Zawody

Nazwa zawodów Gorący Potok Challenge
Organizator
Miejsce Szaflary
Data zawodów 2020-03-07
Opis

 
I. CEL
1. Promocja regionu Podhala, Gminy Szaflary, wypoczynku w termach Gorący Potok.
2. Popularyzacja nietypowego biegania jako formy aktywności fizycznej.


II. ORGANIZATOR: GORĄCY POTOK, OSIEDLE NOWE 45, 34-424 SZAFLARY


III. PARTNERZY I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
1. Gmina Szaflary
2. JANEX
3. ......


IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Zawody odbędą się w dniu 7 marca 2010 roku na terenie Gminy Szaflary ( wzdłuż linii brzegowej
Białego Dunajca ), oraz na terenie term Gorący Potok.
2. Oficjalne rozpoczęcie zawodów „Gorący Potok Challenge” odbędzie się o godz. 10:30
na terenie obiektu term Gorący Potok.
Pierwszy start o godzinie 11.00.
Zakończenie zawodów (ceremonia dekoracji) przewidziane jest na godz. 16:00.
3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szaflarach, w obiekcie "Gorący Potok", OSIEDLE NOWE 45,
34-424 SZAFLARY
4. Biuro zawodów czynne będzie: Sobota 07.03.2010 r.: od 9.00 do 17:00
5. Adres email : challenge@goracypotok.pl


V. TRASA I HARMONOGRAM
1. Zawodnicy będą puszczani na linii startowej falami po 30 osób.
2. Kolejność startu zależna jest od kolejności zakupu uczestnictwa w biegu, W wypadku braku pełnej
grupy 30 osób możliwe jest dołaczenie z oczekujących zawodników, by mogła wystartować 30
osobowa grupa. Starty przewidziane są co 15 minut.
W przypadku bardzo dużej ilości uczestników zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości, odstępu
startu zawodników.
3. Jednocześnie mogą startować kobiety i mężczyźni.
4. Trasa biegu przebiegać będzie przez obiekt Gorący Potok, oraz wzdłuż 6 metrowej linii brzegowej
potoku Biały Dunajec. Na trasie zawodnicy będą mieli do pokonania przeszkody o różnym stopniu
trudności.
5. Trasa między przeszkodami oznaczona będzie taśmą sygnalizacyjną, a pozostała część trasy będzie
biegła do 6m od linii brzegowej potoku.
6. System kontroli i pomiaru czasu będzie przeprowadzony na podstawie chipa przytwierdzonego
przez zawodnika do lewej lub prawej nogi nie wyżej niż na wysokości kostki.
7. Zawodnicy zobowiązani są do zwrotu chipa po ukończeniu biegu, niedopełnienie tego obowiązku
jednoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.
8. Na trasie znajdować się będą przeszkody zabezpieczone przez sędziów zawodów oraz
wolontariuszy.
9. Sposób pokonywania przeszkód oraz poprawność jej wykonania będzie oceniał sędzia lub
wolontariusz.
10. W przypadku nie pokonania przeszkody zawodnik zobowiązany jest do wykonania 40 burpees.
Prawidłowość nadzoruje sędzia/ wolontariusz/ rejestrator video.
11. Na trasie zawodów nie przewidziano punktu regeneracyjnego, należy samodzielnie wyposażyć się
we wszelkie niezbędne rzeczy, żywność oraz napoje i zabrać je ze sobą .
12. Zakaz przyjmowania na trasie jakichkolwiek rzeczy podanych przez osoby trzecie podczas trwania
zawodów. Złamanie zakazu jednoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika.


VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu "Gorący Potok Challenge" nie ma kategorii wiekowych, oraz podziału na falę kobiet czy
mężczyzn. Mogą w nim uczestniczyć osoby od 18-go roku życia bez przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w biegu.
2. Uczestnik musi pokonać cała trasę, bez ominięcia przeszkód.3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, a za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto.
W przypadku rezygnacji z biegu możliwe jest przekazanie uczestnictwa osobie trzeciej. Osoba, która
chce przepisać swój pakiet musi przesłać podpisane przez siebie oświadczenie drogą elektroniczną
email: challenge@goracypotok.pl z informacją na kogo ma przejść dany numer startowy.
Przepisanie pakietu będzie możliwe nie później niż 2 dni przed zawodami.
4. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:
➢ Weryfikacja w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem rywalizacji.
➢ Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport), podczas weryfikacji w
Biurze Zawodów.
➢ Własnoręczny podpis zawodnika na liście osób, które wyrażają zgodę na udział w zawodach na
własną odpowiedzialność.
➢ Ukończony 18 rok życia do dnia 7 marca 2020 roku.
➢ Uiszczenie opłaty za udział w zawodach, w wysokości uzależnionej od terminu zakupu startu.
➢ Każdy uczestnik powinien posiadać numer startowy napisany na twarzy od czasu zarejestrowania
w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w
zawodach.
4. O dopuszczeniu do startu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie, oraz po oznaczonej trasie nie będą
sklasyfikowani.
6. Dopuszcza się stosowanie rękawic ochronnych, nakolanników pianek termicznych.
7. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
8. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
środków podnoszących wydolność fizyczną oraz alkoholu w jakiejkolwiek postaci.
Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas
zawodów. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega
sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w ich trakcie.
Osoby wobec których prośby o zaprzestanie działań uznanych za niewłaściwe będą nie skuteczne,
zostaną wyproszone przez organizatora z terenu zawodów.
9. Zawodnicy z "Podhalańskie Dziki - Gorący Potok Team" nie uczestniczą w organizacji biegu, nie
posiadają wiedzy odnośnie biegu/przeszkód jaką dysponuje organizator. Są pełnoprawnymi
uczestnikami na ogólnych zasadach i regulaminach.


VII. ZGŁOSZENIA
1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w zawodach „Gorący Potok Challenge” powinny
zgłosić swój udział do 4 marca 2020 roku poprzez stronę: https://www.e-gepard.eu/pl/show/876
Możliwy jest zakup pakietu startowego w dniu zawodów, czyli 7 marca 2020 r. w kasach obiektu
Gorący Potok.
2. Każdy z uczestników powinien dokonać, w terminie wskazanym w otrzymanym mailu
potwierdzającym rejestrację, opłaty za start w biegu.
4. Wysokość opłaty za pakiet startowy uzależniona jest od daty zgłoszenia oraz wykonania płatności:
- Do 31 grudnia - 160 zł
- Do 4 lutego - 175 zł
- W dniu zawodów w kasach Gorący Potok - 200 zł
5. Pakiet startowy obejmuje:
➢ Całodzienny pobyt na termach Gorący Potok
➢ możliwość uczestnictwa After Party na terenie Gorący Potok
➢ catering regeneracyjny po ukończeniu biegu
➢ Chip do pomiaru czasu (zwrotny)
➢ Pamiątkowy medal
➢ Pamiątkową koszulkę
➢ Opiekę medyczną podczas trwania zawodów
➢ Napój
➢ Darmowe zdjęcia z biegu (nie gwarantujemy że na nich będziesz)
6. Organizator nie zwraca opłaty za pakiet startowy osobom, które nie stawią się w wyznaczonym
miejscu w określonym czasie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku zapełnienia
się limitu.
8. Informacje dotyczące Gorący Potok Challenge można uzyskać na stronie internetowej
www.goracypotok.pl/challenge
na facebook https://www.facebook.com/termygoracypotok/
oraz pod adresem mailowym: challenge@goracypotok.pl


VIII. KLASYFIKACJA
1. Zostaną wyłonione 3 najlepsze kobiety i 3 najlepszych mężczyzn biegu.
2. Nagrodą gwarantowaną jest za pierwsze miejsce 1000 zł, za drugie 600zł, za trzecie 300zł.
3. Nagrodzone zostaną też miejsca od 4 do 10 pakietami od sponsorów.
4. Nagrody sponsorskie otrzymają również osoby które znajdą się na 20 miejscu, 30, 40 i 50 miejscu.
3. Do ostatecznej klasyfikacji będzie brany pod uwagę czas pokonania trasy oraz zaliczenie wszystkich
przeszkód i punktów kontrolnych.
Aby zaliczyć punkt kontrolny należy głośno podać numer zawodnika sędziemu technicznemu
znajdującemu się na punkcie. Nie pojawienie się zawodnika na punkcie równoznaczne jest z
dyskwalifikacją.
Zadania specjalne są to próby o charakterze fizycznym, wytrzymałościowym, zręcznościowym i
psychologicznym.
6. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas ceremonii zakończenia zawodów, ok.
godz. 16:00.
7. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia koniecznych dokumentów uprawniających go do
odbioru nagród.
8. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. W przypadku nie możliwości odbioru będą zdeponowane w
biurze zawodów.


IX. UWAGI
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy. Z ostateczną
wersją regulaminu będzie można się zapoznać przed startem na stronie www zawodów.
2. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów.
3. Organizator zapewnia uczestnikom miejsce do przebrania i zdeponowania rzeczy.
4. Organizator zapewnia bezpłatny parking w okolicy imprezy.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie trwania imprezy, oraz za rzeczy
pozostawione na terenie imprezy.
6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Zawodów
7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od
niego niezależnych.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentacji filmowej, fotograficznej na potrzeby,
promocyjne Gminy Szaflary, oraz obiektu Gorący Potok.9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu.
Mogą one być wykorzystane przez Organizatora w celach związanych z prowadzoną działalnością.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Zawodnicy nie przestrzegający Regulaminu zawodów mogą zostać wykluczeni przez
Organizatorów.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach kwota dokonanej opłaty nie zostanie zwrócona.
3. Organizator nie odpowiada za wypadki zaistniałe i wynikające z winy uczestników zawodów oraz za
rzeczy zgubione, pozostawione lub skradzione w czasie zawodów.
4. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i akceptując regulamin
oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach.
5. Udział w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych używek jest zabroniony i w szczególnych
przypadkach może spowodować dyskwalifikację zawodnika.
6. Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego
zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby
będzie zdyskwalifikowany.
7. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu lub zachowania nie fair zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany.
8. Uczestnik zawodów ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wprowadzenia danych
podczas zgłoszenia do imprezy.
9. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązują się do wykonywania poleceń osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
10. Zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach,
wózkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora.
Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami bez zezwolenia Organizatora. Zabrania się startu z
kijkami (trekkingowymi, narciarskimi, nordic walking itp.).
11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów do 20 minut po ogłoszeniu wyników. Protesty
rozstrzyga Organizator. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kaucji w wysokości 150 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzje
Organizatora są nieodwołalne.
12. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkiem będą stany klęski
żywiołowej – kwota opłaty w takich przypadkach nie będzie zwracana.
13. Organizator ma prawo ograniczyć lub zwiększyć limit uczestników.14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się
poinformować na swojej stronie internetowej w odpowiedniej aktualności na stronie:
www.goracypotok.pl.
15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi. Sprawy sporne i
nie ujęte w wyżej wymienionych punktach Regulaminu rozstrzyga Organizator.
16. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem
zawodów.
17. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w
tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci komputera,
wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gorący Potok, udostępniania sponsorom oraz
partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania
w wydawnictwach Gorącego Potoku, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w
prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
18. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13
RODO, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


Załącznik nr 1 - KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO - Gorący Potok Challenge – 7.03.2020 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -
RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Tatra-Termal Sp. z o.o.
z siedzibą w Szaflarach, przy ul. Os. Nowe 45, 34-424 Szaflary, adres e-mail:
challenge@goracypotok.pl zwanym dalej ADO
2. Odbiorcą danych osobowych będą: zarząd Tatra-Termal Sp. z o.o., personel obsługujący imprezę
Gorący Potok Challenge.
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji imprezy Gorący Potok Challenge
na podstawie:
dla danych zwykłych oraz wyroków z art. 6 ust 1 pkt a) – f), lub dla danych szczególnych kategorii z
art. 9 ust. 2 pkta–j), przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest obowiązek
wynikający z przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru
nagrody, promocji imprezy przez organizatorów, współorganizatorów i sponsorów.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
6. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zakwalifikowania
uczestnika do udziału w imprezie Gorący Potok Challenge.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
Bieg główny -- 2020-03-05 2020-03-05 11:00 60
Liczba rekordów na stronie: