Zawody

Nazwa zawodów VIII "ZaDyszka" Gminy Bełchatów
Organizator Urząd Gminy Bełchatów
Miejsce Kurnos
Data zawodów 2023-09-03
Opis

Regulamin zawodów
VIII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów

3.09.2023 r., Kurnos Drugi

 

 1. Nazwa zawodów

VIII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów

 1. Organizator

Gmina Bełchatów

 

Centrum Kultury i Sportu Gminy Bełchatów

ul. Kościuszki 13

97-400 Bełchatów

tel. 44 635-14-80

 1. Współorganizatorzy

  1. Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów,

  2. Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim.

 2. Cel imprezy

  1. promowanie zdrowego stylu życia i rozwoju sportu,

  2. popularyzacja biegania jako rekreacyjnej formy ruchowej,

  3. zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Bełchatów,

  4. promocja Gminy Bełchatów,

  5. zbiórka środków na cel charytatywny,

  6. propagowanie działań charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.

 3. Termin i miejsce zawodów

  1. zawody odbędą się 3 września 2023 roku (niedziela) o godz. 13.00 w Kurnosie Drugim,

  2. biuro zawodów: Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta, Kurnos Drugi 175, 97-400 Bełchatów,

  3. start i meta: przed Szkołą Podstawową im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim.

 4. Trasa zawodów

  1. zawody zostaną rozegrane na trasie okrężnej, start i meta w tym samym miejscu przy Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim.

  2. dystanse:

   • bieg główny – 10 km (3 pętle po 3400m, tj. 10km 200m)

   • bieg rekreacyjny – 3400m (1 pętla)

   • bieg krasnali - 100m – dla dzieci w wieku do 10 lat,

   • biegi dla dzieci ze szkół podstawowych:

    • 800m – dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych,

    • 1000m – dla dzieci z klas VII-VIII szkół podstawowych.

 5. Program godzinowy zawodów:

   • 10:00 otwarcie biura zawodów

   • 10:00–12:30 weryfikacja zawodników, zgłoszenia, wydawanie pakietów startowych,

   • 12:00 start biegów dzieci, w kolejności: 100m, 800m, 1000m,

   • 12:30 zamknięcie biura zawodów,

   • 12:45 wspólna rozgrzewka,

   • 12:55 oficjalne otwarcie imprezy,

   • 13:00 start biegu na 3400m

   • 13:05 start biegu głównego na 10km

   • 14:35 zamknięcie trasy biegów

   • 14:40 dekoracje zawodników

 1. Warunki uczestnictwa

  1. w biegu na dystansie 3400m mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów będą miały ukończone 14 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być obecny
   w dniu zawodów w biurze zawodów przy odbieraniu pakietu startowego i na miejscu złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach. Opiekun musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem;

  2. w biegu na dystansie 10km mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów będą miały ukończone 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, który musi być obecny w dniu zawodów w biurze zawodów przy odbieraniu pakietu startowego i na miejscu złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zawodach. Opiekun musi przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem;

  3. impreza ma charakter otwarty, mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni, zdolni do przebiegnięcia wyznaczonego dystansu, przy zachowaniu limitu pakietów startowych;

  4. decyzja o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalającego na udział w imprezie biegowej;

  5. prawo startu mają zawodnicy, którzy dokonają poprawnego zgłoszenia, uiszczą opłatę startową oraz wypełnią, podpiszą i złożą w biurze zawodów odpowiednie oświadczenie (w przypadku niepełnoletnich oświadczenie osobiście składa opiekun prawny);

  6. udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach,
   w szczególności na zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych,
   w prasie, telewizji i plakatach oraz bilbordach.

  7. zgłoszenie do biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   w tym zamieszanie tych danych w przekazach medialnych oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji i ankiet dotyczących biegu;

  8. uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
   i podporządkowania się decyzjom Organizatora;

  9. zawodnicy pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do startu;

  10. zawodnicy muszą bezwzględnie trzymać się wyznaczonej trasy biegu. Skracanie trasy może skutkować dyskwalifikacją;

  11. w trakcie biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe wraz z czipem odebrane z biura zawodów przypięte z przodu i w widocznym miejscu;

  12. brak czipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji;

  13. udział w biegu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania.

 

 1. Zgłoszenia

  1. zgłoszenia do biegu przyjmowane będą elektronicznie na stronie www.e-gepart.eu
   w terminie do 28 sierpnia 2023 r. (w przypadku wyczerpania się limitu zapisy zostaną automatycznie zamknięte);

  2. w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, zgłoszenia będą przyjmowane także
   w dniu zawodów, 3.09.2023 r., w godzinach pracy biura zawodów, jednak nie później niż do godz. 12.00.

  3. zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń;

  4. ustala się limit zawodników w biegu głównym na 10 km i biegu rekreacyjnym na 3400m na 250 osób;

  5. limit uczestników biegów dla dzieci wynosi 150 osób;

  6. uczestnictwo w biegach dzieci jest bezpłatne;

  7. do udziału w zawodach upoważnia dokonanie opłaty startowej w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100);

  8. cały dochód uzyskany ze sprzedaży pakietów startowych przeznaczony zostanie na cel charytatywny, który zostanie wyznaczony przez Organizatora.

  9. opłaty startowe należy dokonywać drogą elektroniczną, w formularzu dostępnym podczas rejestracji w systemie e-gepart.eu.

  10. osoby zapisujące się do udziału w biegu w dniu zawodów zobowiązane są do dokonania opłaty startowej gotówką podczas rejestracji;

  11. w przypadku rezygnacji, dyskwalifikacji lub wycofania się uczestnika Organizator nie zwraca wpisowego;

  12. wszyscy startujący zobowiązani są do zweryfikowania się w biurze zawodów
   w godzinach pracy biura. Podczas weryfikacji należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem;

  13. w ramach wpisowego uczestnik biegu głównego na 10 km oraz biegu rekreacyjnego na 3400m otrzymuje:

   • usługę profesjonalnego pomiaru czasu;

   • opiekę medyczną w trakcie zawodów;

   • medal okolicznościowy po ukończeniu zawodów;

   • numer startowy z czipem do elektronicznego pomiaru czasu oraz cztery agrafki do przypięcia;

   • wodę;

   • ciepły posiłek regeneracyjny po ukończeniu biegu;

   • drobny upominek;

  14. dzieci uczestniczące w biegach krasnali bezpłatnie otrzymają na mecie pamiątkowy medal;

  15. istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna okazać stosowne upoważnienie podpisane przez zapisanego uczestnika biegu, a także ksero dowodu osobistego do wglądu

  16. pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów przepadają. Organizator nie będzie prowadził wysyłki nieodebranych pakietów.

 2. Limity czasu

  1. warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie całej trasy biegu, tj. jednego okrążenia w biegu rekreacyjnym i trzech okrążeń w biegu głównym
   w wymaganym czasie;

  2. organizator ustala limity czasu:

   • dla biegu głównego na 10 km – 90 minut,

   • dla biegu rekreacyjnego na 3400m – 45 minut,

  3. zawodnicy, którzy przekroczą limit czasu mogą kontynuować bieg na własną odpowiedzialność, ale nie zostaną sklasyfikowani i nie zostaną objęci pomiarem czasu.

 3. Klasyfikacje i nagrody

  1. podczas biegu głównego na 10 km prowadzone będą następujące klasyfikacje:

   • kategoria Open kobiet

   • kategoria Open mężczyzn

   • kategorie wiekowe kobiet:

    • K20+ – 16-39 lat

    • K40+ – powyżej 40 lat

   • kategorie wiekowe mężczyzn:

    • M20+ – 16-39 lat

    • M40+ – powyżej 40 lat

  2. podczas biegu rekreacyjnego na 3400m prowadzone będą następujące klasyfikacje:

   • kategoria Open kobiet

   • kategoria Open mężczyzn

  3. o zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia;

  4. dodatkowo w biegu głównym na 10 km Organizator prowadził będzie klasyfikację dla najlepszych biegaczy w kategorii kobiet i mężczyzn z Gminy Bełchatów (na podstawie deklaracji miejsca zamieszkania podczas rejestracji do zawodów).

  5. w biegu krasnali na dystansie 100m klasyfikacja nie będzie prowadzona;

  6. w biegach dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzone będą klasyfikacje open miejsc I-III każdego biegu, bez pomiaru czasu;

  7. Nagrody:

   • za zajęcie miejsc I-III w kategoriach Open kobiet i mężczyzn w biegach na 10 km
    i 3400m - trofea;

   • za zajęcie miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km – trofea;

   • za zajęcie I miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn z Gminy Bełchatów w biegu na 10 km – trofea;

   • za zajęcie miejsc I-III w biegach dzieci ze szkół podstawowych na dystansach 800m i 1000m – trofea.

 

 1. Postanowienia końcowe

  1. oficjalne wyniki zawodów dostępne będą na stronie e-gepart.pl. Link do wyników dostępny będzie także na stronie wydarzenia na portalu Facebook;

  2. Organizator zapewnia szatnię i depozyt;

  3. uczestnicy biegu będą mieli możliwość skorzystania z umywalni i natrysków znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim;

  4. Organizator wyznaczy w pobliżu biura zawodów parkingi, z których będzie można korzystać bezpłatnie;

  5. bieg rozgrywany będzie przy ruchu czasowo ograniczonym;

  6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia grupowego uczestników biegu;

  7. uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględne przestrzeganie poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym oraz obsługi sędziowskiej i obsługi zabezpieczającej trasę biegu z ramienia Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji;

  8. Organizator zapewni wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu;

  9. bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

  10. każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt w biurze zawodów;

  11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy;

  12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, o których powinien poinformować przed rozpoczęciem zawodów;

  13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny;

  14. wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora;

  15. o wszystkich sprawach spornych, nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator;

  16. udział w biegu oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

 

Zał. nr 1 -  upoważnienie do odbioru pakietu startowego

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO

VIII “ZaDyszka” Gminy Bełchatów
3.09.2023 r., Kurnos Drugi

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………….

                                                                              (imię i nazwisko)

 

legitymująca/y się dowodem osobistym numer ………………………………………

                                                                                                            (seria i numer)

Upoważniam:

 

Panią / Pana …………………………………………………………………………………

                                                                               (imię i nazwisko)

 legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer ……………………….……….

                                                                                                                           (seria i numer)

 

Do odebrania mojego pakietu startowego na VII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów.

 Do upoważnienia dołączam do wglądu ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenia.

 

 

Upoważniający:

 

Imię i nazwisko                                                                   Czytelny podpis

 

…………………………….                                                                                                        …………………………………

 

 

 Zał. nr 2 -  oświadczenia

 

Oświadczenie VIII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów

 

                Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem świadom/a ryzyka i niebezpieczeństw mogących zaistnieć podczas biegu VIII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów, 3.09.2023 r. tj.
w szczególności ryzyka wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. W związku z moim uczestnictwem w ww. zawodach przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń od organizatora i osób trzecich.

                Oświadczam, że znam swój stan zdrowia i jestem zdolny/a do udziału w zawodach
w dniu 3.09.2023 r. i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w ww. zawodach sportowych oraz że startuję
w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

                Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję Regulamin zawodów. Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zasad bez żadnego wyjątku, a także instrukcji i decyzji osób funkcyjnych tych zawodów.

                                                                                           (data i czytelny podpis)

 

 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych:

1) Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania
o wynikach Imprezy,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy.

 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) został poinformowany o tym, że:

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail:
biuro@ckis.ugbelchatow.pl;telefon: 44 635 14 80

c. Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody,
a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.

d. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom
i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o których mowa w art 13 ust 1 f RODO.

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.

i. Zawodnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

j. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

k. Zawodnik jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

l. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.                                                                         

                                                                                           

 

   (data i czytelny podpis)

 

 

 

Załącznik nr 3 – zgoda rodziców

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu

 

Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej biorącej udział w biegu:

......................................................................................................

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego oraz telefon:

.....................................................................................................

Ja wyżej wymieniony jako Rodzic/Opiekun prawny, wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna w biegu VIII „ZaDyszka” Gminy Bełchatów, w dniu 3.09.2023 r. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka oraz za jego udział w tego typu imprezie. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu biegu oraz jestem świadomy jego postanowień i w pełni je akceptuję.

 

                                                               …............................................................

                                                                                                    Data i podpis Rodzica / Opiekuna

 

Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego

dotyczące danych osobowych

 

1) Jako Rodzic/Opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, danych osobowych ……………………………………………………………(imię i nazwisko dziecka) w postaci:

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa w Imprezie.

b. imienia, nazwiska, wizerunku na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy,

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy.

2) Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 13 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałem poinformowany o tym, że

a. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

b. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: biuro@ckis.ugbelchatow.pl; telefon: 44 635-14-80.

c. Podstawę przetwarzania danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie jest uzasadnione celem organizacji Imprezy.

d. Dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy.

e. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom
i partnerom w wyłącznym celu związanym ze współorganizacją Imprezy.

f. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o których mowa w art 13 ust 1 f RODO.

g. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są przetwarzane.

h. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Imprezie.

i. Jestem uprawniony do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

j. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

k. Jest uprawniony do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

l. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji , w tym profilowania.

 

                                                                            

                                                                                               (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
VIII "ZaDyszka" Gminy Bełchatów 3400 100 2023-08-28 2023-08-28 13:00 47
VIII "ZaDyszka" Gminy Bełchatów 10 km 150 2023-08-28 2023-08-28 13:05 57
Liczba rekordów na stronie: