Zawody

Nazwa zawodów Czyste Miasto Gdańsk
Organizator ProTempo.pl
Miejsce Gdańsk Ujeścisko – Łostowice
Data zawodów 2015-09-19
Opis

 

Rada Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice

 

Regulamin Biegu - „Czyste Miasto Gdańsk”

1. CEL IMPREZY

a) Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej skierowana do całych rodzin.

b) Promocja Dzielnicy Miasta Gdańska.

c) Edukacja mieszkańców Gdańska w zakresie segregacji odpadów.

d) Propagowanie idei „Czystego Miasta Gdańsk” z naciskiem na społeczną dbałość o publiczne tereny rekreacyjne i sportowe.

e) Promocja partnerów Biegu.

2. ORGANIZATOR Biegu w ramach obchodów Święta Południa Gdańska

a) Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice ( Jednostka pomocnicza miasta Gdańska), Pomorski Klub Orientacji Harpagan.

3. TERMIN I MIEJSCE

a) Bieg odbędzie się w dniu 19.09.2015 roku na terenie osiedla Ujeścisko, a centrum imprezy - Zbiorniki retencyjne przy ul. Człuchowskiej
oraz teren Szkoły Podstawowej nr 12.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony
poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora www.radaujescisko.pl zwanej dalej stroną
internetową. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań
w stosunku do Uczestnika.

c) Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej.

d) Długość trasy:
• Bieg Skrzata (rocznik 2009 i młodsze) – 0,7 km
• Bieg Dzieci młodsze (roczniki 2006 - 2008) – 0,85 km
• Bieg Dzieci starsze (roczniki 2003 – 2005) – 0,85 km
• Bieg Gimnazjum (roczniki 2000 – 2002) – 1,7 km
• Bieg Główny – 7,5 km ( pomiar czasu)
W biegach dzieci i młodzieży osobno startują dziewczynki i chłopcy w biegu głównym kobiety i mężniejszy startują ze startu wspólnego.

e) Elektroniczny pomiar czasu w biegu głównym. W pozostałych biegach pomiar czasu wykonany będzie przy wykorzystaniu programu w
komputerze oraz stoperów.

4. LIMIT CZASU I KONTROLE

a) Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 15 min przy biegach dzieci i gimnazjum oraz 60 min w biegu na 7,5 km
b) Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu ww. czasu od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
c) Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną, stosowną do
obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
d) Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.

5. PUNKTY MEDYCZNE

a) Punkty medyczne będą znajdowały się na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.

6. UCZESTNICTWO

a) W Biegu Głównym na 7,5 km prawo startu mają osoby, które do dnia 19.09.2015 r. ukończą 16 lat pod warunkiem okazania zgody na
uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu
startowego.

b) W Biegach Młodzieżowych (Podstawówka i Gimnazjum) mogą uczestniczyć dzieci wyłącznie pod warunkiem okazania zgody na
uczestnictwo w Biurze Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika oraz legitymacji szkolnej. Zgodę jak i legitymację należy
okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

c) W Biegach Młodzieżowych (Gimnazja) mogą uczestniczyć osoby uczęszczające do Gimnazjum pod warunkiem okazania zgody na
uczestnictwo w Biegu podpisanej przez opiekuna prawnego uczestnika oraz legitymacji szkolnej. Zgodę jak i legitymację należy okazać w
Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego.

d) Warunkiem udziału w Biegu jest:
- Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do
ich przestrzegania.
- Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia,
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Biegu.
- Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet
dotyczących Biegu.
- Wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udzielam organizatorowi licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
- Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
- Zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilboardach.
- Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

e) Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego regulaminu.

f) Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 19.09.2015 r.

g) Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie 19.09.2015 r. na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem (legitymacji
szkolnej) lub pełnomocnictwa uczestnika wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika. Numery startowe po zakończeniu
zawodów zostają dla uczestników jako pamiątka udziału w biegu.

h) Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety Biegu.

i) Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy za co otrzymują numerek depozytowy. Zagubienie numerku depozytowego przez zawodnika
zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

7. ZGŁOSZENIA

a) Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.radaujescisko.pl

b) Organizator ustala limit zawodników biegu głównego na 300 a w biegach dzieci i młodzieży łącznie na 300.

c) Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową www.radaujescisko.pl do dnia 17.09.2015 r. do godziny 24.00. W dniu 19.09.2015 r.
zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO w Biurze Zawodów znajdującym się w miejscu imprezy tj. przy ul. Człuchowskiej.

d) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na stronie www.radaujescisko.pl lub w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

e) Nie ma opłaty za start w żadnym biegu.

f) Poprzez dokonanie rejestracji uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

8. KLASYFIKACJE

Podczas Biegu na 7,5 km oraz biegach dzieci i młodzieży km prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
Podstawą klasyfikacji będzie kolejność na mecie z podziałem na kobiety i mężczyzn.

b) W Biegu na 7,5 km będą prowadzone klasyfikację według kategorii:
- 16- 30 lat (kobiety – mężczyźni)
- 31 – 45 lat (kobiety – mężczyźni)
- 46 lat i więcej (kobiety – mężczyźni)


9. NAGRODY

a) Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet oraz mężczyzn w biegach na 7,5 km otrzymają medale oraz Puchary.
b) Na dystansach młodzieżowych zwycięzca w kategorii kobiet i mężczyzn otrzyma statuetkę i medal, a pozostałe miejsca na podium
medale.
c) Na zakończenie imprezy zostaną rozlosowane nagrody i upominki wśród wszystkich uczestników biegu.

10. FINANSOWANIE

a) Koszty opłaty za dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Biegu.

b) Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie
indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga
osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

c) Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z
trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach,
deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora.
Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking podczas biegu głównego oraz młodzieżowych.

d) Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
e) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu na e-mail: Lachowski.piotr@o2.pl Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny –
decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.

f) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą
dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

g) Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z
przebieralni

Organizator

 

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Bieg Główny - 7,5 km 300 2015-09-18 2015-09-18 15:00 Zapisy zakończone
Bieg Dla Dzieci 300 2015-09-18 2015-09-18 12:30 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: