Zawody

Nazwa zawodów VII Bieg Rekreacyjny - Marsz Nodric Walking
Organizator KB Spartakus
Miejsce Bełchatów
Data zawodów 2015-06-28
Opis

Regulamin zawodów

VII BIEG REKREACYJNY I MARSZ NORDIC WALKING

 

I. Nazwa zawodów                            

VII BIEG REKREACYJNY I MARSZ NORDIC WALKING 

II. Organizator

Klub Biegaczy Spartakus Bełchatów

III. Partnerzy

Urząd Miasta Bełchatów

Starostwo Powiatowe 

Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie

IV. Patronat

Prezydent Miasta Bełchatów

Starosta Bełchatowski

V. Cel imprezy

Popularyzacja biegów terenowych i marszu Nordic Walking jako form rekreacji ruchowej.

Biegi dla dzieci jako popularyzacja biegu dla najmłodszych.

Integracja lokalnego środowiska Amazonek.

Promocja miasta Bełchatów i Powiatu bełchatowskiego.

VI. Termin i miejsce

 1.       28 czerwca 2015 r. (niedziela) godzina 11.00.
 2.       Biuro zawodów będzie znajdować się w hali Powiatowego Centrum Sportu, ul. Czapliniecka 96, 97 - 400 Bełchatów.
 3.       Weryfikacja zawodników: 8:00 – 10:30.

VI. Imprezy towarzyszące

Bieg „Krasnali” (dzieci do lat 6) 100m 

VII. Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).
 2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do podpisania wspólnie z opiekunem prawnym w dniu zawodów oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów).
 3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu dostępnym w biurze zawodów.
 4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

 

 1. W ramach pakietu startowego zawodnicy otrzymują:
 •          pamiątkowy medal na mecie,
 •          wodę,
 •          posiłek po biegu.
 1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu.
 2. Brak oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 3. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

VIII. Zgłoszenia, opłata startowa

 1. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez stronę internetową www.e-gepard.eu oraz w dniu zawodów od godz. 8 do 10:30.
 2. Ze względu na limit miejsc o kolejności przyznania numeru decyduje czas przybycia i potwierdzenia chęci uczestnictwa w dniu imprezy.
 3. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
 4. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.

 IX. Klasyfikacje

 1.       Pierwsza trójka w biegu kobiet na 5 km.
 2.       Pierwsza trójka wbiegu mężczyzn na 5 km.
 3.       Pierwsza trójka w biegu kobiet na 10 km.
 4.       Pierwsza trójka w biegu mężczyzn na 10 km.
 5.       Pierwsza trójka w marszu nordic walking mężczyźni na 5 km.
 6.       Pierwsza trójka w marszu nordic walking mężczyźni na 5 km.
 7.       Pierwsza trójka w marszu nordic walking w kategorii Amazonek na 5 km.

X. Trasa biegu

Start o raz meta w pobliżu stadionu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Pętla ścieżkami leśnymi

 • Uczestnicy biegu i marszu na dystansie 5 km - 1 pętla
 • Uczestnicy biegu na dystansie 10 km - 2 pętle

XI. Nagrody

 1.       Dla pierwszej trójki w biegu kobiety na 5 km.
 2.       Dla pierwszej trójki w biegu kobiety na 10 km.
 3.       Dla pierwszej trójki w biegu mężczyźni na 10 km.
 4.       Dla pierwszej trójki w marszu nordic walking kobiet na 5 km.
 5.       Dla pierwszej trójki w marszu nordic walking mężczyzn na 5 km.
 6.       Dla pierwszej trójki w marszu nordic walking w kategorii Amazonek na 5 km.
 7.       Po głównej ceremonii wręczenia pucharów przewidziane niespodzianki dla biegaczy. 

 

XIV. Program zawodów

800 – 1030 - rejestracja zgłoszeń i wydawanie numerów startowych.

800 – 1015 ostateczne zamknięcie list biegu dla dzieci.

1045 – ostateczne zamknięcie list startowych.

1030 – start biegu krasnali.

1045 – wspólna rozgrzewka  

1100 – start do biegu na 5 km, 10 km i marszu nornic walking.

1300 – wręczenie pucharów, dyplomów, nagród oraz zakończenie imprezy.

1400 – konkurs nagród.

Trasa będzie oznaczona co 1km. Na trasie będą umieszczone punkty z wodą.

 XII. Pomiar czasu, limit

 1. Pomiar czasu – elektroniczny.
 2. Bez limitu Czasowego.
 3. Organizator zastrzega zwrot numeru startowego wraz z chipem.
 4. Osoby, które nie dokonają zwrotu numeru startowego zostaną obciążone kosztem zakupu to jest (10zł).

XIII. Parkingi oraz odświeżanie

 1. Parkingi wyznaczone zostaną przez organizatora.
 2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z toalet i natrysków znajdujących się na obiektach Powiatowego Centrum Sportu.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.
 4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.belchatowbiega.pl oraz www.e-gepard.eu
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
 10. Wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet Organizacyjny. 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
VII Marsz Nordic Walking 100 2015-06-26 2015-06-28 11:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: