Zawody

Nazwa zawodów SworneRACE 10 km Bieg trailowy
Organizator SWORNE
Miejsce Swornegacie, 89-608 Swornegacie, Polska
Data zawodów 2019-07-14
Opis

SworneRACE - Bieg trailowy 10 km (Regulamin zawodów)

I. ORGANIZATOR

Art Factory Events, ul. Polna 12, 89-608 Swornegacie, tel.: 784 664 554, e-mail: biuro@swornerace.pl

Firma XC SKI POLAND przedstawiciel FISCHER NORDIC (oraz skipol.pl i biegi narciarskie.com.pl)

Stowarzyszenie MOVERE

 

 

II. CELE

1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej.

2 Promowanie aktywności fizycznej w regionie Borów Tucholskich.

3. Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.

4. Rywalizacja w ramach fair play.

5. Sport jako propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Bieg odbędzie się 14.07.2019 roku, strat o godzinie 10 na dystansie 10 km.

2. Start i meta zostaną usytuowane w miejscowości Chociński Młyn, znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo.

3. Trasę poprowadzono częściowo drogą asfaltową, na której na czas zawodów zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy, oraz w lesie na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

 

 

IV. TRASA

1. Trasa w całości należy do Nadleśnictwa Przymuszewo.

2. Opis trasy: trasę poprowadzono drogą asfaltową i po lesie.

3. Zgodnie z decyzją Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Przymuszewo, zostanie zamknięty zmechanizowany ruch kołowy.

 

 

V. PROGRAM SworneTRIAL

12.07.2019, PIĄTEK
16:00–21:00 Odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace (Swornegacie, ul. Międzymostowa 1)

13.07.2019, SOBOTA

14:00–20:00 Odbiór pakietów startowych w Restauracji Swornegace (Swornegacie, ul. Międzymostowa 1)

10:00–14:00 Maraton nartorolkowy SworneRACE – szczegółowe informacje na stronie www.swornerace.pl
17:00 Rozdanie nagród maratonu nartorolkowego SworneRACE w amfiteatrze nad Jeziorem Karsińskim (Swornegacie)
20:00–01:00 Zabawa pod gołym niebem organizowana przez Gminę Chojnice (amfiteatr Swornegacie – muzyka na żywo)

14.07.2019, NIEDZIELA

8:30–9:30 Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów (na miejscu zawodów – Chociński Młyn 5 km obok Swornegaci)
10:00 Start masowy biegu na dystansie 10 km

12:00 Rozdanie nagród SworneTRIAL – polana Chociński Młyn

13:00 Start masowy biegu łączonego maratonu nartorolkowego SworneRACE

14:30 Rozdanie nagród SwoneRACE – polana Chociński Młyn

15:00 Zakończenie zawodów

 

VI. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

1. Zgłoszenia do udziału w biegu należy dokonać na stronie: https://www.e-gepard.eu/show-contest/765

2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej na podany numer konta Organizatora.

3. Zgłoszenie można wysyłać do zamknięcia zapisów, tj. do dnia 14.07.2019 r. do godziny 9, lub osiągnięcia przez Organizatora limitu zgłoszeń.

4. Limit zgłoszeń wynosi 200 osób.

5. Do udziału w biegu zostaną dopuszczeni uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej oraz podpisali własnoręcznie
(w wypadku osób niepełnoletnich przez opiekuna prawnego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu. Zawody biegowe mają charakter otwarty.

6. Dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

7. Dokonanie zgłoszenia do udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

8. Uczestnicy biegu zobowiązani są:

– od startu do mety biec wzdłuż wyznaczonej trasy i przejść przez wszystkie punkty kontrolne;

– przez cały czas obecności na trasie zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy;

– nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym zawodnikom;

– dokonać wszelkich starań, aby pozwolić się wyprzedzić szybszym zawodnikom bez konieczności zwalniania przez nich tempa biegu;

– przestrzegać zasad fair play.

 

 

VII. OPŁATA STARTOWA

1. Uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej w wysokości 30 zł płatne na konto:

 

04 1160 2202 0000 0002 0929 7341

Bank Millennium

Tytuł przelewu: „SworneTRIAL, imię i nazwisko”

 

 

VIII. BIURO ZAWODÓW I ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Pakiety można odebrać za okazaniem dokumentu tożsamości w:

– piątek, 12.07.2019, w godzinach 16:00–21:00 – Restauracji Swornegace przy ulicy Międzymostowej 1 w Swornegaciach;
– sobota, 13.07.2019, w godzinach 9:00–15:00 – w biurze zawodów na miejscu maratonu w miejscowości Chociński Młyn;

– niedziela, 14.07.2019, w godzinach 8:30-9:30 – w biurze zawodów na miejscu maratonu w miejscowości Chociński Młyn.

2. Zawartość pakietu – w ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma: opaskę z chipem, numer startowy, agrafki do przypięcia numeru startowego, worek do depozytu, bidon, materiały marketingowe. W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów decyzją Organizatora pakiety mogą zostać wzbogacone.

3. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 9:30 w dniu zawodów jest równoznaczne z rezygnacją z biegu.

 

 

IX. POMIAR CZASU

1. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu biegu zawodników.

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą udostępnia Organizator
w pakiecie startowym. Opaskę należy umieścić na nodze do wysokości kolana.

3. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety.

 

 

X. KATEGORIE I NAGRODY

1. W zawodach biegowych będzie prowadzona klasyfikacja generalna z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn.

3. Zdobywcy miejsc I–III poszczególnych kategorii otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie, otrzymają medale.

5. Wyniki nieoficjalne obowiązują do momentu dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii. W tym czasie przyjmowane są wszelkiego rodzaju protesty i uwagi. Po tym czasie wyniki uczestników dekorowanych zostają uznane za oficjalne.

 

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w biegu wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko
zagrożenia wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia udziału w biegu, uczestnik ocenił zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć.

2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

 

 


 

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Uczestnik zawodów, dokonując zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w biegu. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w biegu.

2. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora w celach marketingowych i promocji zarówno niniejszych zawodów biegowych, jak i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak również przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

 

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć widoczne numery startowe. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu
z nich.

4. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony
i inne urządzenia elektroniczne) oraz zaginione w trakcie trwania zawodów.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

9. Organizator zapewnia:

– zabezpieczoną i przygotowaną trasę biegu,

– depozyt,

– zabezpieczenie medyczne,

– pakiet startowy,

– prawo do korzystania z wody w wyznaczonych punktach na trasie,

– pamiątkowy medal dla każdego uczestnika, który ukończy bieg.

10. Organizator nie zapewnia dojazdu na bieg, noclegów, szatni oraz pryszniców.

11. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 roku.

12. Zawody SworneTRIAL są imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie indywidualne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

13. Uczestnik biegu, dokonując rejestracji, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu biegu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

14. Brak znajomości Regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu związanych z procesem organizacyjnym zawodów.

16. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Reg

 

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji Zapłaconych
SworneRACE - Bieg trailowy 10 km (Niedziela 14.07) -- 2019-07-11 2019-07-11 10:00 92 Zapisy zakończone
Liczba rekordów na stronie: