Zawody

Nazwa zawodów WIŚNIOWA RUN
Organizator
Miejsce WIŚNIOWA pow. myslenicki
Data zawodów 2020-09-20
Opis

REGULAMIN BIEGU  „WIŚNIOWA RUN”

organizowanego w ramach  FESTIWALU SPORTOWEGO IM. KAZIMIERZA BUBULI 2020

 1. CELIMPREZY

- propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu irekreacji ruchowej zarówno wśród młodzieży jak idorosłych,

- integrowanie lokalnejspołeczności.

 1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej, LKS Markam Wiśniowa - Osieczany

 1. PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Wiśniowa – Bogumił Pawlak

 1. PARTNERZY

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  Urząd GminyWiśniowa

 1. TERMIN IMIEJSCE

20 wrzesień 2020 r. niedziela – Wiśniowa

Start: Hala Sportowa w Wiśniowej

Meta: Hala Sportowa w Wiśniowej

Planowany start: 14:00

Planowane zakończenie biegu: 16:00

 1. TRASA IDYSTANS

W każdej kategorii wiekowej osobna klasyfikacja będzie dla Pań, a osobna dla Panów.

Długość trasy wynosi około 5km.

Trasa będzie poprowadzona wzdłuż dróg gminnych, które na czas biegu zostaną częściowo wyłączone z ruchu samochodowego.

Trasa biegu oznaczona będzie taśmami oraz pachołkami, na trasie biegu znajdować będą się służby porządkowe oraz ratownicy.

 1. KATEGORIE

Bieg główny 5 km;

- OPEN kobiet (miejsca I-III)

- OPEN mężczyzn (miejsca I-III)

- Kategorie wiekowe (osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn):

K1/M1 - 14 – 19 lat (2006-2001)

K2/M2 – 20 – 29 lat(2000-1991)

K3/M3 – 30 – 39 lat(1990-1981)

K4/M4 – 40 – 49 lat(1980-1971)

K5/M5 – 50 – 59 lat (1970-1961)

K6/M6 – 60 lat ˂ (1960˂…)

 1. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie od godz. 11:30 do 13:30 i znajdować się będzie w budynku Hali Sportowej w Wiśniowej, 32-412 Wiśniowa 701.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby pełnoletnie

oraz osoby w wieku 14-17 lat. Uczestnik niepełnoletni może wystartować w biegu tylko z czytelną zgodę rodziców (do pobrania ze strony www.wisniowa-sport.pl lub dostępnej w biurze zawodów)

Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub

złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu, oświadczenie to jest częścią formularza zgłoszeniowego /Dz. Ustaw nr 101, poz. 1095/.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są elektronicznie poprzez stronę: www.pifsport.pl lub wyjątkowo w dniu zawodów w biurze zawodów. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza.

W pakiecie startowym uczestnik otrzymuje: numerek startowy, pamiątkowy medal, gadżety sponsorów, bon na posiłek, worek na depozyt.

LIMIT UCZESTNIKÓW WYNOSI 250 OSÓB.

W ZWIĄZKU Z ZALECENIAMI GIS, ODNOŚNIE OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 OSTETECZNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW DOPUSCZONYCH DO BIEGU MOŻE ULEC ZMIANIE!

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami) – w szczególności § 7 ust. 11 pkt. 2 lit. b (liczebność uczestników do 250 osób jednocześnie, bez udziału publiczności)  i § 7 ust. 15 (dodatkowe obowiązki)).

 1. NAGRODY

Każdy uczestnik, który w regulaminowym czasie pokona dystans 5km, otrzyma pamiątkowy medal.Nagrody pieniężne dla kategorii OPEN w wysokości:

- I miejsce – 300 zł,

- II miejsce – 250 zł

-III miejsce – 200 zł

zostaną wręczone pierwszym trzem osobom, które przybiegną na metę (osobno dla kobiet i mężczyzn).

Osoby, które zajmą miejsca I, II i III w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1 -3 w kategorii OPEN nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych.

Wszyscy uczestnicy, na końcu zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych.

 1. IMPREZY TOWARZYSZĄCE IPARKINGI

Organizator zapewnia uczestnikom biegu rozgrzewkę przed biegiem. Samochody prosimy parkować za budynkiem Szkoły Podstawowej w Wiśniowej. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na poboczach dróg publicznych, chodnikach.

Imprezy towarzyszące - biegi dla dzieci:

D1– do 2015 – dystans -200m

D2– 2014-2013 – dystans -200 m

D3 – 2012-2011- dystans - 400 m

D4 - ( 2010-2009) – dystans -400 m

D5 - (2008-2007) – dystans -600 m

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Impreza odbędzie się bez względu na warunkiatmosferyczne;

Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Koordynator biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których jest zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy;

Uczestnicy ubezpieczają się we własnymzakresie;

Organizator biegu zapewnia dwa punkty odżywcze na trasiebiegu (Murzynówka i Leśniczówka).

Odebranie numeru startowego przez uczestnika biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów, ale zapewni możliwość pozostawienia rzeczy w oznaczonych torbach foliowych w strzeżonym miejscu(namiocie)

Organizator nie zapewnia szatni ipryszniców;

Uczestnicy proszeni są o niezaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko; Uczestnicy zobowiązują się o bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych na trasie biegu oraz informacji umieszczonych na tabliczkach wzdłuż trasybiegu;

Uczestnicy zobowiązani są do zgłaszania wszelkich informacji o zaobserwowanych niebezpieczeństwach;

Służbę porządkową podczas trwania imprezy pełnią Ochotnicze Straże Pożarne oraz wolontariusze wyznaczeni przez organizatora, służba porządkowa wyposażona jest w kamizelki odblaskowe,gwizdki;

Wjazd na teren imprezy mają tylko samochody posiadające stosowne zezwolenie organizatora;

Uczestnicy biegu na zobowiązani są do biegu prawą stroną jezdni chyba że natężenie biegaczy jest duże w takim przypadku możliwe jest korzystanie ze strony lewejjezdni.

Osoby rezygnujące z biegu w czasie jego trwania są zobowiązane poinformować o tym fakcie służby porządkowe i organizatorów.

Limit czasowy biegu na 5km wynosi 60 minut po tym czasie należy bezwzględnie stosować się do ogólnodostępnych zasad ruchudrogowego.

Uczestnik, który zrezygnuje z biegu w trakcie jego trwania może skorzystać z busa zamykającego bieg z napisem KONIECBIEGU.

Uczestnik, który wraca na start/metę o własnych siłach jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w stosunku dopieszego.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy doorganizatora;

Koordynator biegu: Damian Pazdur- tel. 691-801-151

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: halawisniowa@op.pl

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
WIŚNIOWA RUN bieg na 5km -- 2020-09-18 2020-09-18 14:00 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: