Zawody

Nazwa zawodów "3 Rowerowy - CROSS - Gryfitów" MTB CROSS ok. 21 km
Organizator Stowarzyszenie Aktywny Gryfów " CROSS GRYFITÓW"
Miejsce Gryfów Śląski
Data zawodów 2019-06-02
Opis

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO „ 3 Rowerowy - CROSS - Gryfitów ” MTB CROSS

Gryfów Śląski 02.06.2019.

I. CEL  popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej  propagowanie zawodów organizowanych dla każdego rowerzysty bez względu na wiek i płeć  promowanie atrakcji turystycznych regionalnych szlaków  szerzenie aktywnego stylu życia i form rekreacji  upowszechnianie sportu rodzinnego i poznawanie tras rowerowych okolic Gryfowa Śląskiego  popularyzacja turystyki rowerowej w gminach Gryfów Śląski, Olszyna Leśna,  propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy

II. ORGANIZATOR Stowarzyszenie Aktywny Gryfów ,,CROSS GRYFITÓW"

III. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY - PARTNERZY Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Gryfów ,, CROSS GRYFITÓW"

IV. TERMIN I MIEJSCE RAJDU ROWEROWEGO  Data: 02.06.2019r.  Godzina: rozpoczęcia 10:00 start dystans ok 42 km, około 10:15 start dystans ok. 21 km zakończenia 13:00  Miejsce: start: Rynek, Gryfów Śląski meta: Zakole Kwisy ( teren Kwisonaliów) TRASA Rajd rowerowy ,, 3 Rowerowy CROSS – Gryfitów ” MTB CROSS rozgrywany będzie na dystansie około 21 km i dystansie około 42 km. Czas przejazdu maksymalnie 3 godziny.

V.WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby pełnoletnie, które wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność 2. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby niepełnoletnie ( w wieku 16-17 lat) które, wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu , opłacą wpisowe oraz przedstawią pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach. 3. Uczestnikiem zawodów mogą być osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia , które wypełnią kartę zgłoszeniową dostępną na ww.e-gepard.eu , opłacą wpisowe oraz podczas rajdu na trasie będą znajdowały się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do opieki.VI. ZGŁOSZENIA Zgłoszenia zawodników przez internet od 09.03.2019 r. do 19.05.2019 r. pod niżej wymienionym adresem; www.e-gepard.eu Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Organizator wprowadza limit zawodników dla: dystansu ok. 21 km - 150 zawodników dystansu ok. 42 km - 100 zawodników

Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, odbywać się będzie 31 maja 2019r. w godzinach 16:00 - 20:00 oraz 2 czerwca 2019r. w godz. 8:00 - 9:30 w Biurze Zawodów ul. Rynek 1, Gryfów Śląski

VII . OPŁATA STARTOWA

Opłatę startową można dokonywać przelewem na konto: Stowarzyszenie Aktywny Gryfów ,,CROSS GRYFITÓW” nr konta 34 1600 1462 1816 8541 2000 0001 lub płatność online za pośrednictwem www.e-gepard.eu

DYSTANS
od 09.03.2019 do 31.03.2019
od 01.04.2019 do 30.04.2019
od 01.05.2019 do 19.05.2019 21 km i 42 km 50 zł 60 zł 70 zł

UWAGA! Zawodnicy startujący w X Biegu Gryfitów oraz 3 Rowerowym CROSSIE – Gryfitów, będą dodatkowo klasyfikowani w kategorii Duathlon. W przypadku startu w dwóch dyscyplinach przysługuje zniżka:

Dyscyplina
od 09.03.2019 do 31.03.2019
od 01.04.2019 do 30.04.2019
od 01.05.2019 do 19.05.2019 Duathlon 80 zł 100 zł 120 zł Z opłaty startowej zwolnione są: osoby z rocznika 1949 i starsze.
W ramach opłaty uczestnik otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika rajdu oraz przeniesieniu na rajd rowerowy w roku następnym.

VIII. KLASYFIKACJE - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, - klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

Kobiety: 15-16 lat - juniorka młodsza - symbol K0 - rok urodzenia 2004 - 2003, 17-18 lat - juniorka - symbol K1- rok urodzenia 2002 - 2001, 19-30 lat - elita 1 - symbol K2 - rok urodzenia 2000 - 1989, 31-40 lat - elita 2 - symbol K3 - rok urodzenia 1988 - 1979, 41-50 lat - masters 1- symbol K4 - rok urodzenia 1978 - 1969, od 51 lat - masters 2 - symbol K5 - rok urodzenia 1968 i starsze

Mężczyźni: 15-16 lat - junior młodszy - symbol M0 - rok urodzenia 2004 - 2003, 17-18 lat - junior - symbol M1 - rok urodzenia 2002 - 2001, 19-30 lat - elita 1 - symbol M2 - rok urodzenia 2000 - 1989, 31-40 lat - elita 2 - symbol M3 - rok urodzenia 1988 - 1979,
41-50 lat - masters 1 - symbol M4 - rok urodzenia 1978 - 1969, 51-60 lat - masters 2 - symbol M5 - rok urodzenia 1968 - 1959, od 61 lat - masters 3 - symbol M6 - rok urodzenia 1958 i starsi,

Dodatkowo: Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN Duathlon mały ( bieg 10 km + rower 20 km), Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN Duathlon duży ( bieg 21 km + rower 42 km),

IX. NAGRODY

1.W kategorii Open trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody pieniężne 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwycięzcy otrzymują puchary lub statuetki. 3.Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się około godziny 13:30 na terenie Festiwalu Kwisonaliów. 4. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

X. RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE RAJDU
1. impreza będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym 2. zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań 3. należy bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą stroną na drogach publicznych i gruntowych 4. organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie 5. wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasą rajdu. 6. na krótkich dystansach występują duże różnice poziomów. Zawodnicy będą mieli do pokonania strome podjazdy i zjazdy oraz nierówności i wyboje. 7. Uczestniku niewprawiony w jeździe terenowej - pokonaj trasę ostrożnie stosownie do swoich możliwości. Ponadto w wielu miejscach ruchem na drodze będą kierowały osoby ze służby porządkowej. 8. zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika, 9. zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy − zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym uczestnikom − zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych. 10. na trasie rajdu będą punkty kontrolne sprawdzające pokonywanie trasy przez zawodników. Ominięcie punktu kontrolnego będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika 11. każdy zawodnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym

XI . POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

1. Pomiar czasu z wykorzystaniem numerów startowych z chipem do zwrotu na mecie, 2. Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr telefonu komórkowego, po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem. W oficjalnych wynikach możliwe są korekty ze względu na klasyfikację według czasów netto. 3. Organizator zapewnia napoje ( woda mineralna) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po rajdzie , 4. Obowiązuje limit czasowy - 3 godziny, 5. Uczestnik, który nie dojedzie do mety do godziny 13:00, zobowiązany jest zejść z trasy i dotrzeć do mety, poruszając się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na rowerze, 7. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 8. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie 15 minut po zakończeniu rajdu ( tj. od godz. 13;00 do 13:15), będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego,
9. Wszelkie kwestie sporne dotyczące rajdu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne, 10. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają całą trasę zawodów . 11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rajdu z przyczyn niezależnych od niego, 12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian ( korekt ) regulaminu, w przypadku zmian regulaminu poprawki, teść zmian zostanie zamieszczona na fb, 13. Rajd odbywa się bez względu na pogodę, 14. Uczestnik staruje na własną odpowiedzialność, 15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje bądź wypadki na trasie, 16. Organizator zwraca wpisowe tylko gdy rajd zostanie odwołany, 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej, 18. Uczestnik biegu ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych podczas zgłoszenia do imprezy 19. Opakowania po suplementach diety prosimy nie wyrzucać na trasie tylko w miejscach do tego przeznaczonych 20. Uczestnik rajdu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 21. Zawodnicy podczas rajdu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz zachowania zgodnego z zasadami fair-play. 22. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

ORGANIZATOR
Regulamin zatwierdzony przez : DZKol Wrocław w dniu: 04.03.2019 r. / - / Sławomir Marczewski

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
"3 Rowerowy - CROSS - Gryfitów" MTB CROSS 21 km -- 2019-05-30 2019-05-30 10:00 43 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: