Zawody

Nazwa zawodów AKTYWNA MOGIELICA UPHILL II na Nartorolkach
Organizator PifSport
Miejsce ZALESIE, powiat limanowski
Data zawodów 2021-08-21
Opis

Zawody na Nartorolkach „AKTYWNA MOGIELICA Uphill II na NARTOROLKACH”
                                                 Zalesie, 21 Sierpnia 2021 rok.

 

Cel

 • Wyłonienie najlepszych biegaczy amatorów w biegu pod górę na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja regionu i Beskidu Wyspowego.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 21.08.2021 roku (sobota) o godzinie 10:00 w Zalesiu – Słopnicach( powiat limanowski) na trasie o dystansie 3,7 km

Dystans biegu kat OPEN 7,4 KM ( 3,7km techniką łyżwową + 3,7 km techniką klasyczną ) z przewyższeniem 480 m.

Miejsce startu: Słopnice Górne przy Remizie OSP

Meta: przy CORT w Zalesiu – Gmina Kamienica

Program

Sobota 21 sierpień 2021 roku

 • 8:30-10:00–wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów                  
                         ( CORT Zalesie) weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:30 – wyjazd autokarem na linię start do biegu na nartorolkach techniką dowolną                                                                                                      
 • 11.00 – start do biegu techniką łyżwową na dyst. 3,7km ( MASS start ). M i K
 • 11.05 - start do biegu na nartorolkach techniką łyżwową z kategorii DZ/CH 1,2
 • 12:10 – wyjazd autokarem na linię start do biegu na nartorolkach techniką łyżwową

                         z kategorii DZ/CH 3,4

 • 12.30 -   wyjazd autokarem na linię start do biegu na nartorolkach techniką Klasyczną

                               klasycznym CT na dyst. 3,7km ( Start ze stratą z biegu techn. łyżwową ). M i K                                                                                                        

 • 13.00 – start do biegu stylem klasycznym CT na dyst. 3,7km
                                 ( Start ze stratą z biegu t. łyżwową). M i K
 • ok. 13:10 - start do biegu na nartorolkach techniką łyżwową z kategorii DZ/CH 3 MASS start
 • ok. 13:20 - start do biegu na nartorolkach techniką łyżwową z kategorii DZ/CH 4 MASS start
 • ok. 13:40 - start do biegu na nartorolkach techniką łyżwową z kategorii DZ/CH 5 MASS start
 • ok 14:00 – start maluchów MASS start
 • 14:30 - rozpoczęcie dekoracji

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://pifsport.com.pl/od 18.06.2021r.
ZAPISY tylko drogą elektroniczną.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy - amatorzy ( nie zrzeszeniu jako zawodnicy w PZN, nieważna licencja zawodnika od 2 lat ), którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.
Dzieci i młodzież mogą startować z aktualnymi licencjami PZN od 4 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
Ustala się limit 250 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.
Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu w dniu zawodów od 8:30 do 10:00. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia ( jeżeli będą wolne miejsca), weryfikacji i odebrania numeru startowego.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Biegów Amatorskich PZN w Konkurencjach:

 • techniką łyżwową na nartorolkach z kołami gumowymi o śr. do 100mm
 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami gumowymi o śr. do 80 mm i z łożyskiem wyposażonym
                       w antyrewers.- i szerokości min. 38mm          

                                         KATEGIRIE WIEKOWE I DYSTANSE :


Klasyfikacja : OPEN KOBIET oraz MĘŻCZYZN  
                         - dystans 3,7km techniką łyżwową + 3,7 km techniką klasyczną


oraz wiekowe wg.* KATEGORII PP AMATORÓW:
K1/M1 – 18-29  (rocznik 1992-2003)
K2/M2- 30-39lat (1991-1982)
K3/M3- 40-49 (1981-1972)
K4/M4- 50-59 (1971-1962)
K5/M5- 60-69 (1961-1952)
K6/M6- 70-79 (1951 i starsi

KATEGORIE DZIECI I MŁODZIEŻY -startują tylko raz techniką łyżwową

1.DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2004/2005 – dystans 3,7 km t. łyżwową
2. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2006/2007 – dystans 3,7 km t. łyżwową
3. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2008/2009 – dystans 2 km t. łyżwową  
4. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2010/2011 – dystans 1 km t. łyżwową
5. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW ur. 2012/2013 – dystans 300m styl dowolny
6. DZIEWCZĄT/ CHŁOCÓW Maluchy ur.2014r i młodsi -dystans 100m styl dowolny

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje OPEN kobiet i mężczyzn dla łącznego wyniku z dwóch stylów ( o miejscu decyduje wynik końcowy uzyskany w biegu stylem klasycznym - suma czasów uzyskanych w 2 biegach): oraz analogicznie w kategoriach wiekowych zgodnie z regulaminem.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem AMP na Nartorolkach. Start do zawodów będzie masowy
w technice łyżwowej a ze stratą w technice klasycznej. Na wynik końcowy składają się czasy uzyskane w dwóch biegach tj. techniką łyżwową + techniką klasyczną. Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania opaski na nogę z chipem startowym, którą udostępnia Organizator w pakiecie startowym. Opaskę należy umieścić na nodze ponad kostką. Opaska z chipem jest zwrotna, należy ją oddać w wyznaczonym przez Organizatora miejscu po przekroczeniu linii mety.

Ustala się limit czasu 40 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Trasa na całej długości jest asfaltowa i oznakowana strzałkami namalowanymi na asfalcie lub tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi wskazującymi kierunek biegu. Trasa jest zamknięta czasowo dla ruchu pojazdów samochodowych, jednak mogą się po niej poruszać różnych służb.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

 • Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym
       z Regulaminem AMP PZN na Nartorolkach. Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym
       wyżej sprzęcie odpowiednim dla danej konkurencji, nie zostaną sklasyfikowani w zawodach.
       Nartorolki do stylu łyżwowego z kołami gumowymi o śr. do 100mm

Nartorolki do stylu klasycznego z kołami gumowymi o sr. do 80 mm i szerokości od 38 do 45mm w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe.

Start w stylu klasycznym obowiązkowo na rolkach do stylu klasycznego w których przynajmniej na jednym kole każdej nartorolki zamontowane jest łożysko jednokierunkowe.
W technice łyżwowej obowiązuje sprzęt do stylu dowolnego.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Opłata jest za dwa biegi techniką łyżwową i klasyczną. Pobierana tylko od osób pełnoletnich.

Termin zgłoszenia                                                  

Wysokość opłaty startowej

 

do 30.06.2021

60 zł

 

od 01.07.2021 do 17.08.2021

70 zł

 

w biurze zawodów w dniu 21.08.2021r.              

100 zł

 

Opłatę należy uiścić przelewem poprzez system e-card lub na konto organizatora podane w regulaminie zawodów. Gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. 

Rachunek bankowy Organizatora

Rachunek   BS o Limanowa nr konta: 83 88040000 0070 0020 3900 0001
Tytułem: NAZWA ZAWODÓW , <daty biegów>, <imię i nazwisko, rok urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji. Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów.

Nagrody :

W Zawodach Amatorów zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale (m-ca 1-3) i dyplomy (m-ca 1-6).

Zwycięzcy kategorii open z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów lub bony towarowe znacznej wartości.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn otrzymają puchary lub medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości sponsorów.

Losowanie nagród rzeczowych dla uczestników – Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych niezależnie od uzyskanego wyniku.

Liczba nagród w stosunku do liczby numerów startowych jest uzależniona od ilości środków uzyskanych od sponsorów (co najmniej 20 nagród rzeczowych)

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne oraz suche przekąski na mecie,
 • numer startowy ,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne ratownika karetka ,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • 2 krotne zwiezienie uczestników na start.

Organizator:

1.UKS WIERCHY ZALESIE

2. TRASY Aktywna Mogielica

3. Pif Sport/ BGSN LIMANOWA

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią
w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich
i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych
z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu
i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia
i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin w/w Zawodów, który jest integralną częścią tego Regulaminu.
Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
Organizator ma prawo usunąć z trasy zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.
Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 18 czerwca 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.pifsport.com.pl. i Facebook UKS,, Wierchy” Zalesie
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

                                                                                                                                                    Organizator