraz Powiatu Radomszczańskiego, jako terenów przyjaznych dla biegaczy.
6. Promocja wszelkich działań sportowych, jako formy profilaktyki związanej zapobieganiem alkoholizmowi oraz narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ORGANIZATORZY:
1. LKS VIS Gidle
2. Firma AGAWA Janusz Pachulski
3.Współorganizator – Gmina Gidle
4. Współorganizator – Ludowe Zespoły Sportowe Powiat Radomszczański

HARMONOGRAM I TRASA BIEGU:
1. Wydarzenie rozpocznie się 27 maja 2023 r. o godzinie 12.00 START i META: teren boiska LKS VIS Gidle – 97-540 Gidle, ul. Częstochowska 49
2. Długość tras Biegu wynosi: 250m, 500m, 750m.
3. Biuro Zawodów w dniu wydarzenia znajdować się będzie w okolicach startu/mety i czynne
będzie w godzinach 11:00 – 14:15.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez LKS VIS Gidle. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.
6. Program minutowy zawodów w dniu 27.05.2023 r.:
Harmonogram:
12:20 Wspólna rozgrzewka wszystkich uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych;
12:30 Start kat. „Smerf” 250 m – rocznik 2014 i młodsi;
12:45 Start kat. „Skrzat” na 500m - roczniki 2011-2013;
13:10 Start kat. „Orlik” na 750m roczniki - 2010-2009;
15:00 Dekoracja zwycięzców będą odbywać się po każdorazowym zakończeniu biegu w danej kategorii:
- kat. „Smerf”– nagrody na linii mety;
- kat. „Skrzat”– nagrody na linii mety, dekoracje I – III dziewcząt i chłopców godz. 13.45;
- kat. „Orlik” – nagrody na linii mety, dekoracje I-III dziewcząt i chłopców godz. 13.50;
*Bieg odbędzie się niezależnie od liczby uczestników
7. Trasy biegu przebiegają na boisku LKS VIS Gidle ( nawierzchnia trawa).
Trasy (oznaczone i zabezpieczone przez służby porządkowe): 250 m, 500m, 750m – teren boiska

WARUNKI ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
1. Warunkiem zgłoszenia do kategorii ORLIK 2010-2009 jest rejestracja na portalu Gepard ( www.e-gepard.eu ) oraz zgłoszenie swojego uczestnictwa w biegu „SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI” ” – zapisy będą możliwe od dnia 11.05.2023 do 23.05.2023r.
2. Każdy Uczestnik po rejestracji zobowiązany jest do odbioru pakietu startowego. Miejsce
i data odbioru: Boisko LKS VIS Gidle w dniu imprezy.
3. Pobranie pakietu startowego przez Uczestnika oznacza, że Uczestnik zapoznał się
z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
4. Pakiet startowy to indywidualny numer z chipem do pomiaru czasu (750m),
który należy zamocować z przodu koszulki – zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji.
Posiadanie chipa jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie
końcowym. (250 m, 500m – numer startowy bez pomiaru czasu).
5. Zgłoszenia na biegi jest bezpłatne.
6. Osoby nieletnie zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
na udział w Biegu (Załącznik nr 2) w momencie odbioru pakietu startowego.
7. Obowiązują limity uczestników (w kategoriach I-III).
kat. „Smerf” – 250 m - 20 osób,
kat. „Skrzat” – 500 m - 30 osób,
kat. „Orlik” – 750 m - 30 osób,
W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zakończenie rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów
Uczestników i zapisów regulaminu.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia
obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
9. Uczestnik biorący udział w wydarzeniu - wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu,
w tym wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz.1781,
ze zm.).
10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia
zdjęć i/lub filmowania, na cele promocyjne LKS VIS Gidle, a także możliwość ich
wykorzystania w Internecie.
11. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
12. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w wydarzeniu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA BIEGU
1. Wstęp na teren wydarzenia jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym.
2. Do obsługi Biegu należą członkowie LKS VIS Gidle. Obsługa posiada odpowiedni strój umożliwiający ich identyfikację przez Osoby uczestniczące w wydarzeniu.
3. Decyzje podejmowane przez obsługę wydarzenia w zakresie jego zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez uczestników, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.
4. Obsługa wydarzenia odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem, uczestnikami, a służbami porządkowymi i medycznymi.
5. Obsługa wydarzenia po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników wydarzenia ma prawo:
a) nakazać zaprzestania łamania regulaminu wydarzenia,
b) nakazać opuszczenie terenu wydarzenia,
c) zwrócić się o pomoc do innych służb porządkowych (np. Policja).
6. Imprezę zabezpieczają wyznaczone Służby Porządkowe – Policja, Straż Pożarna. Służby Porządkowe dbają zarówno o bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, jak również o zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas trwania wydarzenia.
7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i – pod rygorem usunięcia z trasy - poruszania się jedynie po wyznaczonych trasach, bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem podczas poruszania się po odcinkach trasy.
8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie wydarzenia:
• broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
• materiałów wybuchowych
• wyrobów pirotechnicznych,
• materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• napojów alkoholowych,
• środków odurzających lub substancji psychotropowych,
9. Ponadto zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie wydarzenia.
10. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie oraz przebywania na niej osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki
lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.
11. Kto wnosi lub posiada na wydarzeniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze
aresztu albo karze ograniczenia wolności.
12. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które
sprawują nad nimi pieczę.

NAGRODY:
Wszyscy uczestnicy którzy ukończą bieg otrzymają upominki, a osoby z najlepszymi wynikami w swojej kategorii ( miejsca 1 – 3) – medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
3. Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe adekwatne do danej dyscypliny.
4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń służb medycznych, porządkowych,
sędziów i organizatorów.
5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni
świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu
wysiłku.
6. Organizator nie zapewnia szatni i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
7. Uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) podczas dokonywania zgłoszenia po uprzednim zapoznaniu się ze wszystkim
oświadczeniami dostępnymi w formularzu zapisów
Załącznik:
1. Oświadczenie / Zgoda opiekuna osoby niepełnoletniej

Zgoda rodzica lub opiekuna osoby niepełnoletniej
na udziałuw biegu SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI


Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu

….........................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego:

….........................................................................................................................

Ja wyżej wymieniony(a) jako rodzic/opiekun prawny*, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Biegu SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI w dniu 27.05.2023r (sobota), organizowanym przez Ludowy Klub Sportowy VIS Gidle i Firmę AGAWA Janusz Pachulski.
Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia mojego dziecka oraz za jego udział w tego typu imprezie sportowej. Oświadczam że zapoznałem(am) się z treścią regulaminu biegu oraz jestem świadomy/(a) jego postanowień i w pełni go akceptuję.

RODO - Jednocześnie wyrażam zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez AGAWĘ do celów związanych z organizacją i realizacją wydarzenia pod nazwą „SPORT DAJE MOC – BIEGI DLA DZIECI” (zwane dalej wydarzeniem) w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, w połączeniu z nazwą przedszkola, szkoły, klubu które reprezentuje;
• nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w tym także wizerunku wraz z danymi go identyfikującymi, utrwalonego jakakolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w szczególności postaci dokumentacji filmowej i fotografii) przez AGAWĘ na potrzeby relacji z wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb relacji z wydarzenia, wizerunek mojego dziecka, może być użyty do rożnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. Może być
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z udziałem mojego dziecka mogą̨ być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach promocyjnych AGAWY i LKS VIS Gidle.

 


…................................dnia...............2023r.               …...................................................
(miejscowość)                                                             (podpis rodzica/opiekuna)

* - niepotrzebne skreślić