Zawody

Nazwa zawodów Lubański Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą"
Organizator CHOSOS-SPORT OLSZYNA
Miejsce Lubań
Data zawodów 2020-01-12
Opis

 

Regulamin – Lubański Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”

 

 

I.           ORGANIZATOR

 

 

 1.          OrganizatoremLubańskiegoBieguWOŚP„Policzsięzcukrzycą”(zwanymdalej„BiegiemWOŚP”lub „biegiem”) jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 4135 z siedzibą w Lubaniu, ul. Tadeusza Kościuszki 4(kodpocztowy:59-800Lubań) zarejestrowany przez Stowarzyszenie Wyloguj Się z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 4/8 w Lubaniu (kod pocztowy: 59-800 Lubań), NIP 613-157-72-98

 

 1.          Partnerem organizacyjnym Lubańskiego Biegu WOŚP jest Stowarzyszenie „Zabiegani z Leśnej”  z siedzibą przy ul. Baworowo 76/2 w Leśnej (kod pocztowy: 59-820 Leśna), NIP 613-157-39-46 oraz SL GKS Olsza Olszyna z siedzibą przy ul. Kolejowej 12 w Olszynie (kod pocztowy: 59-830 Olszyna), NIP 613-153-17-06 oraz Stowarzyszenie TRI TEAM Lubań z siedzibą w Kościelnikach Średnich 14/2 (kod pocztowy: 59-820 Leśna), NIP 613-158-18-97  

 

 

II.       CEL

 

 

 1.          Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą” oraz Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych zCukrzycą.
 2.          Popularyzacja wiedzy na tematcukrzycy.
 3.          Propagowanie zdrowego i aktywnego stylużycia.
 4.          Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży w ramach Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych zCukrzycą.

 

 

III.      TERMIN IMIEJSCE

 

 

 1.          Bieg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. (niedziela) ulicamimiasta Lubań.
 2.          Oficjalne otwarcie Lubańskiego Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 11.45, a zakończenie biegu odbędzie  się o godz. 13.00.
 3.          Start i meta biegu będą zlokalizowane na Lubańskim Rynku.
 4.          Szczegółowatrasabieguznajdujesięnastronieinternetowejhttp://arcg.is/2gf51RT.
 5.          Długość trasy: ok. 4,5km.
 6.          Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Lubańskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry ŚwiątecznejPomocy.
 7.          Organizatorzastrzegasobieprawodozmianymiejscastartu,metyorazgodzinyLubańskiego BieguWOŚP.

 

 

IV.       ZASADYUCZESTNICTWA

 

 

 1.          W Lubańskim Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie odwieku.
 2.          Każdy uczestnik Lubańskiego Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurzezawodów.
 3.          Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegubędzie:

-  własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegualbo

-   dostarczeniezaświadczenialekarskiegoobrakuprzeciwwskazańdouczestnictwawbiegu.

 

 Jednozewskazanychwzdaniupoprzedzającymzaświadczeńpowinnozostaćzłożoneprzyokazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. W przypadku osób niepełnoletnich, zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim, powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Wzory zaświadczeń będą do odebrania w Biurze zawodów.

 1.           Wszyscy uczestnicy Lubańskiego Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramieniaOrganizatora.
 2.          Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne iniezmienne.
 3.          Podczas Lubańskiego Biegu WOŚP mile widziane aby uczestnik był przebrany (np. w strój Mikołaja)

 

 

V.         ZGŁOSZENIA IOPŁATY

 

 

 1.          Zgłoszenia do Lubańskiego Biegu WOŚP będą przyjmowane przez Partnera organizacyjnego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowejwww.e-gepard.eu
 2.          Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 08 stycznia 2020 r. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura zawodów w niedzielę 12 stycznia 2020r.
 3.          Za poprawne i kompletne zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności:

- prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.e-gepard.eu

- uregulowanie opłaty zasilającej w całości cel biegu od razu przy rejestracji, za pośrednictwem systemu transakcyjnego;

- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu lub analogicznegozaświadczenialekarskiegowBiurzezawodów,zgodniezprocedurąopisaną w pktIV.3.

 1.          LimituczestnikówwLubańskiego BieguWOŚPwynosi150osób.Organizatorzastrzegasobieprawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do przekazania pakietów startowych tylko osobom zarejestrowanym online.
 2.          Osoby rejestrujące się w dniu Biegu w otwartym Biurze zawodów otrzymają pamiątkę niespodziankę z uczestnictwa w Biegu.
 3.          Opłata wynosi minimum 40 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży.
 4.          Organizator oraz partner organizacyjny Biegu nie wystawia fakturyVAT.
 5.          Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika.
 6.          Opłatarazuiszczonaniepodlegazwrotowi.Niemamożliwościprzeniesieniarazwniesionejopłaty

na innego uczestnika.

 1.      Każdy zarejestrowany uczestnik biegu darmowootrzymuje:

a) numer startowy wraz z czteremaagrafkami;

b) medal namecie;

c) upominki od sponsorów i partnerówBiegu;

11. Przedmiotyokreślonewpkt.V.10.a.iV.10.b.składająsięnapakietstartowy,któregoposiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.

 

VI.       BIUROZAWODÓW

 

 

 1.          Odbiór pakietówstartowych:

 

Biuro zawodów w Galerii Łużyckiej „TRET” przy ul. Rynek-Sukiennice:

12 stycznia 2020 (niedziela) w godzinach 09:00-11:00

 1.          Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać aktualny dokument ze zdjęciemcelem

weryfikacji danych osobowych.

 

 

VII.  OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH

 

 

 1.          Dane osobowe uczestników Lubańskiego Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia BieguWOŚP.
 2.          Administratorem danych osobowych jest Partner organizacyjny.
 3.          Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu EuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznych wzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz przygotowania list startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w BiurzeZawodów.
 4.          Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Lubańskim Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w którejzamieszkuje.
 5.          Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ichpoprawiania.
 6.          Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu WOŚP. Przez przekazaniedoorganizatoraprawidłowowypełnionegoipodpisanegoformularzazgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących Biegu WOŚP, a także na wewnętrznepotrzebyadministracyjneianalityczne.Uczestnikowiprzysługujeprawodowycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Partnera produkcyjnego.
 7.          WszystkieinformacjedotycząceuczestnikówuzyskaneprzezPartneraprodukcyjnegoizawartew formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny. Partner produkcyjny nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobomtrzecim.
 8.          Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzebykomercyjne.
 9.          Organizatorzastrzegasobieprawodonieodpłatnegowykorzystywanianacałymświeciewszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,jakrównieżnapotrzebypromocyjno-reklamowezwiązanezdziałalnościąprowadzoną przezOrganizatora.

 

 

 

 

 

VIII.  POSTANOWIENIAKOŃCOWE

 

 

 1.          Wszystkich uczestników Lubańskiego Biegu WOŚP obowiązuje niniejszyregulamin.
 2.          NamiejsceBieguzabraniasięwnoszeniaśrodkówodurzających,nielegalnychsubstancji,środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jegotrakcie.
 3.          Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatkipiersiowej.
 4.          Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i meciebiegu.
 5.          Organizator zapewnia przebieralnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu / metybiegu.
 6.          Depozyt będzie pilnowany, jednak uprasza się o niepozostawianie dokumentów oraz rzeczy wartościowych, takich jak: telefon, portfel, klucze itp. gdyż za ich pozostawienie organizator nie ponosiodpowiedzialności.
 7.          Rzeczy pozostawione w depozycie wydawane będą na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę, a wydanie zdeponowanych rzeczy odbywać się będzie za pomocą ich szczegółowego opisu przy okazaniu dokumentutożsamości.
 8.          Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zgubione w trakcieimprezy.
 9.          Organizatorzastrzegasobieprawoodwołaniaimprezybezpodawaniaprzyczyn.Biegodbędziesię bez względu na warunkiatmosferyczne.
 10.      W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygaOrganizator.

Proszę o wprowadzenie następującego konta do przelewu środków za wpisowe.
Stowarzyszenie Wyloguj Się
Nr konta: 06 1750 0012 0000 0000 3490 1856

* MINIMALNA CENA WPISOWEGO TO 40ZŁ ALE MIŁE WIDZIANE WIĘKSZE KOWTY.