Zawody

Nazwa zawodów XXXI Bieg Uliczny 10-ka Po Ziemi Biłgorajskiej
Organizator OSiR Biłgoraj
Miejsce Biłgoraj
Data zawodów 2019-10-06
Opis

XXXI Bieg Uliczny

10-ka Po Ziemi Biłgorajskiej

 

R E G U L A M I N

 

CEL IMPREZY

Upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jako najbardziej dostępnej formy ruchu
i rekreacji.

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności.

Promocja miasta i gminy Biłgoraj oraz firm działających na jej terenie.

ORGANIZATORZY:

Wójt Gminy Biłgoraj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju.

LKS „Znicz” w Biłgoraju.

Inicjatywa Biłgoraj Biega.

TERMIN i MIEJSCE

06 października 2019 r. (niedziela).

Trasa Biegu Ulicznego: Nadrzecze(start) – Majdan Gromadzki – Gromada – Biłgoraj (ul.: Moniuszki – Radzięcka – Zalew „Bojary” – Moniuszki – Obwodnica Północna – Bagienna - stadion OSiR (meta).

Biegi młodzieżowe przeprowadzone będą na terenach przy Stadionie OSiR (trasy: trawiaste boiska piłkarskie, droga asfaltowa i bieżnia lekkoatletyczna).         

Biuro Zawodów umiejscowione będzie w hali Sportowej OSiR w Biłgoraju, ul. Targowa 15).
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.

PROGRAM IMPREZY

9:30 – 11:45 – przyjmowanie zgłoszeń do biegów w Biurze Zawodów i odbiór pakietów startowych

 

Biegi dla dzieci i młodzieży

 1.  
  Szkoły podstawowe

1100              - 400 m. dziewczęta i chłopcy       r. 2010-2011

1105              - 600 m. dziewczęta                           r. 2008-2009

1115              - 600 m. chłopcy                                 r. 2008-2009

1120              - 800 m. dziewczęta                           r. 2006-2007

1130              - 800 m. chłopcy                                 r. 2006-2007

1140              - 800 m. dziewczęta                           r. 2004-2005

1150              - 1000 m. chłopcy                               r. 2004-2005

1200              - 300 m. Bieg Pierwszaka (dziewczęta i chłopcy r. 2012)

1210              - 150 m. Bieg Przedszkolaka  (dziewczęta i chłopcy r. 2013 i mł.)

 

10 km. - Bieg Główny: 

1230 – Start
1400 – Dekoracje

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Biegu Głównym mogą uczestniczyć osoby które:

- posiadają aktualne badania lekarskie (lub złożą podpis pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność),
- ukończyły 16 lat do 6.10.2019 r.

Osoby niepełnoletnie muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalającą na start w imprezie (druk dostępny na stronie www. 10biłgorajska.lbl.pl).

Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej lub w biurze zawodów (w dniu startu- bez zagwarantowania pakietu startowego- w godz. 9:30 – 11:30  (w Biurze  Zawodów.  
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zgłoszenia elektroniczne do dnia 25.09.2019 r. godz. 20:00 na stronie: https://www.e-gepard.eu/pl/showcontest/821, www.10bilgorajska.lbl.pl. Opłata startowa (płatność on-line) wynosi 30 zł. W przypadku nie osiągnięcia limitu zgłoszeń i wpłat do powyższego terminu, możliwość zgłoszenia i opłaty startowej on-line przedłuży się do 01.10.2019 r.

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50 zł.  Z opłaty zwolnieni są uczniowie (do wglądu aktualna legitymacja szkolna) i osoby powyżej 70 roku życia.

Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi (możliwa będzie „podmiana” na inną wskazaną osobę).

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Biegu w liczbie 200 zawodników na liście startowej (decyduje kolejność zapisywania w formularzu rejestracyjnym). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu uczestników jak również do jego zwiększenia.

ORGANIZACJA BIEGU GŁÓWNEGO

W biegu głównym obowiązywać będą klasyfikacje:

 • generalna kobiet (nagrody: WÓJT GMINY BIŁGORAJ)
 • generalna mężczyzn (nagrody: BURMISTRZ MIASTA BIŁGORAJ)

oraz klasyfikacje wiekowe:

 • K 16–29 lat  
 • K 30–39 lat  
 • K 40–49 lat
 • K 50–59 lat
 • K 60+   
 • M  16–19 lat
 • M  20–29 lat
 • M  30–39 lat
 • M  40–49 lat
 • M  50–59 lat
 • M  60–69 lat
 • M  70+ 

 

Organizator przewiduje możliwość łączenia kategorii, w których sklasyfikowane zostaną mniej niż
3 osoby (z kategorią niższą wiekowo).
W biegu głównym każdy ma obowiązek wystartować z numerem startowym  przydzielonym przez organizatora.

Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 80 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego (szczególnie: wszystkich obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb porządkowych zabezpieczających bieg, zawodnicy obowiązani są przemieszczać się prawą stroną jezdni).

Organizator zapewnia szatnie, depozyt  i prysznice (w obiektach Hali Sportowej OSiR). Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.  

Zabezpieczenie medyczne – zespół wyjazdowy poruszający się za stawką biegaczy.

Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Zaleca się pozostawienie samochodów na parkingu przy ul. Targowej – organizator zapewnia dowóz autokarem na miejsce startu.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

 

Nagrody i upominki:

- w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn puchary i nagrody finansowe lub rzeczowe za zajęcie miejsc I – III,

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn – puchary dla zwycięzców i nagrody finansowe za zajęcie miejsc I – III,

- przewidziane są również nagrody specjalne dla: reprezentantów Miasta i Gminy Biłgoraj, „seniorów” biegu (i inne w zależności od pozyskania sponsorów). Wśród wszystkich uczestników losowane będą dodatkowo  nagrody rzeczowe (ilość zależna od pozyskania sponsorów).

Nagrody w klasyfikacji generalnej i kategorii wiekowej nie będą dublowane.
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
Wszyscy uczestnicy Biegu Głównego, którzy dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłaty startowej otrzymają pakiet startowy (m.in. numer startowy, bon na posiłek,  pamiątkowy medal). W dniu zawodów ilość pakietów startowych ograniczona.

BIEGI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE:

Zwycięzcy otrzymają puchary, za miejsca I-III – medale i nagrody rzeczowe.

Szkoły, które zwyciężą w punktacji drużynowej (podstawowe, gimnazja) otrzymają dyplomy i Puchary (punktacja wg. klucza: I m-sce - 35 pkt., II-32, III-29, IV-27, następne w kolejności
o 1 pkt. mniej).

Puchar i nagrodę Wójta Gminy otrzyma również najlepsza szkoła z terenu Gminy Biłgoraj.

Uczestnicy Biegów Młodzieżowych muszą posiadać na starcie Kartę Startową  (imię
i nazwisko, rocznik, szkoła/klub).

Klasyfikowane będą tylko szkoły oficjalnie (z pieczątką szkoły) zgłoszone do zawodów.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu Sitarskiego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Biłgoraju.
2. Dane osobowe uczestników Biegu przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia kolejności na mecie i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród
i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane dofirmy Husky Time.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,  ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział
w Biegu Sitarskim. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Biegu, obejmuje także publikację imienia
i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

Aktualne informacje na stronach:

- www.10bilgorajska.lbl.pl

- www.osir.lbl.pl

- www.facebook.com/groups/bilgorajbiega/

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
10-ka Po Ziemi Biłgorajskiej -- 2019-10-01 2019-10-01 12:30 115 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: