Zawody

Nazwa zawodów X Bieg Gryfitów 10 km
Organizator Stowarzyszenie Aktywny Gryfów " CROSS GRYFITÓW"
Miejsce Gryfów Śląski
Data zawodów 2019-06-01
Opis

Regulamin X Biegu Gryfitów przy CROSSIE GRYFITÓW 01.06.2019r.

I. CELE

1. popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej 2. promocja Doliny Kwisy i gmin Gryfów Śląski, Olszyna i Leśna oraz jezior złotnickiego i leśniańskiego

II .ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów ,,CROSS GRYFITÓW"

III. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

- Dyrektor Biegu - Krzysztof Babiak - Honorowy Dyrektor Biegu –Stanisław Fronc - Sędzia Główny – Zbigniew Sośniak

IV. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

01.06.2019r (sobota). Godzina 10:00 zakończenia 14:00 Start: Rynek Gryfów Śl., trasa 10 km i 21 km Meta: Bulwar nad Kwisą

V. TRASA: Trasa prowadzi drogami asfaltowymi , szutrowymi i trawiastymi przez miejscowości: Gryfów Śl., Karłowice, Zapusta, Złotniki, Złoty Potok, Wieżę. Stopień trudności trasy jest zróżnicowany , bieg przełajowy –terenowy, m.in. kamienistymi leśnymi ścieżkami.

VI. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby pełnoletnie , które wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. 2. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby niepełnoletnie ( w wieku 16-17 lat) które, wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu opłacą wpisowe oraz przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach, 3. Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia , które wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu opłacą wpisowe oraz będą podczas biegu na trasie znajdowały się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do opieki.


VII. ZGŁOSZENIA I WYDANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia zawodników przez internet od dnia 09.03.2019r. pod niżej wymienionym adresem:www.e-gepard.eu do dnia 19.05.2019r. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Organizator wprowadza limit zawodników dla: dystansu 10 km – 200 zawodników, dystansu 21 km -100 zawodników

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 31 maja 2019r. w godz. 16:00-20:00 oraz 1 czerwca 2019r. w godz. 8:00-9:30 w Biurze Zawodów ul. Rynek 1.

VIII. OPŁATA STARTOWA

Opłatę startową można dokonać przelewem na konto: Stowarzyszenia Aktywny Gryfów „CROSS GRYFITÓW” nr konta 34 1600 1462 1816 8541 2000 0001


DYSTANS od 9.03.2019 do 31.03.2019
od 1.04.2019 do 30.04.2019
od 1.05.2019 do 19.05.2019 10 km i 21 km 50 zł 60 zł 70 zł


UWAGA! Zawodnicy startujący w X Biegu Gryfitów oraz 3 Rowerowym CROSSIE - Gryfitów będą dodatkowo klasyfikowani w kategorii Duathlon. W przypadku startu w dwóch dyscyplinach przysługuje zniżka:

Dyscyplina od 9.03.2019 do 31.03.2019
od 1.04.2019 do 30.04.2019
od 1.05.2019 do 19.05.2019 Duathlon 80 zł 100 zł 120 zł Z opłaty startowej zwolnione są: osoby z rocznika 1949 i starsze.
W ramach opłaty uczestnik otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na półmaraton w roku następnym.IX. Klasyfikacje:

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, - klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

Kobiety

K18-roczniki 2001-2000

K20-roczniki 1999-1988,

K30-roczniki 1987-1978,

K40-roczniki 1977-1968,

K50-roczniki 1967-1958

K60 i starsze –roczniki 1957 i starsze


Mężczyźni:

M18-roczniki 2001-2000

M20-roczniki 1999-1988,

M30-roczniki 1987-1978,

M40-roczniki 1977-1968,

M50-roczniki 1967-1958

M60 -roczniki 1957-1948,

M70-roczniki 1947 i starsi

Dodatkowo:

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN Duathlon mały (bieg 10 km + rower 21 km) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN Duathlon duży (bieg 21 km + rower 42 km)


X. NAGRODY

1. W kategorii Open trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody pieniężne. 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują puchary lub statuetki. 3. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się na terenie Festiwalu Kwisonaliów 4. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczania nagród.

XI. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

1. Pomiar czasu z wykorzystaniem numerów startowych z chipem do zwrotu na mecie, 2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr telefonu komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto. 3. Organizator zapewnia napoje ( woda mineralna) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu, 4. Obowiązuje limit czasowy-3 godziny, 5. Uczestnik który nie dobiegnie do mety do godziny 13:00 zobowiązany jest zejść z trasy i dotrzeć do mety , poruszając się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi, 7. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu biegu ( tj. od godz. 13;00 do 13:15), będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego, 9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne, 10. Ze względów bezpieczeństwa w Półmaratonie zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Ze względu na charakter Półmaratonu zabrania się startu z kijkami ( trekkingowymi, narciarskimi , nordic walking itp.). 11. Warunkiem uczestnictwa w Półmaratonie jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielanie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnienie zapisu utrwalonego wizerunku: zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach, bilbordach: emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe., promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane. 12. Organizator zwraca uwagę Uczestników Półmaratonu na duży poziom niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikającego z uczestnictwa z imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Półmaratonu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do udziału w Półmaratonie. 13. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków. 14. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń( obok Biura Zawodów) oraz na fb. 15 .Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy 16. Opakowania po suplementach diety prosimy nie wyrzucać na trasie tylko w miejscach do tego przeznaczonych 17. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bieg 10km 200 2019-05-30 2019-05-30 10:00 65 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: