Nazwa konkurencji V Jaśliski Półmaraton
Liczba osób zapisanych 32
Liczba osób opłaconych 0
Nazwa zawodów V Jaśliski Półmaraton
Organizator Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach
Dopuszczalny wiek uczestników 0 - 99
Data zawodów 2021-07-24
Zapis do 2021-07-22
Płatność do 2021-07-22
Godzina konkurencji 08:00
Status udostępnione do rejestracji
Opis

REGULAMIN
V JAŚLISKIEGO PÓŁMARATONU

 

1.CEL IMPREZY
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu i zdrowego trybu życia.

2.ORGANIZATOR

ORGANIZATOR GŁÓWNY

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach

WSPÓŁORGANIZATOR

Gmina Jaśliska

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej

3.TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Bieg odbędzie się w dniu 24.07.2021 roku na trasie Jaśliska-Czeremcha-Jaśliska
z metą i startem na rynku w Jaśliskach

Zawodnicy na start muszą zgłosić się o godzinie 7:00

Długość trasy: 21,097km

Trasa będzie posiadała oznaczony start, metę i co piąty kilometr

4.PUNKTY NAWADNIANIA I PUNKTY KONTROLNE

Punkty nawadniania będą znajdowały się co około 5 km.

Stoły na punktach nawadniania rozstawione będą w kolejności:

pierwszy-woda,

drugi-napój izotoniczny

Trasa V Jaśliskiego Półmaratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 13:00

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu  do godziny 13:00 zobowiązani są do przerwania
i zostaną przewiezieni na linię mety

5.ZASADY UCZESTNICTWA

Wszyscy zawodnicy startujący w V Jaśliskim Półmaratonie, muszą zostać zweryfikowani
w dniu 24.07.2021 r.

Odbieranie pakietów startowych dla osób, które znajdują się na liście startowej odbywać się będzie w dniu zawodów w biurze zawodów.

W przypadku, kiedy zawodnik jest niepełnoletni zgodę na udział w V Jaśliskim Półmaratonie wyraża rodzic bądź opiekun prawny podpisując zgodę na start osoby małoletniej i biorąc za niego pełną odpowiedzialność. 

 

 

6.BADANIA LEKARSKIE

Podczas weryfikacji zawodnik potwierdza iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w V Jaśliskim Półmaratonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość uszkodzeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

7.ZASADY  ZGŁASZANIA

Zgłoszeń dokonać można droga elektroniczną za pomocą platformy e-gepard.eu do dnia 20.07.2021 r.

 
Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie Organizatora.  

8.OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa wynosi 50 zł i można jej dokonać od 9 czerwca 2021 r. do dnia 20 lipca 2021 r.

-płatności można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na następujące dane:

GMINNY OŚRODEK KULTURY I CZYTELNICTWA W JAŚLISKACH
Jaśliska 30, 38-485 Jaśliska
Bank Spółdzielczy Rymanów
83 8636 0005 2001 0019 3164 0001 
Tytułem: Wpłata za udział w półmaratonie

-osoby powyżej 65 roku życia są zwolnione z opłaty startowej

9.NAGRODY

Każdy uczestnik otrzyma komin (bandanę), pamiątkowy medal .

Nagrodzonych zostanie pierwszych trzech zawodników, którzy najszybciej pokonają dystans V Jaśliskiego Półmaratonu.

Nagrodę specjalną otrzyma również najstarszy zawodnik biorący udział w V Jaśliskim Półmaratonie.

Po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje.

10. DEPOZYTY

Szatnie będą znajdowały się nieopodal startu/mety V Jaśliskiego Półmaratonu.

Zawodnicy oddaja rzeczy do depozytu na czas biegu, zapakowane w worki z numerami startowymi odpowiadającymi numerom startowym (czynne do godziny 14:00).

11.ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU

Zawodnicy biegną wyłącznie trasą wyznaczoną przez Organizatora.

Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się  do poleceń służb porządkowych, Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za bieg.

 

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w V Półmaratonie Jaśliskim

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach.

Półmaraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

Każdy z Uczestników zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Podczas zgłoszenia się w dniu zawodów Uczestnicy zobowiązani będą do poświadczenia własnym podpisem zapoznania się z treścią Klauzul Informacyjnej oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych.

Regulamin może ulec zmianie, o których to zmianach każdy Uczestnik zostanie poinformowany.

13.PROGRAM IMPREZY

24.07. 2021 r. (sobota)

7:00  Zgłoszenie się zawodników na start
8: 00 Półmaraton na trasie Jaśliska – Czeremcha – Jaśliska
11:30 – 12:00  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa z siedzibą
w Jaśliskach 30, 38-485 Jaśliska;

2) Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa jest Pan Piotr Pawelec(kontakt: pawelec@pgksa.pl);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przeprowadzenia III Jaśliskiego Półmaratonu

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w III Jaśliskim Półmaratonie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w zawodach

7)Z uprawnień Pan/Pani może skorzystać kontaktując się̨ pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych;

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Dnia 09 czerwca 2021 roku, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Jaśliskach.