Zawody

Nazwa zawodów 6. SZARŻA UŁAŃSKA
Organizator OSiR Stargard
Miejsce Teren poligonu wojskowego w Stargardzie
Data zawodów 2024-07-13
Opis

ORGANIZATORZY IMPREZY:

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

14. Batalion Ułanów Jazłowieckich

 

CELE IMPREZY:

 1. promocja miasta Stargard i jego walorów turystycznych
 2. promocja 14. Batalionu Ułanów Jazłowieckich
 3. popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej
 4. popularyzacja biegów przeszkodowych
 5. promocja zdrowego stylu życia

 

TERMIN I MIEJSCE:

13.07.2024 (sobota)

Teren poligonu wojskowego (wjazd od ronda Jeńców Stalagu II D,

u zbiegu ulic 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty i Al. Żołnierza).

 

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:

Teren poligonu wojskowego.

Możliwość odbioru pakietów startowych w dniu biegu (13.07.2024).

 

PROGRAM ZAWODÓW:

8.00-9.30        Odbiór pakietów startowych (dla dzieci)

8.00-10.30      Odbiór pakietów startowych (dla uczestników biegu głównego)

9.45-10.00      Rozgrzewka dla dzieci

10.00-10.15    Bieg dzieci (2017 i młodsi)

10.15-10.30    Bieg dzieci (2014-2016)

10.30-10.45    Bieg dzieci (2013 i starsi)

10.45-11.00    Rozgrzewka do biegu głównego

11.00-12.00    Bieg główny

12.30-13.00    Dekoracje

 

TRASA I DYSTANS:

 1. Dystans biegu głównego - 6 km.
 2. Biegi dzieci:
 • rocznik 2017 i młodsi – 400 m
 • rocznik 2014-2016 – 800 m
 • rocznik 2013 i starsi – 800 m
 1. Trasa biegu charakteryzuje się umiarkowanym stopniem trudności, każdy z uczestników musi pokonać rożne przeszkody. Organizator zastrzega sobie możliwość podania pełnej listy przeszkód i szczegółów trasy najpóźniej w dniu imprezy.
 2. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
 3. W przypadku doznania kontuzji uczestnik niezwłocznie powiadamia obsługę trasy, która przekazuje w tym zakresie informację do punktu pomocy medycznej.

 

ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane elektroniczne poprzez stronę www.e-gepard.eu do dnia 10.07.2024 r. lub do wyczerpania liczby miejsc (250).
 2. Zgłoszenie jest ważne w momencie rejestracji on-line i opłacenia wpisowego.
 3. Zgłoszenie i rejestracja udziału w zawodach są równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 4. W przypadku dostępności pakietów, zgłoszenia będą również przyjmowane w dniu imprezy, w biurze zawodów.
 5. Każdy zawodnik podpisuję listę startową, która zawiera w swej treści oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność oraz podpis rodzica (lub opiekuna prawnego).

 

OPŁATY:

1.         Wpisowe:

 • w terminie do 10.07.2024

bieg OPEN – 50 zł

bieg dzieci – 30 zł

 • w terminie po 10.07.2024 oraz w dniu zawodów (13.07.2024)

bieg OPEN – 70 zł

bieg dzieci – 50 zł

2.         Opłatę startową należy uiścić płatnością w formie eCard (szybki przelew, po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego).

3.         Dopuszcza się zapłatę w formie zwykłego przelewu bankowego na następujące dane:

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

17 1240 3927 1111 0010 7391 8687

z dopiskiem: Szarża Ułańska + imię i nazwisko uczestnika (uczestników).

4.         Osoby chcące otrzymać fakturę za opłatę startową proszone są o wskazanie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym, z podaniem szczegółowych danych, oraz mailowo: sport@osir.stargard.pl Faktura zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.

5.         Dopuszczalne są płatności za kilka osób – w formie zwykłego przelewu bankowego (w tytule należy wskazać imiona i nazwiska osób, za start których dokonywana jest opłata).

6.         W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wpisowe nie podlega zwrotowi.

7.         Możliwe jest przeniesienie swojego numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego. Organizator dopuszcza taką możliwość w nieprzekraczalnym terminie do 10.07.2024 r. włącznie. Cesji swojej opłaty startowej na inną osobę należy dokonać przesyłając informację o przeniesieniu numeru na adres sport@osir.stargard.pl

8.         Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

KLASYFIKACJE:

Bieg OPEN – miejsca I-III w kat. kobiet i mężczyzn

Biegi dzieci – miejsca I-III w kat. dziewcząt i chłopców.

 

 

ŚWIADCZENIA:

 • za miejsce miejsc I-III w biegu OPEN i biegach dzieci – statuetki, dyplomy + upominki
 • każdy uczestnik biegu otrzyma: workoplecak, okolicznościowy gadżet, pamiątkowy medal (na mecie)
 • relacja fotograficzna i video z imprezy
 • poczęstunek oraz napoje
 • każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w organizowanym równolegle festynie wojskowym.

 

DANE OSOBOWE

1.         Administratorem danych osobowych uczestników jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.

2.         Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy adres e-mail: rodo@osir.stargard.pl

3.         Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia i promocji imprezy.

4.         Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

5.         Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników są:

 • zgodnie z art.       6 ust. 1       lit. a RODO – zgoda na publikację wizerunku;
 • zgodnie       z art. 6       ust. 1 lit.       b RODO –   w       celu uczestnictwa w       imprezie, w tym na utrwalanie jej przebiegu, publikowania list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, przesyłania informacji organizacyjnych, obsługi zgłoszeń i korespondencji;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w       szczególności w zakresie podatkowym i rachunkowym;
 • zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f – w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

6.         Dane uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską).

7.         Administrator nie będzie stosował wobec uczestników zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.         Uczestnik ma prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych, a także żądanie ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Poprawa lub usunięcie danych osobowych następuje na pisemny wniosek uczestnika;
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w imprezie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu muszą mieć zapisane na policzku numery startowe.
 3. Zgłoszenie protestu może nastąpić do 30 minut po ogłoszeniu wyników.
 4. Zastrzeżone zostaje prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora.
 5. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr osobistych lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 6. Organizator i współorganizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w związku z organizowanym biegiem. Osoby, które chcą być objęte ubezpieczeniem powinny wykupić właściwą polisę we własny imieniu i na własny koszt.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Komitet organizacyjny:

Piotr Duda, tel. 730 027 577

Sławomir Stańczyk, tel. 882 632 839

 

REGULAMIN

Lista konkurencji

Nazwa konkurencji Limit zawodników Zapis do Płatność do Godzina konkurencji
Bieg główny - 6 km 160 2024-07-10 2024-07-10 11:00
Bieg dzieci -- 2024-07-10 2024-07-10 10:00
Liczba rekordów na stronie: