Zawody

Nazwa zawodów IX BIEG REKREACYJNY I MARSZ NORDIC WALKING
Organizator Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów
Miejsce Bełchatów
Data zawodów 2017-06-25
Opis

REGULAMIN ZAWODÓW
IX BIEGU REKREACYJNEGO I MARSZU NORDIC WALKING
I. Nazwa zawodów
IX BIEG REKREACYJNY I MARSZ NORDIC WALKING
II. Organizator
Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów
III. Partnerzy
- Urząd miasta Bełchatów
- Starostwo Powiatowe
- Gmina Bełchatów
- Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie
IV. Patronat
- Prezydent Miasta Bełchatowa
- Starosta Bełchatowski
- Wójta Gminy
V. Cel imprezy
- Popularyzacja biegów terenowych i marszu Nordic Walking
jako form rekreacji ruchowej.
- Biegi dla dzieci jako popularyzacja dyscypliny biegania dla
najmłodszych.
- Integracja lokalnego środowiska Amazonek.
- Integracja lokalnych środowisk biegaczy i osób aktywnych
sportowo.
- Promocja miasta Bełchatów, Powiatu bełchatowskiego, Gminy
Bełchatów.
VI. Termin i miejsce
1. 25 czerwca 2017 r. (niedziela) godzina 12.00,
2. Biuro zawodów będzie znajdować się w namiocie
Powiatowego Centrum Sportu, ul. Czapliniecka 96, 97-400
Bełchatów
3. Weryfikacja zawodników: 8.00 - 11.00
VII. Imprezy towarzyszące
1. Bieg „Krasnali” 100 m dzieci do lat 6
2. Bieg na 200 m – dzieci w wieku 7-8 lat
3. Bieg na 400 m - dzieci w wieku 9-11 lat
4. Bieg na 600 m – dzieci w wieku 12-15 lat
VIII. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach mogą brać udział
- w biegu na 5, 10 km i marszu Nordic Walking osoby
pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16
lat (decyduje rok urodzenia). Osoby niepełnoletnie są
zobowiązane do podpisania wspólnie z opiekunem prawnym
w dniu zawodów oświadczenia z pełnomocnictwem
wyrażającym zgodę na udział w biegu (oświadczenie z
pełnomocnictwem będzie dostępne w dniu zawodów).
- w biegu krasnali dzieci w wieku do lat 6 po podpisaniu w
dniu zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego z
pełnomocnictwem oświadczenia wyrażającego zgodę na
udział w biegu oświadczenie z pełnomocnictwem będzie
dostępne w dniu zawodów).
- w biegach na 200, 400 i 600 m dzieci zgodnie z pkt VII.
ppkt 2., 3. i 4. po podpisaniu w dniu zawodów przez rodzica
lub opiekuna prawnego z pełnomocnictwem oświadczenia
wyrażającego zgodę na udział w biegu oświadczenie z
pełnomocnictwem będzie dostępne w dniu zawodów).
2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia
lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręczne
podpisanie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
dostępne w biurze zawodów.
3. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie
przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na
jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi
po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z
jego udziałem w zawodach biegowych.
4. W ramach uczestnictwa w imprezie zawodnicy otrzymują:
- pamiątkowy medal na mecie,
- pakiet startowy
5. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery
startowe przekazane przez organizatora, przypięte do
koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był
widoczny z przodu.
6. Brak oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w
całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
7. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony
zostaną zdyskwalifikowani.
8. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem
alkoholu, bądź innych środków odurzających.
IX. Zgłoszenia, opłata startowa
1. Zgłoszenia do zawodów składać można na stronie
www.e-gepard.eu do dnia 17.06.2017 r.
2. Jeżeli limity zapisów nie zostaną wykorzystane zgłoszenia
będą przyjmowane również w biurze zawodów w dniu
25.06.2017 r. od godz. 8:00 do 11:00.
3. Ze względu na limit miejsc o kolejności przyznania numeru
decyduje czas zgłoszenia na stronie lub czas przybycia i
potwierdzenia chęci uczestnictwa w dniu imprezy.
4. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
5. Organizator przewiduje limit zgłoszeń w ilości 200 dla
biegu głównego, 100 dla biegu na 5km, 50 dla marszu
Nordic Walking i 200 dla biegów dla dzieci.
6. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać
dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych.
X. Klasyfikacje
1. Kobiety 5 km
2. Mężczyźni 5 km
3. Kobiety 10 km
4. Mężczyźni 10 km
5. Kobiety marsz Nordic Walking 5 km
6. Mężczyźni marsz Nordic Walking 5 km
7. Amazonki marsz Nordic Walking 5 km
XI. Trasa biegu
Start wspólny: stadion Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
- dwie pętle ścieżkami leśnymi dla biegu 10 km
- jedna pętla ścieżkami leśnymi dla biegu 5 km
- jedna pętla ścieżkami leśnymi dla marszu Nordic Walking 5km
Meta: w miejscu startu (stadion przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3)
XII. Puchary
1. Dla pierwszej trójki w biegu kobiety na 5 km
2. Dla pierwszej trójki w biegu mężczyźni na 5 km
3. Dla pierwszej trójki w biegu kobiety na 10 km
4. Dla pierwszej trójki w biegu mężczyźni na 10 km
5. Dla pierwszej trójki w marszu Nordic Walking kobiet na 5
km
6. Dla pierwszej trójki w marszu Nordic Walking mężczyzn na
5 km
7. Dla pierwszej trójki w marszu Nordic Walking w kategorii
Amazonek na 5 km
8. Dla Najstarszego zawodnika w biegu na 10 km
9. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów przewidziane
niespodzianki dla biegaczy.
XIII. Program zawodów
- 8:30 – 11:00- rejestracja zgłoszeń i wydawanie numerów
startowych.
- 9:30 - 10:30 ostateczne zamknięcie list biegu dla dzieci.
- 10:40 - start biegu krasnali.
- 10:50- start dzieci z rocznika 2008-2009 na dystansie 200m
- 11:00- start dzieci z rocznika 2005-2007 na dystansie 400m
- 11:15- start dzieci z rocznika 2001-2004 na dystansie 600m
- 11:00 - ostateczne zamknięcie list startowych.
- 11:40 – wspólna rozgrzewka
- 12.00 - start do biegu na 5 km, 10 km i marszu Nordic
Walking.
- 14.00 - wręczenie pucharów, dyplomów, nagród oraz
zakończenie imprezy.
- 14:30 – konkurs z nagrodami - loteria.
- Trasa będzie oznaczona biało czerwoną taśmą oraz
informacyjnie co 1 km.
- Na trasie będzie umieszczony punkty z wodą na 5 kilometrze.
XIV. Pomiar czasu, limity czasu i zgłoszeń
1. Pomiar czasu – elektroniczny (dla biegów 5, 10 km
i marszu Nordic Walking)
2. Limit czasowy na pokonanie trasy to 1 godz. 45 min.
3. Limit zgłoszeń do biegu na 10 i 5 km łącznie 250
4. Limit zgłoszeń do marszu Nordic Walking 50 osób.
5. Limit zgłoszeń do biegów towarzyszących to 180 osób
(dzieci do lat 15 włącznie)
XV. Parkingi oraz toalety
1. Parkingi wyznaczone zostaną przez organizatora w pobliżu
Biura Zawodów
2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z toalet i umywalni
znajdujących się w budynku Powiatowego Centrum
Sportu.
XVI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy
regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie
swojego wizerunku na materiałach filmowych i
fotograficznych z biegu.
3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie
i na mecie biegu.
4. Organizator zastrzega zwrot numeru startowego wraz
z chipem. Osoby, które nie dokonają zwrotu numeru
startowego zostaną obciążone kosztem zakupu to jest
(10zł).
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez
opieki w trakcie imprezy.
7. Wyniki z zawodów będą wydrukowane po ukończeniu
biegów i opublikowane na stronie internetowej
www.belchatowbiega.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie,
o których winien poinformować przed rozpoczęciem
imprezy.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu
należy do Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez
podania przyczyny.
11. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych
w regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Marsz Nordic Walking 5 km 50 2017-06-21 2017-06-25 12:00 Zapisy zakończone
IX BIEG REKREACYJNY 5 km 70 2017-06-21 2017-06-25 12:00 Zapisy zakończone
IX BIEG REKREACYJNY 10 km 180 2017-06-21 2017-06-25 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: