Zawody

Nazwa zawodów VI OTWARTY BIEG PRZEŁAJOWY O PUCHAR WÓJT GMINY SADLINKI I MARSZ NORDIC WALKING
Organizator Urząd Gminy w Sadlinkach
Miejsce Sadlinki
Data zawodów 2023-08-19
Opis

Uwaga !

Podczas zakładania konta link aktywacyjny może znaleźć się w folderze ,, SPAM,, .

REGULAMIN „VI OTWARTY BIEG PRZEŁAJOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY SADLINKI I MARSZ NORDIC WALKING” SADLINKI 19 SIERPNIA 2023 r. 1. CEL IMPREZY: - popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, - propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, - przedstawienie walorów rekreacyjnych Gminy Sadlinki, - promocja Gminy Sadlinki i Powiatu Kwidzyńskiego.

2. PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Sadlinki

3. ORGANIZATOR: Urząd Gminy w Sadlinkach

4. WSPÓŁORGANIZATOR: Studio Sylwetki

5. TERMIN I MIEJSCE 19 sierpnia 2023 start godz. 11:00. Biuro zawodów czynne od godz. 09.00 – 12:00. Wydawanie numerów startowych do godz. 10:00 w biurze zawodów. Zgłoszenia uczestników wcześniej nie zgłoszonych drogą elektroniczną od godz. 10:00 do godz. 10:30

6. WIOSKA BIEGOWA W skład Wioski Biegowej wchodzą – Biuro Zawodów, Namiot Zgłoszeniowy, Namiot Gastronomiczny, Strefa odpoczynku. Wioska Biegowa zlokalizowana będzie przy punkcie START/META. Przy ul Leśnej 1

7. BIEG GŁÓWNY PRZEŁAJOWY i Marsz Nordic Walking a) Trasa biegu wynosi 10 km (1 pętla) i prowadzi drogami leśnymi, asfaltowymi. Trasa nie posiada atestu PZLA

b) Trasa Nordic Walking wynosi 5 km

c) Udział w biegu jest bezpłatny, limit uczestników 200 osób (150 osób bieg przełajowy, 50 osób marsz nordic walking)

d) Elektroniczny pomiar czasu.

e) Punkt nawodnienia na ok 3 km i 6 km.

f) Dla każdego uczestnika biegu posiłek regeneracyjny na mecie.

8. BIEGI PRZEŁAJOWE TOWARZYSZĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną na następujących dystansach:

● dzieci 0-4 lat 100m,

● dzieci 5-8 lat 200m,

● dzieci 9-14 lat 500m

9. NAGRODY Dla zwycięzców kategorii open kobiet i mężczyzn przewidziano puchary i bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, w kategoriach wiekowych puchary i nagrody od sponsorów, każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal. Kategorie wiekowe kobiet:

● K 16-30

● K 31-49

● K 50-70

Kategorie wiekowe mężczyzn:

● M 16-30

● M 31-49

● M 50-70 Dla każdego uczestnika biegu dziecięcego pamiątkowy medal, soczek i słodycze.

10. WARUNKI UCZESTNICTWA Bieg główny ma charakter otwarty, startować w nim mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Biegi dziecięce otwarte z podziałem na wiek.

11. ZGŁOSZENIA a) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 sierpnia 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.e-gepard.eu/list-contest-all

b) Istnieje możliwość zgłoszenia w dniu biegu w godzinach 10:00-10:30 w biurze zawodów

c) Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji biegu.

d) Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i akceptację regulaminu oraz podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność w dniu biegu.

12. OCHRONA PRZYRODY Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

● zaśmiecania terenu (czyli np. wyrzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawić na punktach kontrolnych),

● schodzenia z trasy biegu,

● zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

13. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ● uczestnicy ruszają do biegu z linii startu po sygnale podanym przez organizatora,

zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami) podanymi przez organizatora,

● wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i zaleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu, oraz osób odpowiedzialnych za bieg, (służby porządkowe i osoby odpowiedzialne za bieg będą posiadać odpowiednie identyfikatory wyróżniające je w widocznym dla wszystkich miejscu),

● wszyscy uczestnicy biegu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności,

● uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad ruchu drogowego,

● organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników nieprzestrzegających regulaminu imprezy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przed biegiem każdy z uczestników otrzyma pakiet startowy (numer startowy z chipem, baton energetyczny, upominek od organizatora)

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.

3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

5. Uczestnicy biegów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.

7. Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu biegu oraz własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność w dniu biegu.

8. Osoby niepełnoletnie w wieku od 8 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.

9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu o Puchar Wójt Gminy Sadlinki oraz marszu nording walking rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

10. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

11. Uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

 

Mapa Biegu:

Mapa Marszu NW:

 

Kontakt :

Bartosz Szymański

 Animator Kultury i Sportu

Urząd Gminy w Sadlinkach

tel.: 55 533 01 20

kom.: 515 565 419

www.sadlinki.pl

b.szymanski@sadlinki.pl

 

Pomiar czasu :

Paweł Białkowski

kom.: 797 858 122

czasstartpomiar@wp.pl

 

Zapraszamy !!

 

Uwaga !

Link aktywacyjny do konta ,może znaleźć się w folderze ,, SPAM,, .

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
MARSZ NORDIC WALKING 50 2023-08-11 2023-08-11 11:00 26
BIEG PRZEŁAJOWY 10 KM 150 2023-08-11 2023-08-11 11:00 146
Liczba rekordów na stronie: