Zawody

Nazwa zawodów Bieg Tropem Wilczym Dębno 2020
Organizator Biegi Dębno
Miejsce Dębno
Data zawodów 2020-03-01
Opis

BIEG TROPEM WILCZYM

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul.Parkowa 20, 74-400 Dębno, Stowarzyszenie Maraton Dębno,ul.Parkowa 20 74-400 Dębno

2. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa. II.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP - Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2020 roku na terenie miasta Dębno.

2. Dystans rodzinny wynosi 1963m . Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”.

3. Start będzie miał miejsce : teren przy Dębnowskim Ośrodku Kultury – od strony jeziora przy moście.

4. Start biegu nastąpi o godz. 12:00.

5. Trasa szczegółowa zostanie przedstawiona najpóźniej 14 dni przed imprezą.

6.Opłata startowa wynosi 10 zł.

 

REGULAMIN BIEGU TROPEM WILCZYM.

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz siódmy zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul.Parkowa 20, 74-400 Dębno, Stowarzyszenie Maraton Dębno,ul.Parkowa 20 74-400 Dębno

2. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa. II.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP - Żołnierzom Wyklętym.

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2020 roku na terenie miasta Dębno.

2. Dystans rodzinny wynosi 1963m . Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”. Dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 6km

3. Start będzie miał miejsce : teren przy Dębnowskim Ośrodku Kultury – od strony jeziora przy moście.

4. Start biegu nastąpi o godz. 12:00.

5. Trasa szczegółowa zostanie przedstawiona najpóźniej 14 dni przed imprezą.

6. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie zgłoszenia uczestnika na stronie :

www.e-gepard.eu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona i wynosi 170 osób.

4. Rejestracja zawodników przyjmowana będzie do dnia 28 lutego 2020 r. lub do wyczerpania limitu. 5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały zgłoszenia..

6. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w biurze zawodów w godzinach od 9:30 do 11:30.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m – bieg rodzinny, prawo uczestnictwa w biegach dzieci tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując oświadczenie Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

4. Należy bezwzględnie stosować się do zasad ruchu drogowego, wskazówek służb porządkowych oraz zachować elementarną ostrożność.

5. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.

VII. PAKIETY STARTOWE, OPŁATY

 1. W biegu na 1963m opłata startowa wynosi 10 zł. 2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu oświadczenia/klauzuli w biurze zawodów.

2. W skład pakietu startowego biegu 1963m wchodzi: torba, koszulka, materiały promocyjne, numer startowy i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Podstawa ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 1963m –osoby przekraczające linię mety są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). 2. Klasyfikacja w biegu na 1963m – 3 pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn

IX. REKLAMACJE

1. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul.Parkowa 20, 74-400 Dębno

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

4. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione lub zgubione podczas imprezy biegowej.

6. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tropemwilczym.pl .

7. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym/oświadczeniu 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA BIEGU TROPEM WILCZYM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwanego dalej RODO):

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dębno, z siedzibą w Dębnie (dalej: my). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, e-mail biuro@maratondebno.pl.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 74-400 Dębno, ul. Parkowa 20, tel. 0957602436, email biuro@maratondebno.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy związanej z uczestnictwem w Biegu Tropem Wilczym, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust 1 pkt b)* oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na:

 • przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych o stanie zdrowia 
 • przesyłanie przez Organizatora informacji i ankiet dot. Biegu Tropem Wilczym na adres email oraz sms uczestnika art. 6 ust 1 pkt a)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Będziemy przechowywać ww. dane przez 5 lat, tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • Podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Biegu Tropem Wilczym i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia
 • Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
 • Podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie w jakim zostanie wydane im polecenie.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

*RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Tropem Wilczym Dębno 2020 170 2020-02-28 2020-02-28 12:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: