Zawody

Nazwa zawodów Maraton MTB Kargula i Pawlaka
Organizator Profi-Sport Bartosz Moskwa
Miejsce Lubomierz
Data zawodów 2020-08-22
Opis

Maraton MTB Kargula i Pawlaka w Lubomierzu 22.08.2020


1. CEL ZAWODÓW:

 

- Popularyzacja kolarstwa górskiego

- Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze

- Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą

- Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu

- Promowanie gminy i miasta Lubomierz oraz sąsiednich miejscowości

 

2. ORGANIZATOR:

Profi-Sport Bartosz Moskwa

Tel.: 667-455-128

Pławna Dolna 49

59-623 Lubomierz

NIP: 616-154-2502

 

3. HARMONOGRAM IMPREZY

 

22.08 – Sobota:

Maraton MTB Kargula i Pawlaka

Start dystansu FUN – Szkoła Podstawowa Pławna Dolna: 11:00

Start dystansu PRO– Szkoła Podstawowa Pławna Dolna: 11:15

 

 

Dekoracja dystansu FUN: 14:30 (scena główna)

Dekoracja dystansu PRO: 15:30 (scena główna)

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

UczestnikiemMaratonu MTB Kargula i Pawlaka może być osoba, która spełni następujące warunki:

 

- Zgłosi swoją chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza na stronie

 

www.e-gepard.eu

 

- Dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem pkt. 6

- Każdy uczestnik zgłoszony do Maratonu MTB Kargula i Pawlaka otrzyma chip, który jest zobowiązany zwrócić w stanie nienaruszonym po zawodach do biura zawodów.

- Stawi się na starcie w dniu rozgrywania maratonu na technicznie sprawnym rowerze (zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie). Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w sztywnym kasku rowerowym.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy wynikające z zaniechania jazdy w kasku. Każdy uczestnik w tym zakresie ponosi odpowiedzialność na własne ryzyko.

- Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w maratonie mają osoby:

 

- które ukończyły 18 lat,

- poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na oświadczeniu, (oświadczenie dostępne na stronie www.e-gepard.eu).

- Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

- Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

- Udział zawodnika w maratonie jest równoznaczny z koniecznością uiszczenia opłaty zgodnie z pkt.6 Regulaminu, również w sytuacji, gdy zawodnik zgłosi się na start bez uprzedniego zarejestrowania się.

5. POMIAR CZASU:

 

Podczas Maratonu MTB Kargula i Pawlaka będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Warunkiem zarejestrowania czasu zawodnika jest posiadanie numeru startowego z chipem.

 

6. OPŁATY STARTOWE:

 

Osoby indywidualne dokonują zapisów na Maraton Kargula i Pawlaka poprzez system zapisów na stronie:

 

www.e-gepard.eu

 

Faktura VAT może zostać wystawiona w dzień zawodów i wysłana na adres mailowy uczestnika.

 

Opłat należy dokonywać na numer konta:

 

Zgłoszenie i wpłata do 16 Sierpnia: 60zł.

Zgłoszenie i wpłata od 17-21 Sierpnia: 80zł. 

 

UWAGA: Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią Covid-19 liczba uczestników jest ograniczona do100 osób.

 

7. DYSTANSE:

 

Dystans FUN: 25 km / 545 metrów przewyższenia

Dystans PRO: 50km / 1090 metrów przewyższenia

Wyboru dystansu uczestnicy dokonują przed startem!

 

8. MARATON

 

Maraton zostanie przeprowadzony po wytyczonych i oznakowanych trasach wokół miejscowości Lubomierza oraz miejscowościach ościennych.

 

Trasa będzie oznakowana (strzałki, taśmy), zabezpieczona przez osoby porządkowe (OSP Lubomierz, Straż Miejska Lubomierz), ratowników medycznych i karetkę ratunkową. Na trasie będą zlokalizowane sędziowskie punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

 

 

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

 

Uczestnicy cyklu MTB Maratonu Kargula i Pawlaka w ramach opłaty startowej otrzymują:

 

- numer startowy oraz chip do identyfikacji i pomiaru czasu (numer oraz chip podlega zwrotowi po zakończeniu zawodów.

- bufety na trasie w zależności od dystansu (FUN – 2), (PRO – 4)

- na bufetach dostępne będą: woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, ciasta, itp.)

- posiłek regeneracyjny po maratonie – Pasta Party oraz dostęp do bufetu taki jak na trasie maratonu

- zabezpieczenie medyczne i ratownicze

- ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania maratonu

10. RUCH DROGOWY:

 

- Maraton będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
- W miejscach szczególnie niebezpiecznych OSP oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu drogowego

- Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów RUCHU DROGOWEGO.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje
i wypadki na trasie.

- Uczestnicy o wyborze dystansu decydują przed startem maratonu. Obowiązuje limit czasowy ukończenia zawodów – 4 godziny od godziny startu. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym, będą usuwani z trasy zawodów.

 Podczas wyścigu obowiązuje NUMER RATUNKOWY, który zamieszczony jest na numerze startowym, dzwoniąc pod NUMER RATUNKOWY zobowiązani jesteśmy podać kilometr zdarzenia, numer uczestnika oraz powiedzieć co się stało.

 

11. KARY:

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Kara czasowa (dodawana do uzyskanego wyniku).

3. Dyskwalifikacja.

 

W/w. kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską.

 

 

12. PROTESTY:

 

Protesty odnośnie przebiegu maratonu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania maratonu w Biurze Zawodów.

Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 

 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

 

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu (Strefa zrzutu będzie oznakowana tablicami informacyjnymi 100m przed oraz 100m za bufetem). Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

 

 

 

 

 

14. INFORMACJE KOŃCOWE:
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie
- Uczestnicy imprezy są zobowiązani do kulturalnego zachowania się
i sportowej rywalizacji w duchu "fair play".

- Uczestnik zobowiązuje się do :

- przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie

będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy

- jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie

- kulturalnego zachowywania się

- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy na rowerze górskim bez wspomagania elektrycznego, zawodnicy na rowerach elektrycznych nie będą klasyfikowani

 

- Uczestnik zgłasza swój udział w w/w. zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej (patrz. pkt.4)

- Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

- zapoznał się i akceptuje regulamin III Maratonu MTB Kargula i Pawlaka

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Profi-Sport zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO

- wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów Maratonu MTB Kargula i Pawlaka,

- jest zdolny do udziału w Maratonie MTB Kargula i Pawlaka, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go
z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność.

- podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

- Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy (oznakowane tablicami informacyjnymi). Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu MTB Kargula i Pawlaka, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

- Maraton MTB Kargula i Pawlaka odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku organizator zobowiązany jest do zwrócenia wyłącznie kosztów wpisowego, najpóźniej do 14 dni od planowanej imprezy. Organizator w żadnej formie nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem zawodników.

- Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu.

- Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Maratonu MTB Kargula i Pawlaka oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).