Zawody

Nazwa zawodów IX INWAZJA MORSUJĄCYCH MIKOŁAJÓW
Organizator OSiR "Wyspiarz"
Miejsce Świnoujście
Data zawodów 2023-12-02
Opis

 

 

Regulamin Imprezy

IX Inwazji Morsujących Mikołajów

2 grudnia 2023 r.        


I. Organizator
    Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.

II. Termin i miejsce Imprezy

 1.     Impreza pod nazwą: „IX Inwazja Morsujących Mikołajów” odbędzie się 02.12.2023 rna świnoujskiej plaży przy Centrum Ratowników (wejście od ul.          Powstańców Śląskich).
 2.      Impreza rozpocznie się paradą uczestników o godz. 11:15 spod ze Stadionu przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.
 3.      Kąpiel w ramach imprezy odbędzie się na plaży w  godz. 12:00 – 12:20, wejście przy Centrum Ratowników (ul. Powstańców Śląskich),  po godz. 12:20       kąpiel na  własna odpowiedzialność.

III. Uczestnicy Imprezy

Uczestnikiem Imprezy zostaje każda osoba która:

 1.      Zgłosi swoje uczestnictwo w Imprezie.
 2.      Potwierdzi swoją obecność w biurze Imprezy w dniu 02.12.2023 r., podpisując listę i oświadczenie, co upoważnia do odbioru pakietu startowego.
 3.      Podpisanie listy obecności i oświadczenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego  Regulaminu bez zastrzeżeń.
 4.      W przypadku osoby niepełnoletniej zgody na udział w Imprezie udziela rodzic lub opiekun prawny dziecka podpisując listę obecności i oświadczanie.
 5.      Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Inwazji Morsujących Mikołajów będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków,           na otwartym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w       niej na własne ryzyko.
 6.      Każdy uczestnik jest zobowiązany do  zapoznania się z treścią  Regulaminu. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie       pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi                         medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem       fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko ewentualnego wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i           strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Imprezie mogą wiązać się inne, niemożliwe do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie               oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Imprezie i zdecydował się podjąć to ryzyko         na własną odpowiedzialność.
 7.      Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu           wideo oraz udziela Organizatorowi  nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania       w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom        Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach,  na promocyjnych materiałach              drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na                  przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją Imprezy oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu            prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu przez okres 1 roku, nie będą                   sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
  IV. Zgłoszenia uczestników
 1. Zapisy elektroniczne  na stronie internetowej: https://www.osir.swinoujscie.pl do dnia 28.11.2023 r., uczestnik podaje: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość, klub, numer telefonu, adres email. Wszyscy rejestrujący się w ten  sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i opłacenia wpisowego. Elektroniczne zgłoszenie i opłaceni wpisowego warunkują wpisanie na listę startową. Zawodnicy zobowiązani są do wniesienia wpisowego niezwłocznie po dokonaniu rejestracji elektronicznej, najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i wpływu na  rachunku bankowym Organizatora. Zawodnicy, którzy nie uiszczą wpisowego w terminie będą usuwani z listy zgłoszeń.
 2. Wpisowe  w kwocie 60,00 zł, wpłat należy dokonywać na konto OSiR „Wyspiarz” BANK PEKAO SA I o/Świnoujście nr  07 1240 3914 1111 0000 3087 6345.
 3. Limit uczestników 400 osób.
 4. Wpłata wpisowego gwarantuje Uczestnikowi otrzymanie następującego pakietu:
  a)     opaska identyfikacyjna,
  b)     talon na ciepły posiłek,
  c)     okolicznościową torbę bawełniana, długopis, bryloczek.
 1. Biuro Imprezy ul. MATEJKI 22 – Stadion Miejski  w Świnoujściu:
 •        piątek  01.12.2023 w godzinach 18.00 – 20.00
 •        sobota 02.12.2023 w godzinach. 08.00-11.00

      6. Osoba niepełnoletnia może kąpać się tylko za zgodą i w obecności przynajmniej jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.

V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Imprezie

 1. Każdy uczestnik Imprezy bierze w niej udział dobrowolnie i na własne ryzyko.
 2. Każdy uczestnik Imprezy zobowiązuje się  przestrzegać wytycznych Organizatora co do zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do niniejszego Regulaminu.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w godzinach  od 11:30  do 13:00.

 VI. Zasady bezpieczeństwa

 1.  Zabrania się kąpieli uczestnikom znajdującym się  pod wpływem alkoholu  lub środków odurzających.
 2.  Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie Imprezy.
 3.  Uczestnicy Imprezy mają obowiązek bezwzględne podporządkowywać się do dyspozycji ratowników wodnych, medycznych i służb porządkowych.
 4.  Uczestnicy Imprezy podczas kąpieli powinni wzajemnie się obserwować i asekurować.
 5.  Uczestnicy Imprezy podczas kąpieli w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia lub złego samopoczucia powinni natychmiastowo zwrócić się o pomoc do   ratowników wodnych znajdujących się najbliżej.
 6.  Zabrania się okrzyków i udawania zagrożenia.
 7.  Zabrania się rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub flar świecących.
 8.  Zabrania się podtapiania innych kąpiących się.
 9.  Zabrania się wykonywać ćwiczeń na bezdechu i nurkowania.
 10.  Zabrania się wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 11.  Sygnałem alarmowym dla uczestników kąpieli (akcja w morzu) jest włączenie w tym samym momencie sygnałów dźwiękowych i świetlnych samochodów   ratowniczych znajdujących się na plaży oraz wyciszenie sceny. Sygnał ten oznacza, że uczestnicy kąpieli ewakuują się na linię brzegową (nie na plażę).
 12.  W razie jakiegokolwiek zagrożenia informacja o kierunku ewakuacji zostanie podana poprzez ogłoszenie ze sceny do publicznej wiadomości.
 13.  W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
  a)     natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
  b)     unikać paniki;
  c)     stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów;
  d)     kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
  e)     nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 VII. Postanowienia końcowe

 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Imprezy.
 2.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie
   i programie Imprezy.
 3.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu   uczestników.
 4.  Regulaminu  oraz oświadczenie  znajdują się na stronie internetowej Organizatora oraz Biurze Imprezy.
 5.  Kontakt: e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl tel. 91 321 37 81.

 

 

PROGRAM MINUTOWY

IX Inwazji Morsujących Mikołajów

2 grudnia 2023 r.        

 

godz. 11:15 parada Morsów ze Stadionu przy ul. Matejki 22

godz. 11:45 powitanie uczestników Inwazji na plaży
godz. 11:50 wybór Miss i Mr oraz wręczenie nagród

godz. 11:55 rozgrzewka

godz. 12:00 do 12:20 kąpiel Morsów,

godz. 12:30 blok integracyjny (ognisko, ciepłe posiłki)

godz. 14:00 zakończenie

 

Biuro Zawodów ul. MATEJKI 22 – Stadion Miejski  w Świnoujściu:         

piątek  01.12.2023 w godzinach 18:00 – 20.00     
 sobota 02.12.2023 w godzinach. 08:30-10:30

 

 https://www.osir.swinoujscie.pl/wp-content/uploads/2023/10/Oswiadczenie-uczestnika.pdf

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
IX INWAZJA MORSUJĄCHYCH MIKOŁAJÓW 400 2023-11-28 2023-11-29 12:00 185 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: