Zawody

Nazwa zawodów SUPERMARATON DOLINĄ BOBRU 2020
Organizator Profi-Sport Bartosz Moskwa
Miejsce Lubomierz
Data zawodów 2020-08-23
Opis

SUPERMARATON (RAJD) DOLINĄ BOBRU 2020

 

CEL MARATONÓW

 

1.                Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.

2.                Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.

3.                Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.

4.                Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.                Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.e-gepard.eu

 

2.               Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.

 

Organizator:

 

Profi-Sport Bartosz Moskwa

Pławna dolna 49, 59-623 Lubomierz

NIP: 616-154-2502


Tytuł: SZOSA - Imię i nazwisko osoby za którą jest wpłata wpisowego

 

3.                Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat.

4.                Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłączniena na najkrótszym dystansie FUN

5.                Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem.

6.                Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego)

7.                Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu
w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest
z dyskwalifikacją uczestnika.

 

 

ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU

 

1.               Każdy uczestnik zgłoszony do Rajdu otrzyma przed startem dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy lub na sztycy pod siodełkiem, a drugi na tylnej części koszulki. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.

2.                Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania Rajdu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest
z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.

3.                Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy „fair play“ oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

4.                Rajd przeprowadzony będzie z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i rowerów innych.

 

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

 

-        Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.

-        Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.

-        Obsługa sędziowska na trasie Rajdu

-        Elektroniczny pomiar czasu.

-        Ubezpieczenie od NNW podczas trwania Rajdu

-        Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej kategorii wiekowej

 

KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

 

do 17 lat – Tylko pod opieką opiekuna na trasie Rajdu
od 18 do 29 lat – M2
od 30 do 39 lat – M3
od 40 do 49 lat – M4
od 50 do 59 lat – M5
od 60 do 69 lat – M6
od 70 do 99 lat – M7

 

do 17 lat – K1 – Tylko pod opieką opiekuna na trasie Rajdu
od 18 do 29 lat – K2
od 30 do 39 lat – K3
od 40 do 49 lat – K4
od 50 do 59 lat – K5
od 60 do 69 lat – K6
od 70 do 99 lat – K7

 

Rodzaje rowerów:
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu „lemond“.

 

 

GRUPY STARTOWE

 

1.               Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
w grupach o liczebności do 10 osób.

2.                Tworzenie grup startowych odbywać się będzie przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.

3.                Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na Rajd.

4.               O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

 

 

ZGŁOSZENIA I WPISOWE

 

1.                Koszt uczestnictwa w Rajdzie wynosi 80PLN. Płatności należy dokonać na konto organiztora najpóźniej do dnia 21 Sierpnia 2020.

2.               Po 21 Sierpnia nie ma możliwości zapisania się i wzięcia udziału w Rajdzie. Nie ma również możliwości zapisania się w dzień startu.

 

 

 

RUCH DROGOWY

 

1.               Rajd będzie odbywać się przy całkowicie otwartym ruchu drogowym.

2.               Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Praw o Ruchu Drogowym.

3.                Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

 

KARY

 

1.               Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar dla uczestników nie przestrzegających zasad regulaminu:
- Kara czasowa.

- Dyskwalifikacja.

 

 

PROTESTY

 

1.                Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.

2.                Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.

3.                Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.                Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.

2.                Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

3.                Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

4.                Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5.                W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.

6.                Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,

7.                Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu Rajdu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

8.                Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem żółto czarnych tabliczek na słupkach, drzewach lub znakach drogowych oraz pomarańczowymi strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.

9.                Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

10.            Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do zapoznania się z trasą Rajdu przed startem.

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
SUPERMARATON DOLINĄ BOBRU 2020 -- 2020-08-21 2020-08-21 10:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: