Zawody

Nazwa zawodów XII Edycja Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych- Gardeja 2024
Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Gardei
Miejsce Gardeja : Plac Rekreacyjny Gardeja III ul. Sołecka
Data zawodów 2024-03-03
Opis

Uwaga ! Po wybraniu konkurencji i kliknięciu zapisz się i zapłaćsystem przekieruje nas na stronę główną . Okno zapisu znajduje się na samym dole tej strony , należy wybrać pakiet i zaakceptować regulaminy . 

 

Gminny Ośrodek Kultury Gardei zaprasza na kolejną edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 marca godzina 12:00. Zapraszamy do zapisów w biegu głównym na dystansie 1963 m będącym symbolem daty  śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych  oraz dodatkowym na 10 000  m. Tak jak w roku ubiegłym planujemy również Bieg Wilczków (zapisy w dniu biegów na miejscu). Trasy zbliżone będą do  wytyczonych w poprzednich edycjach  i  przebiegały będą  drogami  leśnymi. Uwaga na trasie 10 000 m jest kilka długich podbiegów !!!!. Bieg planowany jest w Gardei na terenie Leśnictwa Dziwno, start i meta -  ul. Sołecka -plac rekreacyjny https://maps.app.goo.gl/iP4g7D1MBoTBKdjz8 . Bardzo prosimy przed dokonaniem rejestracji o uważne zapoznanie się z regulaminem. Limit miejsc na oba dystanse wynosi 230.

KONTAKT

Gok Gardeja : 881751488

Pomiar Czasu : 797858122

Jak dojechać ⬇️⬇️

REGULAMIN BIEGU

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Gardeja – 3.03.2024

CEL IMPREZY:

  1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 -1963 w obrębie przedwojennych granic RP
  2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
  3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków
  4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej
  5. Promocja zdrowego stylu życia aktywności fizycznej
  6. Promocja Gminy Gardeja i terenów leśnych Nadleśnictwa Kwidzyn

ORGANIZATOR:

  1. Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Gardei - partner lokalny
  3. Nadleśnictwo Kwidzyn - partner

TERMIN i MIEJSCE:

  1. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 roku: start biegów od godziny 12:00.
  2. Otwarcie imprezy godzina 11:30.
  3. Bieg odbędzie się w Gardei na terenie Leśnictwa Dziwno, start i meta - plac rekreacyjny Gardeja III,  ul. Sołecka okolice nr 8
  4. Biuro Zawodów znajdować się będzie na placu rekreacyjnym (9:15-11:15). Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie wyłącznie w biurze zawodów

TRASA, DYSTANS:

  1. Trasy mają charakter przełajowy i prowadzone będą  ścieżkami i drogami leśnymi oraz  przyleśnymi o zmiennej nawierzchni (głównie szutrowymi i piaskowymi)
  2. Bieg główny rodzinny obligatoryjny rozgrywany będzie na dystansie 1963 m (1 pętla) i wskazuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka ,,Lalka”
  3. Bieg dodatkowy na dystansie ok. 10 km (1 pętla)
  4. Dla biegu dodatkowego obowiązuje limit czasowy na pokonanie trasy, który wynosi 90 minut
  5. Dla biegu dodatkowego na około 5 km trasy znajdował się będzie punkt nawadniania
  6. Trasy nie posiadają atestu PZLA ale będą oznakowane co 1 km oraz zabezpieczone
  7. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy w przypadku złych warunków atmosferycznych

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Bieg ,,Tropem Wilczym”,  zwany dalej jako bieg,  otwarty jest dla wszystkich zainteresowanych miłośników biegania,  zwanymi dalej Uczestnikami
  2. W biegu głównym Uczestnikami  mogą być osoby, które do dnia 3 marca 2024 r. ukończą 10 lat. W biegu dodatkowym Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 3 marca  2024 r. ukończą 16 lat.
  3. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu po dostarczeniu najpóźniej w dniu zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. (załącznik nr 1 do regulaminu). Osoby poniżej 16 roku życia dopuszcza się do startu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych będących na imprezie.
  4. Każdy pełnoletni Uczestnik przed przystąpieniem do  zawodów składa Organizatorowi pisemne oświadczenie (według wzoru organizatora) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i że startuje w nich wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia.
  5. Uczestników obowiązuje ubiór i obuwie sportowe

ZGŁOSZENIA:

 

 1. Limit uczestników na obu dystansach wynosi 230 osób
 2. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na  stronie internetowej gokgardeja.naszgok.pl - Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2024/ZAPISY Ze względu na ograniczoną liczbę pakietów startowych organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów przed dniem 29 lutego.
 3. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika przy zgłoszeniu zapisu przy użyciu formularza zgłoszeniowego na  stronie internetowej gokgardeja.naszgok.pl  są przekazywane bezpośrednio  podmiotowi organizującemu formularz do zapisów i pomiar czasu: Czas-Start Paweł Białkowski, Rozajny 19, 82-520 Gardeja. Dane,po zakończeniu rejestracji elektronicznej, zostaną przekazane Organizatorowi  na    podstawie zawartej pomiędzy podmiotem organizującym zapisy a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gardei, umowy powierzenia danych osobowych.
 4. Opłata startowa:     

                             - osoby pełnoletnie 30 złotych

                             - dzieci i młodzieży l5 złotych

 1. Opłatę należy wnieść:

   1. najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się zgłoszenia na liście startowej. Opłatę należy wnieść  na rachunek bankowy          

   Gardeja PBS Kwidzyn O/Gardeja 94 8300 0009 0035 5981 2000 0010 z    

   dopiskiem: wpisowe na bieg, imię  i nazwisko uczestnika.      

   2. w momencie zapisów jako płatność internetowa. Link do płatności przesyłany jest         

   po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.           

   3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji płatności, a    

   wiążąca jest data wpływu wpisowego

 1. Osoby, które nie dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie 7 dni zostaną wykreślone z listy startowej.
 2. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub nie wystartowały.
 3. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty    lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia. Osoby do lat 16  przy    weryfikacji zobowiązane są stawić z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych  danych w przekazach prasowych, internetowych,         telewizyjnych, w formie drukowanej dla celów realizacji Biegu przez Organizatora.Wyraża również zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo lub audio-wideo w tym transmisji  telewizyjnych oraz produkcji filmowych (np. klipy rozpowszechniane w   Internecie) dla celów informacyjnych oraz promocyjnych związanych z biegiem
 5. Zgłoszenie do Biegu będzie traktowane  jako zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu jego akceptacją oraz zobowiązanie do jego      przestrzegania
 6. Organizatora zapewnia:
 • numer startowy i agrafki
 • pomiar czasu
 • posiłek regeneracyjny po zawodach,
 • ciepły napój w trakcie zawodów
 • punkty nawadniania
 • pamiątkowy medal dla osób, które ukończyły bieg

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

 

1. Dla wszystkich uczestników biegu przewidziano pakiet startowy zawierający: torbę z materiałami promocyjnymi

2. kategorie:

 

 • Open mężczyźni  bieg główny (1963 m)                                       
 • Open kobiety   bieg główny  (1963)                              
 • Zawodniczki do lat 15 (1963 m)
 • Zawodnicy do lat 15 (1963 m)              
 • Open mężczyźni  bieg dodatkowy (10 000 m)              
 • Open kobiety   bieg dodatkowy  (10 000 m)                 
 • Zawodniczki do lat 29 (10 000 m)         
 • Zawodnicy do lat 29 (10 000 m)
 • Zawodniczki 30-39 (10 000 m) 
 • Zawodnicy 30-39 (10 000 m)    
 • Zawodniczki 40-49 (10 000 m) 
 • Zawodnicy 40-49 (10 000 m)    
 • Zawodniczki 50+ (10 000 m)    
 • Zawodnicy 50+ (10 000 m)

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY DLA UCZESTNIKÓW BIEGU:

 1. Ze względu na przełajowy charakter trasy – uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 2. Zawodnicy biorący udział w biegu winni stosować się do oznaczeń na trasie i nie przekraczać podczas biegu taśm ostrzegawczych.
 3. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie ( wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą i zostawić w wyznaczonym do tego miejscu, w pobliżu biura zawodów)
 4. W związku z trasą przebiegająca na terenach leśnych stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące: uprawy leśne do 4 m wysokości, powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne, ostoje zwierząt, źródliska rzek i potoków, obszary zagrożone erozją. Zabrania się także zanieczyszczania gleby i wód, zaśmiecania, uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin, płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych
 5. Zawodnicy winni stosować się do poleceń służb porządkowych organizatora, funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Leśnej
  1. Uczestnicy biegu muszą stosować się do poleceń służb medycznych, które mogą przerwać udział w biegu w przypadku podejrzenia znacznej kontuzji lub wyraźnej niedyspozycji zawodnika .
  2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku lub kontuzji
  3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane  w widocznym miejscu, tak aby służy Organizatora były w stanie go łatwo odczytać. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) może spowodować dyskwalifikację Uczestnika. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
  4. Każdy uczestnik otrzyma chip do pomiaru czasu, który powinien zostać użyty zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczenie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instrukcji grozi dyskwalifikacją.
  5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie poinformować Organizatora wszelkimi dostępnymi środkami, jeśli  na trasie biegu dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie poinformować Organizatora telefonicznie, poprzez SMS oraz wszelkimi dostępnymi środkami o rezygnacji  z kontynuowania biegu i zejściu z trasy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Uczestnik może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez Organizatora i służb z nim współpracujących.
  7. Wskazane jest aby przez cały czas trwania biegu Uczestnicy posiadali naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń.
  8. Numery kontaktowe do organizatora znajdować się będą na numerze startowym
  9. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się do udziału w biegu osób z kijkami, w formule Nordic Walking, na wózkach, rolkach, wrotkach, rowerach oraz innych
   urządzeniach mechanicznych
  10. dopuszcza się uczestnictwo w biegu z psem z zastrzeżeniem, że właściciel powinien być zaopatrzony w uprząż oraz zachować szczególna uwagę, aby pies nie powodował zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników biegu. Należy również posiadać do wglądu aktualną książeczkę szczepień psa z ważnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
  11. Uczestnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę, jednak ze względów bezpieczeństwa Organizator może przerwać bieg lub zmienić trasę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych lub zmiany jej terminu.
  2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną podczas biegu, toalety typu przenośnego na terenie Biura Zawodów oraz przebieralnie.
  3. Organizator nie zapewnia szatni i depozytu oraz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  4. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
  5. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
  6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
  7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników, którzy  startują na własną odpowiedzialność.
  8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w biegu wiąże się dużym wysiłkiem fizycznym i może pociągać za sobą naturalne ryzyko sportowe i zagrożenie wypadkami. Trasy biegu przebiegać będą w większości przez las, ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi, które wymagają od Uczestników szczególnej ostrożności. W związku z tym istnieje możliwość odniesienia  obrażeń ciała oraz kontuzji.
  9. Organizator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym
   podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety, obsłudze pomiaru
   czasu), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH:

                  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gardei, ul. Sportowa 7, 82-520 Gardeja.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie w dniu 3.03.2024 r. biegu „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z obsługą finansowo-księgową.
  3. W przypadku oświadczeń o których mowa w WARUNKACH UCZESTNICTWA pkt. 5 podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w związku z art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydanymi wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 4. Przetwarzającym dane osobowe jest: DomTel Sport Timing, ul. Aluchny-Emelianow 23, 76-200 Słupsk. Wyżej wymieniony przedsiębiorca będzie upubliczniał przez okres dwunastu miesięcy na swojej stronie internetowej: https://domtel-sport.pl/wyniki,index  dane osobowe Uczestnika w postaci imienia            i nazwiska, miejscowości oraz pomiar czasu z biegu. Po tym okresie  dane te zostaną usunięte.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Ponadto dane identyfikacyjne i kontaktowe mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym aby ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Podanie danych ma umożliwić łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
 11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane                   w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 12. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 13. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
 14. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 791 150 939 lub pod adresem e-mail: biuro@solved.com.pl.

załącznik nr 1

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział niepełnoletniego w Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 

Ja ........................................................................................................................................

Nazwisko, imię rodzica/ opiekuna oraz telefon kontaktowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

 

.......................................................................................................................

Nazwisko, imię dziecka oraz data urodzenia dziecka

w biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 3.03.2024 r.

 

 

Ponadto oświadczam, że:

- jestem rodzicem / prawnym opiekunem (niepotrzebne skreślić) zgłaszającego się do biegu Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 (imię i nazwisko uczestnika):................................................................................. (nazywany dalej Podopiecznym)

zapoznałem się z Regulaminem Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych i  akceptuję go bez zastrzeżeń

– zgadzam się na udział Podopiecznego w biegu  organizowanym w dniu 3 marca 2024

– ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego

– jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w biegu ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność – jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie wiążą się z udziałem w biegu i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego

– jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w biegu, nawet, jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską

wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie biegu  oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu jego organizacji, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych związanych z biegiem

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgodzie rodzica/prawnego opiekuna na udział niepełnoletniego             w Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w celu: potwierdzenia mojej tożsamości co jest konieczne do wyrażenia powyższej zgody, umożliwienia mojemu niepełnoletniemu dziecku udział w biegu zgodnie z regulaminem biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Gardeja – 05.03.2023, ochrony zdrowia uczestnika biegu, który pozostaje pod moją opieką i na którego udział wyrażam zgodę.

 

 

………………..……………………………………

                                                                                                                                                                                                                           data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest Gminny Ośrodek Kultury w Gardei, ul. Sportowa 7, 82- 520 Gardeja.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja oraz przeprowadzenie w dniu 03.03.2024 r. biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w związku z obsługą finansowo-księgową.
 4. Przetwarzającym dane osobowe jest: Czas-Start Paweł Białkowski. Wyżej wymieniony przedsiębiorca będzie upubliczniał przez okres dwunastu miesięcy  na swojej stronie internetowej.  Dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, miejscowość oraz pomiar czasu z biegu. Po tym okresie  dane te zostaną usunięte.
 5. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych lub danych Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej u Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z  przepisów prawa. Nie będzie możliwe zebranie upublicznionych wcześniej plakatów i ulotek.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
 10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.
 13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 791 150 939 lub pod adresem e- mail: biuro@solved.com.pl.

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
1963 m 130 2024-02-29 2024-02-29 12:00 71 Zapisz się i zapłać!
10 km 120 2024-02-29 2024-02-29 12:00 106 Zapisz się i zapłać!
Liczba rekordów na stronie: