Zawody

Nazwa zawodów VII Bieg ZIEMI LIMANOWSKIEJ
Organizator PifSport
Miejsce Limanowa/Stara Wieś
Data zawodów 2018-05-01
Opis

       Wyciąg z REGULAMINU VII Biegu Ziemi Limanowskiej   im. Św. Jana Pawła II, Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża             

  Bieg odbędzie się 1 maja 2018 roku godz. 14.10
5. Trasa Biegu
• Młodzież, dorośli, niepełnosprawni, Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
• Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

7. Program szczegółowy
• 11.00 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność
• 12.00 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras
• 13.30 zamknięcie listy startowej
• 14.10 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
• 14.20 start wspólny grup biegowych - młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat, grupy biegowe dorośli- kobiety, start grupy biegowe- dorośli mężczyźni (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70)

8. Klasyfikacja Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:
Rok urodzenia
• M 1- do 2012
• M 2 - 2011÷2008
• M 3 - 2007÷2005
• M 16 - 2004÷2002
• M 20 - 2001÷1998
• M 30 - 1997÷1988
• M 40 - 1987÷1978
• M 50 – 1977 ÷ 1968
• M 60 -1967 ÷ 1958
• M 70 - 1957 i powyżej
Dziewczyny - Kobiety:
Rok urodzenia
• K 1- do 2012
• K 2 - 2011÷2008
• K 3 - 2007÷2005
• K 16 - 2004÷2002
• K 20 - 2001÷1998
• K 30 - 1997÷1988
• K 40 - 1987÷1978
• K 50 – 1977 ÷ 1968
• K 60 -1967 ÷ 1958
• K 70 - 1957 i powyżej
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

9. Nagrody
• Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie pamiątkowy medal oraz nr startowy
• w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe
• prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) nagrody, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca
Dotychczasowe rekordy: - kobiety: Albrycht Katarzyna z czasem 13:21:28 min, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej - mężczyźni: Jamiński Adam z czasem 12: 01: 31, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej
• wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

10. Uczestnictwo


• do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
• szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
• każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
• każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
• pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”
11. Sprawy finansowe
• Dobrowolna wpłata na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia.
Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001
11. Zgłoszenia
• elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl
• do dnia 28 kwietnia 2018 r.
• w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów
12. Postanowienia końcowe
• bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
• każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
• za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
• rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
• godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

                             

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
4km - VII Bieg ZIEMI LIMANOWSKIEJ -- 2018-04-28 2018-04-28 14:20 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: