Zawody

Nazwa zawodów IV Jaśliski Półmaraton
Organizator Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach
Miejsce Jaśliska
Data zawodów 2019-07-20
Opis

REGULAMIN IV JAŚLISKIEGO PÓŁMARATONU
1.CEL IMPREZY Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu i zdrowego trybu życia.


2.ORGANIZATOR
ORGANIZATOR GŁÓWNY
Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach
WSPÓŁORGANIZATOR
Gmina Jaśliska
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach
Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej

3.TERMIN I MIEJSCE BIEGU
Bieg odbędzie się w dniu 20.07.2019 roku na trasie Jaśliska-Czeremcha-Jaśliska z metą i startem na rynku w Jaśliskach
Zawodnicy na start muszą zgłosić się o godzinie 7:00
Długość trasy: 23,5 km
Trasa będzie posiadała oznaczony start, metę i co piąty kilometr

4.PUNKTY NAWADNIANIA I PUNKTY KONTROLNE
Punkty nawadniania będą znajdowały się co około 5 km.
Stoły na punktach nawadniania rozstawione będą w kolejności: pierwszy-
woda, drugi-napój izotoniczny
Trasa IV Jaśliskiego Półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 13:00
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 13:00 zobowiązani są do przerwania i zostaną przewiezieni na linię mety

5.ZASADY UCZESTNICTWA
Wszyscy zawodnicy startujący w IV Jaśliskim Półmaratonie, muszą zostać zweryfikowani w dniu 20.07.2019 r.
Odbieranie pakietów startowych dla osób, które znajdują się na liście startowej odbywać się będzie w dniu zawodów w biurze zawodów.
W przypadku, kiedy zawodnik jest niepełnoletni zgodę na udział w IV Jaśliskim Półmaratonie wyraża rodzic bądź opiekun prawny podpisując zgodę na start osoby małoletniej i biorąc za niego pełną odpowiedzialność.

6.BADANIA LEKARSKIE
Podczas weryfikacji zawodnik potwierdza iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział w IV Jaśliskim Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość uszkodzeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a także
szkód i strat o charakterze majątkowym.

7.ZASADY ZGŁASZANIA
Zgłoszeń dokonać można droga elektroniczną pod adresem: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/793
do dnia 16.07.2019 r.
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.

8.OPŁATA STARTOWA
Opłata startowa wynosi 50 zł i można jej dokonać od 24 czerwca 2019 r. do dnia 16 lipca 2019 r.
Płatności można dokonywać wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy eCard zintegrowanej z system zapisów
Osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione z opłaty startowej.

9.NAGRODY
Każdy uczestnik otrzyma koszulkę techniczną, pamiątkowy medal oraz dyplom.
Nagrodzonych zostanie pierwszych trzech zawodników, którzy najszybciej pokonają dystans IV Jaśliskiego
Półmaratonu.
Nagrodę specjalną otrzyma również najstarszy zawodnik biorący udział w IV Jaśliskim Półmaratonie.
Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.

10. DEPOZYTY
Szatnie będą znajdowały się nieopodal startu/mety IV Jaśliskiego Półmaratonu.
Zawodnicy oddaja rzeczy do depozytu na czas biegu, zapakowane w worki z numerami startowymi odpowiadającymi
numerom startowym (czynne do godziny 14:00).

11.ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU
Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez Organizatora.
Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poleceń służb porządkowych,
Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez
lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych,
a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe
działania.
Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w IV Półmaratonie
Jaśliskim
Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na
piersiach.
Półmaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną, która stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu. Podczas zgłoszenia się w dniu zawodów Uczestnicy zobowiązani będą do poświadczenia
własnym podpisem zapoznania się z treścią Klauzul Informacyjnej oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez
Organizatora w celach promocyjnych.
Regulamin może ulec zmianie, o których to zmianach każdy Uczestnik zostanie poinformowany.

13.PROGRAM IMPREZY
20.07. 2019 r. (sobota)
7:00 Zgłoszenie się zawodników na start
8: 00 Półmaraton na trasie Jaśliska – Czeremcha – Jaśliska
11:30 – 12:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa z siedzibą
w Jaśliskach 30, 38-485 Jaśliska;
2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa jest Pan Piotr Pawelec(kontakt:
pawelec@pgksa.pl);
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przeprowadzenia III Jaśliskiego Półmaratonu
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w III Jaśliskim Półmaratonie,
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w zawodach
7)Z uprawnień Pan/Pani może skorzystać kontaktując się̨
pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych;
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Dnia 03 czerwca 2019 roku, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
IV Półmaraton Jaśliski 23,5 km -- 2019-07-18 2019-07-18 08:00 19 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: