Zawody

Nazwa zawodów BOLKÓW RUN – BIEG Z ZAMKIEM W TLE - 7KM
Organizator Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków
Miejsce Bolków
Data zawodów 2022-05-14
Opis

REGULAMIN „BOLKÓW RUN – BIEG Z ZAMKIEM W TLE - 7KM,

Nieopodal Bolkowa, obok malowniczo położonego zamku Świny znajduje się sporej wielkości kompleks leśny, przez który przebiega duża ilość dróg i ścieżek. Ich przebieg, połączony z mocno pofałdowaną konfiguracją terenu stanowi dogodną bazę do uprawiania biegów terenowych oraz takich form aktywności fizycznej jak nordic walking czy kolarstwo górskie. Organizując „BOLKÓW RUN Bieg z Zamkiem w tle” pragniemy przybliżyć całej aktywnie spędzającej wolny czas społeczności walory naszego miasta i jego okolicy.

ORGANIZATOR Organizatorem zawodów jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków.

ADRES: 59-420 Bolków, ul. Szpitalna 16. 

TERMIN I MIEJSCE „BOLKÓW RUN Bieg z Zamkiem w tle” odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku. Start biegów na 7 km i na 13 km zostanie rozegrany o godzinie 11.00. Start i meta umiejscowione zostaną w bezpośredniej bliskości głównego wejścia do zamku Świny. W pobliżu usytuowane zostaną biuro zawodów, depozyt, toalety, miejsce rozgrzewkowe oraz miejsce dekoracji zwycięzców. Proponowany miejsce parkingowe dla samochodów osobowych znajduje się na parkingu „Na trasie wygasłych wulkanów”.

DYSTANSE –„ BOLKÓW RUN Bieg z Zamkiem w tle”

będzie składał się z biegów rozgrywanych na dystansach zbliżonych do 7 i 13 kilometrów.

HARMONOGRAM . 14 maja 2022

− godzina 8.30 – otwarcie biura zawodów znajdującego się przy starcie (Świny), pobieranie pakietów i numerów startowych do biegów na dystansach 7 i 13 kilometrów, zapisy do biegów tylko w miarę wolnych miejsc z puli 150.

− godzina 10.45 – koniec pracy biura zawodów – godzina 10.50 zajęcie miejsca przez zawodników startujących w biegu na 7 km i 13 km w polu startowym

− godzina 11.00 – start do biegu na 7 i 13 km

− godzina 13.00 – dekoracja zwycięzców kategorii open oraz kategorii wiekowych.

OPIS I PRZEBIEG TRAS.

− Wszystkie trasy biegów przebiegają po leśnych i polnych drogach i ścieżkach. Ich konfiguracja jest urozmaicona i obfituje w liczne podbiegi i zbiegi o różnej długości i różnym kącie nachylenia. Na trasach znajdują się liczne zakręty oraz zmieniające się miejscami kamieniste podłoże. Trasy posiadają pośredni charakter między terenowym crossem a biegiem górskim rozgrywanym w stylu anglosaskim. Na pewno zadowolą zarówno wymagających i doświadczonych „ścigaczy” jak i biegaczy wolących cieszyć się walorami krajobrazu. Są i dla tych którzy całość zamierzają pokonać biegiem i z naciskiem na wynik jak i dla amatorów marszobiegów. Wielkim walorem naszych tras jest widok na malowniczy zamek Świny oraz położony w niedalekiej bliskości zamek w Bolkowie. Licznych drogi i ścieżki leśne położone wokół zamku Świny są miejscem przygotowań do Mistrzostw Polski w Biegach Górskich.

− Trasa krótka na 7 km - przebiega od startu położonego bezpośrednio w okolicach zamku

Świny i składa się z ok 800 metrowego odcinka dobiegu do pętli o długości około 5,4 km oraz prowadzonego po tym samym co dobieg śladzie powrotu do mety. Meta znajduje się w miejscu startu. Na tej trasie punkt nawadniania przewidziano na mecie.

− Trasa biegu głównego na 13 km - przebiega tak jak trasa biegu na 7 kilometrów lecz dodatkowo biegacze mają do pokonania jeszcze jedną 5,4 kilometrową pętlę. Po zakończeniu pierwszej pętli na trasie znajdować się będzie punkt nawadniania.

− W przypadku niezawinionych z winy organizatora nieprzewidzianych utrudnień na trasie w postaci na przykład prac leśnych, przebieg trasy zostanie zmieniony jednak jej charakter i konfiguracja będzie zachowany.

− OZNAKOWANIE TRASY – trasy biegowe będą oznakowane taśmami zawieszonymi na zakrętach oraz miejsca szczególne będą oznakowane umieszczonymi na ziemi strzałkami kierunkowymi. Na trasie będą znajdywały się oznaczenia pokonanych kilometrów oraz punkty kontrolne.

− POMIAR CZASU – organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu. Wyniki zawodów będą dostępne wkrótce po zakończeniu biegu.

− LIMIT CZASU Uczestników biorących udział w biegu obowiązuje limit czasu , który wynosi na obu dystansach 2 godziny. Uczestnicy którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i opuszczenia trasy biegu. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie wskazanego limitu czasu dokonują tego na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. W takim przypadku uczestnicy są zobowiązani do poinformowanie o tym fakcie przedstawiciela organizatorów , który będzie wyraźnie oznakowany napisem „KONIEC BIEGU”

− KLASYFIKACJA - na mecie sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy pokonają wyznaczone trasy zawodów biegowych, zostaną odnotowani na punktach kontrolnych oraz w wyznaczonym limicie czasu. Klasyfikacja prowadzona będzie na 7 km i na 13 km w następujących kategoriach:

OPEN kobiet i mężczyzn

K 20 i M 20 – roczniki 2006 – 1993

K 30 i M 30 – roczniki 1992 – 1983

K 40 i M 40 – roczniki 1982 – 1973

K 50 i M 50 – roczniki 1972 – 1963

K60+ i M 60+ – roczniki 1962 i wcześniejsze.

− ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: Zgłoszenia przyjmowane będą od zawodników poprzez formularz zgłoszenia drogą elektroniczną lub w Biurze Zawodów osobiście. Link do elektronicznych zapisów aktywny do 12.05.2022 r.: www.gepard.eu

− Zawodnicy, którzy zgłoszą się przez Internet i dokonają wpłaty do dnia 08.05.2022 r., na n/w konto - opłata startowego wynosi 60 zł. Wpłata po tym terminie i w dniu startu wynosi 80 zł . Organizator ogranicza ogólną liczbę zawodników do 150 osób i zapewnia dla nich medale.

− Wpłata płatna na konto Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bolkowie: 73 8647 0007 0420 9087 2000 0001 ŚWIADCZENIA STARTOWE Każdy zawodnik biorący udział w biegu głównym na 13 km, biegu krótkim na dystansie 7 km otrzymuje, w ramach opłaty startowej:

1. Okolicznościowy, niepowtarzalny medal.

2. Pakiet startowy zawierający worek, baton energetyczny i numer startowy

3. Oznakowaną i zabezpieczoną trasę

4. Opiekę medyczną.

5. Punkty nawadniania na trasie i na mecie.

6. Posiłek na mecie

WYNIKI ZAWODÓW I NAGRODY Wyniki zawodów będą wywieszane na tablicy wyników bezpośrednio po sklasyfikowaniu wszystkich kończących biegi zawodników. Po zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne na stronie internetowej – www.maratonypolskie.pl oraz na ckb-bolkow.pl

− DLA UCZESTNIKÓW BIEGÓW NA DYSTANSACH 13 km i 7 km organizator przewiduje finansowe nagrody w kategoriach OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe w przewidywanych kategoriach wiekowych za miejsca 1-3. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacjach OPEN mężczyzn i kobiet nie są wyróżniani w kategoriach wiekowych – nagrody przechodzą na kolejnych zawodników w kategoriach wiekowych.

− WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

− 1. Przewidziana suma startujących zawodników w biegach na 13 km i 7 km, wynosi łącznie 150 osób. Zawody BOLKÓW RUN Bieg z Zamkiem w tle składają się z biegu głównego rozgrywanego na dystansie 13 km i biegu krótkiego rozgrywanego na dystansie 7 km.

− 2. W zawodach mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby, które co najmniej w dniu 13 maja 2022 ukończyły 18 rok życia. 

− 3. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą wziąć udział w zawodach za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów po podpisaniu przez nich odpowiedniej zgody.

− 4. Zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez każdego z zawodników wszyscy ze startujących zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu oraz zasad fair play

− 5. Zawodnicy startują indywidualnie.

− 6. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają pisemnie, że startują w biegu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz, że zgodnie z ich wiedzą nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu.

− 7. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swojego wizerunku przez organizatora zawodów w mediach i materiałach promocyjnych związanych z zawodami.

− 8. Udział zawodników będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jakichkolwiek środków zwiększających wydolność fizyczną jest niedozwolony.

− 9. Każdy z zawodników podpisuje własnoręcznie stosowną deklarację dotyczącą znajomości swojego stanu zdrowia oraz oświadczenie dotyczące Covid 19.

− 10. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia dodatkowo składają podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów zgodę na udział w zawodach.

− 11. Wszyscy zawodnicy muszą zostać przed startem zweryfikowani w biurze zawodów.

− 12. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać i w przypadku niejasności okazać do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.

− 13. Podczas weryfikacji zawodnicy składają podpisane a przygotowane przez organizatora oświadczenia, które będą dostępne w biurze zawodów oraz na stronie internetowej biegu

− 14. W biurze zawodów należy również odebrać pakiet startowy wraz z numerem startowym.

− 15. Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika, która wynosi 60 złotych przy dokonaniu wpłaty na konto, lub 80 złotych podczas dokonania jej w dniu zawodów. 

− 16. Zawodnicy stawiają się na co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem swojego biegu na linii startu wybranego dystansu.

− 17. Udział w biegach odbywa się z numerem startowym, przypiętym do koszulki w widocznym miejscu (z przodu).

− 18. Zawodnicy, którzy nie wnieśli opłaty startowej i nie posiadający numeru na starcie nie będą dopuszczani do biegu.

− 19. Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika na starcie oraz na punktach kontrolnych.

− 20. Każdy zawodnik przystępujący do udziału w zawodach powinien posiadać odpowiednie obuwie ( raczej do biegu w terenie niż na ulicy) oraz strój sportowy.

− 21. Zabroniony jest udział w biegu ze zwierzętami.

− 22. Ubezpieczenie NW leży wyłącznie w gestii zawodnika, organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.

− 23. Podczas trwania biegu prowadzony będzie depozyt.

− 24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione na trasie oraz pozostawione po za depozytem.

− 25. W przypadku wystąpienia, niedających się przewidzieć i niezawinionych przez organizatora nowych obostrzeń związanych z Covid 19 organizator może wyznaczyć nowy termin zawodów, zmienić sposób ich rozgrywania lub w przypadku całkowitej niemożliwości ich rozegrania, odwołać zawody.

− 26. W przypadku zmiany terminu zawodów i niemożliwości udziału w nich zawodnika organizator, na żądanie zawodnika, prześle opłacony pakiet startowy pocztą.

− 27. W przypadku całkowitego odwołania zawodów z przyczyn opisanych w punkcie 25 organizator prześle uczestnikom biegów pakiety startowe na podany adres.

− 28. W przypadku rezygnacji uczestnika zawodów z udziału w biegu oraz w przypadku odwołania zawodów z przyczyn wskazanych w punkcie 25, organizator nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków.

− 29. W przypadku odwołania biegu nagrody przewidziane dla zwycięzców kategorii open i kategorii wiekowych przejdą do puli nagród w biegach rozgrywanych w kolejnych edycjach.

− 30. Wiadomości dotyczące biegu będą w miarę możliwości aktualizowane na internetowej stronie organizatora www.ckb-bolkow.pl

− 31. Wszelkie sprawy sporne nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga przedstawiciel organizatora.

− 32. Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

− Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

− 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420) przy ulicy Szpitalnej 16. Z administratorem można skontaktować się mailowo: poczta@ckb-bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

− 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@bolkow.pl.

− 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.

− 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów związanych z organizowanym biegiem.

− 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

− 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

− 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

− 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.